Vesihuollon investointihankkeet

Investoimme vuosittain noin 180 miljoonaa euroa pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämiseen ja korjaamiseen. Toimiva vesihuolto on tärkeä osa maailman kestävintä pääkaupunkiseutua, ja investoinneilla parannamme vesihuollon toimintavarmuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Tältä sivulta löydät lisätietoja hankkeistamme.

HSY:n vesihuolto vastaa pääkaupunkiseudun vesijohto- ja viemäriverkostojen sekä vesihuollon laitosten suunnittelusta, rakennuttamisesta, käytöstä ja valvonnasta. Pidämme huolta muun muassa pääkaupunkiseudun 12:sta vesitornista, 568:stä jätevedenpumppaamosta sekä vesihuollon verkostoista, joita on yhteensä noin 9 000 kilometriä.

Toteutamme hankkeita sekä yksin että yhdessä kaupunkien kanssa. HSY:n vesihuoltoverkostot pyritään rakentamaan ja korjaamaan esimerkiksi katuremonttien yhteydessä, jolloin työt aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa kaupunkilaisille.

HSY:n vesihuollon investointisuunnitelmat tehdään kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Pitkäjänteisellä suunnittelulla varmistamme vesihuoltoverkoston kunnon sekä vedenjakelun ja -puhdistuksen riittävän kapasiteetin alueen asukasmäärän kasvaessa. Lisätietoja vesihuoltoverkoston kehittämisestä löydät tietoartikkelista: Vesihuoltoverkoston ylläpito ja kehittäminen vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä ja suuria investointeja.

Erikokoisia hankkeita ympäri pääkaupunkiseutua

Eräs näkyvä vesihuollon hankkeemme on Pitäjänmäen Marttilan vesihuoltosaneeraus, jossa saneeraamme paitsi vastuullamme olevat vesijohdot, jätevesiviemärit ja hulevesiviemärit, myös kaikki yli 20 vuotta vanhat kiinteistöjen tonttivesijohdot ja tonttiviemärit runkoverkosta tontin rajalle asti. Lisätietoja löydät Pitäjänmäen Marttilan vesihuoltosaneerauksen verkkosivuilta.

Isojen hankkeiden lisäksi parannamme ja korjaamme jatkuvasti myös muuta vesihuollon infrastruktuuria. Tältä sivulta löydät muutamien parhaillaan toteutuksessa olevien tai tulevaisuudessa alkavien hankkeidemme esittelyjä.

Nykyisiä hankkeitamme

Kivistön–Koillis-Espoon runkoviemäri

Vantaan länsiosien jätevedet viemäröidään käsiteltäviksi Blominmäen puhdistamolle Espooseen. Luoteis-Vantaalla, erityisesti Kivistössä, ja Pohjois-Espoossa rakennetaan paljon asutusta ja sen ennustetaan tiivistyvän huomattavasti vuoteen 2030 mennessä.

Reitillä on kolme jätevesipumppaamoa, jotka saneerataan. Tarvittaessa saneerataan myös muut vesihuoltolinjat jätevesiviemärien kapasiteettien kasvattamisen yhteydessä.

Hankkeen tavoitteena on pienentää viemäritulvien riskiä ympäristöön ja vähentää omaisuusriskejä. Samalla vedenjakelun toimintavarmuus paranee. Vantaalta Espooseen ulottuva hankekokonaisuus koostuu useista hankkeista.

