Näin vesihuolto toimii

Toimitamme korkealaatuista juomavettä yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle. Puhdistamme tehokkaasti kaupunkilaisten ja teollisuuden jätevedet sekä rakennamme ja kunnostamme vesijohto- ja viemäriverkostoa.

Toiminta-alueemme

Vesihuollon toiminta-alue on alue, jolla vesihuoltolaitos tarjoaa vesihuoltopalveluita. Tällä alueella toimitamme kiinteistöille puhdasta vettä ja hoidamme jäteveden poisjohtamisen ja puhdistamisen.

Huleveden viemäröintialuetta ovat ne alueet, joissa on hulevesiviemäreitämme. Näillä alueilla johdamme sade- ja sulamisvesiä ja rakennusten perustusten kuivatusvesiä hulevesiviemäreissä purkautumaan turvallisesti vesistöihin.

Veden hankinta ja puhdistus

HSY tuottaa talousvettä pääkaupunkiseudun asukkaille kahdella pintavedenpuhdistuslaitoksella: Pitkäkoskella ja Vanhassakaupungissa Helsingissä. Lisäksi pieni osa vantaalaisista saa talousvetensä Kuninkaanlähteen pohjavesilaitokselta.

Pitkäkosken ja Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitosten raakavesi tulee Päijänteestä Päijät-Hämeestä. 120 kilometriä pitkää kalliotunnelia pitkin. Vedenpuhdistuslaitoksilla raakavesi puhdistetaan talousvedeksi ja johdetaan tämän jälkeen vesijohtoverkostoon.

Verkostot

Siniseksi valaistu Haukilahden vesitorni pimeällä.

Pääkaupunkiseudun vesijohtoverkoston kokonaispituus on noin 3000 kilometriä. Siitä noin 300 kilometriä on päävesijohtoja, jotka johtavat vettä vesitorneihin ja suuriin kulutuskeskuksiin. Pääjohdoista haarautuvat jakelujohdot, joihin kiinteistöt liittyvät omilla tonttivesijohdoillaan.

​​​​​Vesitornien tehtävänä on mahdollisimman tasaisen paineen ylläpitäminen sekä veden varastointi kulutushuippuja varten, mikä mahdollistaa tasaisemman pumppauksen vedenpuhdistuslaitoksilta verkostoon. Lisäksi niiden vesivarastot ovat käytettävissä häiriötapauksissa.

Pääkaupunkiseudun asukkaat ja yritykset tuottavat jätevettä noin 130 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Jätevedet johdetaan viemäriverkostoa pitkin käsiteltäväksi puhdistamolle ennen niiden palautumista takaisin vesistöön.

Pääkaupunkiseudulla on käytössä kaksi viemäröintijärjestelmää. Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa sekä Helsingin kantakaupungin ulkopuolella on käytössä erillisviemäröinti. Näillä alueilla vain jätevedet johdetaan viemärissä jätevedenpuhdistamolle ja hulevedet johdetaan lähimpään vesistöön.

Helsingin kantakaupunki on pääosin sekaviemäröityä aluetta, jossa sekä jäte- että hulevedet johdetaan samassa viemärissä Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Sekaviemäröityä aluetta eriytetään vähitellen verkostosaneerauksien yhteydessä yhteistyössä kaupungin kanssa.

Jätevesien puhdistus on vesiensuojelua

Maanalaisessa jätevedenpuhdistamossa on altaat molemmin puolin käytävää.

HSY:n kaksi jätevedenpuhdistamoa, Viikinmäessä Helsingissä ja Blominmäessä Espoossa, vastaavat jätevesien käsittelystä pääkaupunkiseudulla. 

Jätevedenpuhdistuksessa tarvitaan mekaanisia, kemiallisia ja biologisia menetelmiä. Niiden avulla jätevedestä saadaan poistettua roskat sekä pääosa orgaanisesta aineesta, typestä ja fosforista. Jäteveden puhdistuksen sivutuotteena syntyy lietettä sekä biokaasua. Liete jatkojalostetaan mullaksi ja kaasu hyödynnetään energian lähteenä. Puhdistetut jätevedet johdetaan tunnelissa avomerelle.

Kotitalouksien arkikäytössä syntyvien jätevesien lisäksi viemäreihin lasketaan myös teollisuusjätevesiä sekä muita poikkeavia jätevesiä. Näiden johtaminen viemäriin on luvanvaraista ja vaatii teollisuusjätevesisopimuksen.

Jätevedenpuhdistus on tärkeä osa rannikkovesien ja Itämeren suojelua, sillä puhdistettavaksi tuleva jätevesi sisältää runsaasti fosfori- ja typpiravinteita, jotka suoraan mereen johdettuna aiheuttaisivat voimakasta rehevöitymistä.

Jätevedenpuhdistukselle on asetettu rajoitteita sekä EU:n direktiiveissä että kansallisessa lainsäädännössä. Lisäksi jätevedenpuhdistamot ovat velvoitettuja täyttämään niille asetetut puhdistamokohtaiset ympäristöluvat, joiden toteutumista Uudenmaan ELY-keskus valvoo.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamo

Helsingissä sijaitseva Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on Suomen ja Pohjoismaiden suurin puhdistamo. Viikinmäen kalliopuhdistamossa käsitellään paitsi Helsingin myös Vantaan keski- ja itäosien, Keravan, Tuusulan, Järvenpään ja Sipoon, eli noin 900 000 asukkaan jätevedet.

Blominmäen jätevedenpuhdistamo

Espoon Blominmäessä sijaitseva jätevedenpuhdistamo on Suomen toiseksi suurin puhdistamo. Blominmäen kalliopuhdistamossa käsitellään jätevedet Espoosta ja Kauniaisista, Kirkkonummelta, Siuntiosta sekä Länsi-Vantaalta, eli noin 400 000 asukkaan jätevedet.

Lue lisää aiheesta