Placeringen av verksamheten minskar exponeringen för luftföroreningar

Kvartersstrukturens planering och skyddsfunktioner

I miljöer med livlig trafik kan man med hjälp av planering minska exponeringen för trafikutsläpp. Kvartersstrukturen inverkar på minskningen av trafikutsläppen. Ett slutet kvarter som utgörs av flera höghus som gränsar till gatan eller en lång enhetlig byggnadsfront minskar spridningen av luftföroreningar till byggnadens innergård och vistelseområden. Planeringen ska dock säkerställa att luftkvalitetens gränsvärden inte överskrids på gatusidan. Fotgängarnas och cyklisternas exponering kan minskas genom att man bygger lätta trafikleder innanför kvartersområdena längre bort från trafiken.

Exponeringen för luftföroreningar kan också minskas genom att placera skyddande byggnader eller funktioner mellan trafikleden och bebyggelsen. Kontorsbyggnader, parkeringsanläggningar och -områden, muromgärdade carports, kommersiella byggnader, tomtstängsel och planteringsområden kan till exempel fungera som buffert och skydda bostäder och vistelseområden från trafikutsläpp.

 

Planering av enskilda byggnader

Vid planering av bostadshus vid livligt trafikerade gator, lönar det sig att placera balkonger och vistelseområden på byggnadernas skyddade sida. De lägsta våningarna är bättre lämpade för annat än bostäder. Lägenheter som sträcker sig genom huset tillåter vädring från den mer skyddade och tystare sidan av byggnaden. Sovrum och vardagsrum rekommenderas att placeras på den skyddade sidan.  Exponeringen kan också minskas med hjälp av olika fasadlösningar, såsom dubbla fasader, loftgångar, balkongzoner och solida fasader.  Förutom exponering för luftföroreningar minskas samtidigt exponeringen för trafikbuller. 

Kvaliteten på byggnaders inomhusluft kan förbättras genom effektiv luftfiltrering och genom att placera luftintaget så högt och långt från utsläppskällan som möjligt. Luftintaget måste placeras långt från lastnings- och parkeringsplatser samt från parkeringsanläggningarnas rör för utgående luft.