Information för stadsplanering

HRM stöder en hållbar tillväxt i huvudstadsregionens städer, till exempel genom att ta fram information som stöder planeringen av kolneutrala områden. Mer information om klimatsmarta planeringslösningar gällande boende, markanvändning och trafik finns nedan på sidan. Ren andningsluft är en grundförutsättning för stadsborna, därför erbjuder vi också verktyg för hållbar stadsplanering vad gäller luftkvaliteten på denna sida.

På HRM tar vi fram statistiska och analytiska uppgifter om bl.a. bostäder, markanvändning och pendling på regionnivå. Information finns också om bostadsplaner och bostadsproduktion i Helsingforsregionens 14 kommuner (MBT-övervakningsdata), befintliga stadsplaner i huvudstadsregionen (SeutuRAMAVA) och om arbetsplatsstrukturen och dess utveckling i Helsingforsregionen, samt arbetsplatsprojektionen fram till 2030 som utarbetats i samarbete med regionen. Längst ner på sidan finns länkar till denna information.

Planering av klimatsmarta områden

Städerna i huvudstadsregionen har åtagit sig att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser genom att fastställa ett stadsspecifikt mål för kolneutralitet. Ett klimatsmart område byggs genom att implementera åtgärderna i planeringspraxis gällande markanvändning, bostäder, rörlighet, samt tjänster och näringsliv. Förutom att bromsa den globala uppvärmningen medför åtgärderna att framstegen i främjandet av nya lösningar inom cirkulär ekonomi och åtgärderna med vilka man bör anpassa sig till klimatförändringen blir mera konkreta.

Bekanta dig med över 70 åtgärder, med vilka man kan utveckla klimatsmart stadsplanering på sidan Klimatsmart område.

Helsingforsregionens mål är att skapa en områdes- och samhällsstruktur som bygger på järnvägstrafik. I kärnan av stadsutvecklingen är tåg- och metrotrafikens stationsområden, på grund av sin goda tillgänglighet, de områden dit bostäder, tjänster och arbetstillfällen koncentreras. Som knutpunkt för koldioxidsnål rörlighet lämpar sig stationsområdena också som utgångspunkter för kolneutral och hållbar stadsutveckling. Läs mer om utvecklingen av stationsområdena i länkarna bredvid.

Verktyg för beaktandet av luftkvaliteten i stadsplaneringen

Med hjälp av olika verktyg kan man i stadsplaneringen uppskatta den framtida luftkvaliteten på ett planeringsställe. Trafikens inverkan kan bedömas med hjälp av luftkvalitetszoner. Luftföroreningarnas halter sjunker snabbt när man går längre bort från vägen och ligger på 100–300 meters avstånd på en bakgrundsnivå i olika miljöer. I stadskärnor är bakgrundskoncentrationen högre än i områden där luftkvaliteten märkbart påverkas av endast en trafikled.

Med hjälp av kvartersstrukturen och planeringen av byggnader är det möjligt att effektivt minska invånarnas exponering för luftföroreningar. Platsens ventilation, kvartersstruktur och trafikens utsläppsnivå påverkar hur höga halter människorna utsätts för. Bebyggelse och känsliga platser, såsom daghem, kan skyddas exempelvis genom att placera kontorsbyggnader mellan dem och gatan eller vägen. Man har också undersökt växtlighetens inverkan på luftkvaliteten, men de studier som genomförts i Finland har inte visat att växtligheten har någon betydande inverkan på luftföroreningshalterna.

I lägenheter är det lämpligt att placera sovrum och sällskapsytor på den skyddade sidan av byggnaden och mindre känsliga funktioner såsom kök och tvättrum på gatusidan. Placeringen av vistelseplatser och balkonger på den skyddade sidan minskar också exponeringen för luftföroreningar och trafikbuller.

Kvaliteten på byggnaders inomhusluft kan förbättras genom en effektiv luftfiltrering samt genom att placera luftintaget så högt och långt från utsläppskällan som möjligt. Luftintaget ska placeras långt från lastnings- och parkeringsplatser samt från parkeringsanläggningarnas rör för utgående luft.

Regional information till stöd för planeringen

HRM ger information om utvecklingen av markanvändning, bostäder, sysselsättning (pendling) och arbetsplatser i huvudstads- och Helsingforsregionen. Vi får information om exempelvis planläggning och bostadsproduktion från bl.a. av Helsingforsregionens avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT), som samordnas av HRM. Framtidens arbetsplatser förutses i som utarbetas som ett regionalt samarbete. Kommande byggmöjligheter i huvudstadsregionen kan ses i materialet om tomtreserver ( SeutuRAMAVA).

Fiskehamnen våren 2020

På bostäder -sidan hittar du statistik och rapporter. På arbetsplatser-sidan hittar du tidsserier och visualiseringar av arbetsplats- och branschstrukturen i Helsingforsregionen. På pendling-sidan finns kartor och visualiseringar som beskriver arbete och särskilt pendling som fenomen. Där hittar du också tidsserier om utvecklingen av arbetsplatssufficiensen i Helsingforsregionen.

HRM tar också fram information om utsläpp och deras utveckling. Här kan du se huvudstadsregionens växthusgasutsläpp.