Eettiset ohjeet tavaran ja palvelun toimittajille sekä yhteistyökumppaneille

Nämä HSY:n yhteistyökumppaneilleen laatimat eettiset ohjeet ilmaisevat HSY:n toimintaa ohjaavat vastuullisen toiminnan periaatteet, joihin HSY on sitoutunut ja joiden noudattamista se edellyttää Toimittajiltaan. Toimittajalla tarkoitetaan tavaran ja palvelun toimittajien lisäksi myös muita HSY:n yhteistyökumppaneita.

Toimittaja sitoutuu eettisiin ohjeisiin koko HSY:n sopimuskumppanuuden ajaksi ja vastaa siitä, että myös Toimittajan sopimusvelvoitteiden täyttämiseen käyttämien alihankkijoiden toiminta on eettisten ohjeiden mukaista.

1. Lait ja määräykset

HSY edellyttää, että Toimittaja noudattaa kaikessa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevia lakeja, säädöksiä ja viranomaismääräyksiä. Toimittajan odotetaan noudattavan omalla toimialallaan vallitsevia hyviä toimintatapoja ja sääntelyä, jotka eivät ole ristiriidassa ylempitasoisten määräysten ja näiden eettisten ohjeiden kanssa.

2. Korruptio ja lahjonnan kielto

HSY ei hyväksy korruptiota tai lahjontaa missään muodossa ja edellyttää, että Toimittaja sitoutuu sellaisiin toimenpiteisiin ja toimintatapoihin, joilla se voi ehkäistä korruptiota ja lahjontaa omassa toiminnassaan.

Toimittaja ei saa tarjota, eikä HSY:n henkilöstöön kuuluvat ottaa vastaan, lahjoja tai etuuksia, jotka voivat vaikuttaa vastaanottajan päätöksentekoon, tai jos tällainen toimi on omiaan yleisesti heikentämään luottamusta viranomaistoimintaan.

Toimittaja ei saa kohdistaa vastatoimia väärinkäytöksistä ilmoittaneisiin ja sen on muutenkin noudatettava ilmoittajansuojelulakia (1171/2022). Toimittajan tulee ilmoittaa HSY:lle viipymättä, mikäli HSY:n henkilöstöön kuuluva pyytää tai muuten edellyttää Toimittajalta lahjoja tai etuuksia.

3. Reilu kilpailu ja harmaan talouden torjunta

Toimittajan tulee toimia reilusti ja kilpailulainsäädäntöä noudattaen markkinoilla toimiessaan. Kaikenlainen sopiminen kilpailijoiden kanssa koskien esim. hintoja, tuotannon rajoittamista tai markkinoiden jakamisesta on kiellettyä.

Toimittaja sitoutuu toimimaan tavalla, joka edesauttaa harmaan talouden, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa. Toimittaja sitoutuu keskeyttämään kaikki liiketoimet sellaisten tahojen kanssa, jotka ovat joutuneet talouspakotteiden tai kotimaisten jäädyttämispäätösten kohteeksi.

4. Ihmisarvot, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus

Toimittajan on noudatettava Kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimuksia ja sen tulee tunnustaa YK:n ihmisoikeuksien julistuksen periaatteet. Työntekijöiden palkkauksen, työaikojen ja muiden työehtojen tulee täyttää lakien ja soveltuvien työehtosopimusten vähimmäisehdot ja toimittajan tulee kunnioittaa työntekijöidensä oikeutta järjestäytymisvapauteen. Kaikki syrjintä työntekijöiden sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, iän, uskonnon, siviilisäädyn, seksuaalisen suuntautumisen, vamman, sosiaalisen aseman, poliittisen mielipiteen tai kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella eikä minkään muun sellaisen ominaisuuden perusteella on tuomittavaa.

HSY ei hyväksy lapsi- tai pakkotyövoimaa missään tapauksissa. Toimittajien tulee pitää huolta työntekijöiden työhön liittyvästä hyvinvoinnista, turvallisuudesta, terveydestä ja yksityisyydestä.

5. Ympäristö

HSY on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja HSY:n hiilineutraaliusohjelman mukaisesti HSY:n tavoitteena on saavuttaa hiilineutraali vesi- ja jätehuolto vuoteen 2030 mennessä.

Toimittajan tulee huomioida nämä tavoitteet jo ennen yhteistyöhön ryhtymistä ja sen on noudatettava toiminnassaan ympäristönsuojeluun, kiertotalouteen, päästörajoihin, energiatehokkuuteen ym. liittyviä soveltuvia säädöksiä, määräyksiä sekä HSY:n kanssa laaditussa sopimuksessa määriteltyjä ympäristövaatimuksia. Toimittajan on myös muutoin pyrittävä kaikin kohtuullisin keinoin suojelemaan ympäristöä ja minimoimaan toiminnastaan aiheutuvat haitalliset ympäristövaikutukset. Toimittajaa kannustetaan tavoittelemaan toimintansa hiilijalanjäljen pienentämistä, esimerkiksi pyrkimällä parempaan energiatehokkuuteen, uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämiseen, jätteiden vähentämiseen ja jätteiden kierrättämiseen.

6. Turvallisuus

Yleinen turvallisuus

HSY:n vesi- ja jätehuollon toimialat kuuluvat kriittiseen infrastruktuuriin ja turvallisuus on keskeinen osa HSY:n perustehtävää. HSY määrittelee tarvittaessa toimittajasopimuksessa riskiperusteiset turvallisuustavoitteet, joihin Toimittaja sitoutuu. Niin HSY kuin Toimittaja sitoutuvat aina pidättäytymään toimista, jotka voivat vaarantaa toisen turvallisuutta ja pitämään salassa tiedon, joka on määritelty salassa pidettäväksi. Toimittajan tulee ilmoittaa viipymättä HSY:lle havaitsemastaan HSY:n toimintaan vaikuttavasta turvallisuusuhasta.

Työturvallisuus

Toimittajan on täytettävä lainsäädännössä sekä sopimuksissa määritellyt työturvallisuusvaatimukset ja sitouduttava toiminnassaan edistämään sekä omien että vaikutuspiirissään olevien muiden työntekijöiden työturvallisuutta. Työympäristön tulee olla sellainen, että jokainen työntekijä voi tehdä työnsä turvallisesti, eikä kohtaa työssään häirintää tai muuta henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai niiden uhkaa.

Tietoturva ja tietosuoja

Toimittajan tulee toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet luottamuksellisten tietojen ja henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä. Toimittaja huolehtii henkilötietojen lainmukaisesta käsittelystä, eikä jaa henkilötietoja muutoin kuin sellaisissa tilanteissa, joissa tietojen luovuttamiselle on olemassa tietosuojalainsäädännön mukainen peruste.

Tuoteturvallisuus

Kaikkien tuotteiden ja palveluiden on täytettävä lainsäädännössä sekä sopimuksissa määritellyt laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Toimitettujen tuotteiden ja palveluiden tulee olla turvallisia ihmisille ja ympäristölle, kun niitä käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla.

7. Valvonta

Toimittajan tulee omaehtoisesti valvoa näiden eettisten ohjeiden noudattamista. Toimittajan tulee viipymättä ilmoittaa HSY:n sopimusyhteyshenkilölle havaitsemastaan eettisten ohjeiden vasteisesta toiminnasta ja annettava pyynnöstä HSY:lle selvitys väitetystä tai havaitusta eettisen ohjeen rikkomisesta. Menettelytavoista sovitaan tarvittaessa tarkemmin toimittajasopimuksessa.