Vehkalan viemäröinnin alue

 • Urakka-alue: Vehkala, Vantaa
 • Urakka-aika: 2020–2021
 • Kustannusarvio: n. 2,7 miljoonaa euroa
 • Urakoitsija viettoviemäreiden rakentamisessa: VM Suomalainen Oy
 • Urakoitsija Petikon pumppaamon rakentamisessa: Skanska Infra Oy

Paalulaatta-alueet

 • Urakka-alue: Petikon pumppaamon ELY-alue ja Martinkyläntie, Vantaa
 • Urakka-aika: 2022-2023
 • Urakoitsija: GRK Infra Oy

Petikontie

 • Urakka-alue: Petikontie, Vantaa
 • Urakka-aika: 2023-2024

Kehä III alitus, Myllymäen pumppaamo

 • Urakka-alue: Vantaa
 • Urakka-aika: 2024-2025

Mankkaanlaaksontie, Seiliniitty ja Gräsanoja

 • Urakka-alue: Mankkaanlaaksontie, Seiliniitynkatu, Lukupuron puisto ja Gräsanojan varsi
 • Urakka-aika: 2023-2025
 • Kustannusarvio: n. 1,6 M€ (HSY:n osalta)
 • Rakennuttaja: Espoon kaupunki
 • Suunnittelija: Sitowise Oy
 • Urakoitsija: GRK Suomi Oy

Kohde sisältää Mankkaanlaaksontien perusparantamisen ja tasauksen nostamisen, vesihuollon johtosiirtotyöt, Seiliniitynkadun ja Lukupuron puiston perusparantamisen ja vesihuollon saneeraustyöt sekä jätevesipumppaamon, Gräsanojan tulvasuojelun.

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen perusparannus ​

 • Urakka-alue: Helsinki, Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitos
 • Urakka-aika: 2020–2026
 • Kustannusarvio: yhteensä n. 40 miljoonaa euroa
 • Toteutussuunnittelu: Afry ja Ramboll
 • Urakoitsija: Skanska Infra Oy

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitosta perusparannetaan vuosina 2020–2026. Parannuksen tavoitteena on nostaa puhdistamon kapasiteettia, jotta pystymme jatkossakin vastaamaan pääkaupunkiseudun vedenkulutuksen tarpeeseen. Samalla parannetaan vedenpuhdistuksen prosesseja.

Otaniemen vesihuollon saneeraus

 • Urakka-alue: Espoo, Otaniemi
 • Urakka-aika: 2019-2026 (useita urakoita)
 • Kustannusarvio: n. 15,7 miljoonaa euroa

Espoon Otaniemi on kampuskaupunginosa, jonka vesihuollon asiakasmäärät kasvavat nopeasti. Otaniemessä toteutetaan useita vesihuoltoverkostohankkeita, joista osa Espoon kaupungin katu- ja kaavahankkeiden yhteydessä, osa HSY:n omina saneeraushankkeina.

Alueella rakennetaan kokonaan uusia verkosto-osuuksia, tehdään johtosiirtoja ja parannetaan verkostojen kapasiteettia. Lisäksi 1950- ja 60-luvulta peräisin olevat, ikääntyneet ja huonokuntoiset vesihuolto- ja hulevesiverkostot saneerataan. Saneerauksen jälkeen verkostot toimivat varmemmin ja alueella usein esiintyneet vesijohtovuodot vähenevät.

Vesihuoltoa on jo saneerattu mm. Konemiehentiellä, Puumiehenkujalla, Sähkömiehentiellä ja Otakaaren luoteisosassa sekä Rakentajanaukiolla ja Alvarinaukiolla. 
 
HSY:n omissa urakoissa tullaan vielä toteuttamaan vesijohtojen menetelmäsaneerausta tulevina vuosina Servinniemen Itärannassa ja Luolamiehentiellä. Espoon kaupungin katuhankkeiden yhteydessä tullaan rakentamaan vesihuoltolinjoja Otakaarella Servin Maijan tiestä etelään ja myöhemmin Servin Maijan tiellä. 

Rosenlundin alue, Vantaa

 • Urakka-alue: Rosenlundin alue, Vantaa
 • Urakka-aika: 1/2024-11/2024
 • Kustannusarvio: noin 0,7 M€
 • Rakennuttaja: Vantaan kaupunki
 • Urakoitsija: Vantaan kaupungin hankerakentaminen

Rosenlundin alue Vantaan Havukoskella on hyvin maaseutumainen laajoine peltoaukeineen. Alueella ei ole ollut yleistä vesihuoltoa, vaan vesihuolto on järjestetty kiinteistökohtaisesti​.

