Hulevesi

Kuvassa näkyy juoksevan lenkkeilijän jalat vettä tulvivalla kevyen liikenteen väylällä. Vesi roiskuu juoksukengistä. Tien vieressä kulkee auto.

Kun sataa vettä tai lumi sulaa, syntyy rakennetussa ympäristössä hulevettä. Hulevesi on sade- ja sulamisvettä, joka virtaa maan pintaa, rakennusten kattoja ja muita pintoja pitkin. Myös rakennusten perustusten kuivatusvesiin eli salaojavesiin sovelletaan hulevettä koskevia määräyksiä.

Vettä läpäisemättömät pinnat, kuten asfaltti ja kattomateriaalit, lisäävät huleveden määrää. Kun niitä on paljon, vähentyy veden imeytyminen maaperään sekä haihtuminen kasvillisuuden kautta. Mitä enemmän on vettä läpäisemätöntä pintaa, sitä nopeammin ja enemmän hulevettä syntyy.

Hulevesi johdetaan maanpinnalta yleensä hulevesiviemäreihin tai avo-ojiin, mistä se virtaa puroihin, jokiin, järviin tai mereen. Hulevettä ei pääsääntöisesti puhdisteta, vaan se johdetaan vesistöihin sellaisenaan.

Hulevettä ei saa johtaa jätevesiviemäriin (Vesihuoltolaki 17d§). Jos hulevettä johdetaan jätevesiviemäriin, voi rankkasateiden aikaan viemäriverkkoon tulla yhtäkkiä niin paljon vettä, etteivät jätevedenpumppaamot pysty välittämään sitä eteenpäin. Näin syntyy ylivuoto, jonka aikana puhdistamatonta, laimeaa jätevettä voi virrata vesistöön. Lisäksi hulevesi viilentää jätevettä ja heikentää puhdistustehoa jätevedenpuhdistamolla.

Kiinteistön omistajan vastuu hulevesien hallinnassa

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistöllä muodostuvien hulevesien hallinnasta ja rakennuksen perustusten kuivatuksesta.

Hulevettä kannattaa hyödyntää, imeyttää maaperään tai viivyttää tontilla mahdollisuuksien mukaan. Hyvä huleveden hallinta ehkäisee hulevedestä mahdollisesti aiheutuvia haittoja, kuten hulevesitulvia tai haittoja kiinteistölle tai vesistölle.

Kiinteistön tulee liittyä HSY:n hulevesiviemäriin, jos kiinteistö sijaitsee huleveden viemäröintialueella. Oman kiinteistönsä sijainnin huleveden viemäröintialueella voi tarkistaa esimerkiksi HSY:n karttapalvelusta.

Lue lisää huleveden viemäröintialueesta.

Kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla on rakentaa ja pitää kunnossa huleveden tonttiviemäri omalta tontiltaan HSY:n huleveden runkoviemäriin saakka.

Liittymisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta oman kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. HSY kuitenkin laskuttaa huleveden viemäröinnin perusmaksun kaikilta huleveden viemäröintialueella sijaitsevilta kiinteistöiltä, myös niiltä, jotka ovat saaneet kaupungilta vapautuksen liittymisvelvollisuudesta.

Hulevesiviemäriverkosto palvelee kaikkia alueen kiinteistöjä ja esimerkiksi runsaiden sateiden aikana auttaa hulevesien hallinnassa, vaikka muina aikoina kiinteistö imeyttäisikin hulevetensä tai johtaisi ne esimerkiksi avo-ojaan.

Kiinteistön vastuulla on varmistaa, että kiinteistön viemäröintijärjestelmät on toteutettu niin, että jos vesipinta nousee kadun tason yläpuolelle, vedet eivät valu kiinteistöön päin.

Liitoskohtalausunnoissa annettu padotuskorkeus tarkoittaa sitä vesipintaa, mihin vesi saa nousta sateilla viemärin liitoskohdissa. Silloin kun kiinteistö viemäröi liitoskohtalausunnossa annetun korkotason alapuolelle, on tilojen suojaaminen aina kiinteistön vastuulla.

Hulevettä ei saa johtaa jätevesiviemäriin.

Näin ohjaat huleveden oikein

Hulevettä ja perustusten kuivatusvettä ei saa johtaa jätevesiviemäriin, vaan se tulee johtaa aina erilliseen hulevesijärjestelmään. Viimeistään kiinteistön putkiremontin yhteydessä virheelliset liitokset on poistettava. Näin turvataan jätevedenpuhdistuksen toimintaa ja suojellaan lähivesistöjä.

tonttijohdot-vastuut-fi-paivitetty-1600px.jpg

Kuvassa: Tonttivesijohdot ja tonttiviemärit ovat kiinteistön omistajan vastuulla. Omistaja vastaa myös niiden mahdollisista korjauskustannuksista.

HSY huolehtii huleveden runkoviemäriverkoston rakentamisesta ja kunnossapidosta huleveden viemäröintialueella

  • Huleveden viemäröinnistä perittävillä maksuilla katamme viemäröinnistä aiheutuvia kustannuksia.
  • Osoitamme hulevesiviemäriverkostoon liittyvälle kiinteistölle liitoskohdan, jonka kautta kiinteistön hulevedet johdetaan HSY:n hulevesiviemäriverkostoon. Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa huleveden tonttiviemärin rakentamisesta tontilta HSY:n osoittamaan liitoskohtaan.
  • Huolehdimme hulevesien hallinnan suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteistyössä jäsenkuntien eli Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisen kanssa.
  • Hulevesiviemärissä hulevesi johdetaan lähimpään vesistöön.
  • Hulevettä ei pääsääntöisesti puhdisteta.

Kaupungit vastaavat huleveden hallinnan kokonaisuudesta

  • Kaupungit laativat hulevesiohjelman ja huolehtivat yleisten alueiden hulevesien hallinnasta, kuten katujen kuivauksesta ja tulvareiteistä. Rankemmilla sateilla muun muassa kadut toimivat tulvareitteinä ja hulevedet ohjautuvat pintoja pitkin suoraan vesistöön.
  • Kaupungit huolehtivat kunnan hulevesijärjestelmästä (esimerkiksi avo-ojat ja viivytysrakenteet, kuten hulevesialtaat).

Tutustu hulevesiratkaisuihin Marketanpuistossa Espoossa