Beaktande av objekt som är känsliga för luftföroreningar vid planeringen

Vem är känsliga för luftföroreningar?

Vissa människor är mer känsliga än andra för luftföroreningarnas effekter. På grund av sjukdom eller ålder lider en del av befolkningen mer av luftföroreningar än genomsnittet. De som är mest känsliga för hälsoskador från luftföroreningar är små barn och äldre människor, samt personer med andnings- och hjärtsjukdomar. Exempelvis för kroniskt sjuka människor kan även en liten ökning av partikelhalten leda till en allvarlig försämring av sjukdomen, medan skador på barns andningsorgan, som fortfarande utvecklas, ännu kan påverka dem när de blivit vuxna. Följande är känsliga för luftföroreningar:

 • personer med kranskärlssjukdom             
 • personer som lider av hjärtsvikt          
 • astmatiker                                                
 • personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom              
 • barn
 • åldringar.

Vilka är känsliga objekt? 

Funktionerna vid de objekt som är särskilt känsliga för effekterna av luftföroreningar kallas för känsliga objekt. Känsliga objekt inkluderar:

 • daghem
 • lekparker och -platser
 • ​aktivitetsparker
 • grundskolor
 • servicehus för äldre
 • sjukhus.

Hur beaktas känsliga objekt i planeringen?

Hälsoskador som orsakas känsliga grupper kan minskas genom god stadsplanering. Känsliga objekt bör beaktas separat i planeringen, och de bör placeras med större säkerhetsavstånd än vanligt från livliga trafikleder och gator. I HRM:s zoner för luftkvalitet har känsliga objekt fått minimiavstånd, som är två till tre gånger så stora som minimiavstånden för bostäder. När man bygger på nya områden rekommenderar man att rekommenderade avstånd tillämpas, som även är större för känsliga objekt än för bostäder.

När det inte är möjligt att iaktta säkerhetsavstånd, bör man ordna en effektiv filtrering av den inkommande luften för objektet. Betydelsen av känsliga objekt understryks av att till exempel i daghem och skolor tillbringas ofta mycket tid utomhus, även under rusningstid, vilket tydligt ökar exponeringen jämfört med inomhus. Gårdsplanerna bör placeras i skydd av byggnaden längre bort från vägen. Det rekommenderas också att daghemsbarnens regelbundna rutter väljs så att de utsätts för så lite utsläpp från trafiken som möjligt.