Alueelle rakennetaan kattava vedenjakelu- ja viemäröintiverkosto. Verrattain vähäisestä nykyisten kiinteistöjen ja tulevan täydennysrakentamisen määrästä johtuen putkikoot ovat hyvin maltillisia. Vesihuolto rakennetaan aukikaivamalla ja asennetaan valtaosin tavanomai-seen peitesyvyyteen kaavan mukaiselle katualueelle

Kaupunki rakentaa alueelle uusia katuja ja muuta infrastruktuuria kuten valaistuksen.

Mannerheimintien vesihuollon saneeraus

 • Urakka-alue: Mannerheimintie välillä Postikatu - Reijolankatu, Helsinki
 • Urakka-aika: 2023–2025
 • Kustannusarvio: n. 9 milj. € (HSY:n osuus)
 • Suunnittelu: Ramboll Finland Oy
 • Rakennuttaja: Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
 • Urakoitsija: VM Suomalainen Oy

Helsingin Kaupunkiympäristön toimiala peruskorjaa Mannerheimintietä välillä Postikatu – Reijolankatu. Osana kaupungin katu-urakkaa uusitaan vanhat vesihuoltolinjat ja eriytetään hulevedet sekaviemäriverkostosta rakentamalla kaduille erilliset hulevesiviemärit. Urakka-alueeseen kuuluvat Mannerheimintien lisäksi Toivonkatu, Sallinkatu, Savilankatu, Ruusankatu sekä Paavo Nurmen polku ja Paavo Nurmen tien eteläpää.

Teollisuuskadun ja Aleksis Kiven kadun risteyksen vesihuoltourakka

 • Urakka-alue: Teollisuuskadun ja Aleksis Kiven kadun risteyksen seutu
 • Urakka-aika: 6/2023-7/2024
 • Urakoitsija: YIT Suomi Oy

Teollisuuskadun ja Aleksis Kiven kadun ympäristön vanha vesihuoltoverkosto on altis sekä putkirikoille että ylivuodoille. Urakassa korvataan vanhoja sekaviemäreitä nykyaikaisilla eriytetyillä jätevesi- ja hulevesiviemäreillä sekä rakennetaan uusi tunneli, jotta hulevedet voidaan tulevaisuudessa ohjata alueelta suoraan vesistöön jätevedenpuhdistamon sijaan. Sekaviemäröinnin eriyttämisen lisäksi HSY:n urakka on edellytys Helsingin kaupungin vesihuoltoa sisältävien katu-urakoiden käynnistämiseen alueella myöhemmin.

Tiedote urakasta:

22.6.2023: Vesihuollon rakentaminen vaikuttaa liikenteeseen Teollisuuskadulla

Tarkemmasta asukastiedotuksesta vastaa urakoitsija. Louhintatöistä yms. tiedotetaan suoraan alueen kiinteistöjä.

Mankkaantie, Vanhan-Mankkaan tie, Koivuviidantie ja Kalevelantie

 • Urakka-alue: Mankkaantie, Vanhan-Mankkaan tie, Koivuviidantie ja Kalevelantie
 • Urakka-aika: 2024-2025
 • Kustannusarvio: n. 11,9 M€ (HSY:n osalta)
 • Rakennuttaja: HSY
 • Suunnittelija: Ramboll Oy
 • Urakoitsija: VM Suomalainen Oy

Rakennushankkeessa saneerataan sekä rakennetaan vesijohtoja ja viemäreiden putkistoja. Rakennettavat johdot sijoittuvat pääosin yleisille katu- ja puistoalueille.

Työt tehdään pääosin kaivamalla sekä osittain kaivamattomilla menetelmillä. Espoon kaupunki on hankkeessa mukana kadun perusparantamisella Mankkaantie, Vanhan Mankkaantien ja Koivuviidantien osuuksilla.