Avfallstjänster för fastigheter

Den avfallshantering som HRM ordnar omfattar bostadsfastigheter i huvudstadsregionen och Kyrkslätt samt kommunala servicefastigheter, såsom skolor, daghem och social- och hälsovårdstjänster.

Du kan beställa avfallstransport från oss för följande avfallsslag:

 • blandavfall
 • bioavfall
 • kartongförpackningar (papp)
 • plastförpackningar
 • glasförpackningar
 • små metallföremål

Föreskrifterna för avfallshantering definierar vilka avfallsslag som ska samlas in i fastigheter av olika storlek. Blandavfall samlas in från alla fastigheter.

Föreskrifter om avfallshantering

Också tömning av bostadsfastigheternas slamtankar och transport av slam hör till HRM i huvudstadsregionen och Kyrkslätt.

Läs mer om tömning av slambehållare

Om din fastighet inte har separat insamling av återvinningsbart avfall, för papper, kartong-, glas- och plastförpackningar samt små metallföremål till Rinki-ekopunkten.

Beställ avfallstransport eller gör ändringar i ditt avtal

Är du en ny kund? 

Välkommen som HRM:s avfallshanteringskund. Det är bra att beställa avfallstransport i god tid, helst 2 veckor före du önskar att tjänsten inleds. Om du beställer ett hyreskärl, levereras det till din fastighet inom cirka två veckor. Bekanta dig med avfallshanteringens prislista och föreskrifterna om avfallshantering innan du beställer.

När du gör beställningen i vår e-tjänst, behöver du följande uppgifter

 

 • Bankkoder eller mobil ID (privatpersoner) eller FO-nummer (bostadsbolag o.s.v). 

Gör ändringar till avfallstjänsten

Du kan göra ändringar via vår e-tjänst för avfallshantering. För att säkerställa säker ärendehantering har vi infört stark identifiering för våra personkunder den 18 januari 2021. Personkundernas identitet styrks med bankkoder eller mobilcertifikat. Personkunder har möjlighet att befullmäktiga någon annan att sköta avfallsärenden å kundens vägnar. Fullmakt ges i Suomi.fi-tjänsten.

Uppdatera fullmakter i Suomi.fi-tjänsten

Bostadsaktiebolag, företag och samfundskunder kan använda stark identifiering från och med den 23 juni 2021. Det lönar sig att uppdatera fullmakter för stark identifiering och skötsel av avfallsfrågor.

På det gamla sättet (fastighetens avfallsservicenummer och postnummer) är det för bostadsaktiebolag, företag och samfundskunder möjligt att identifiera sig i avfallshanteringens kundtjänst fram till den 21 november.

e-tjänst för avfallshantering

I vår e-tjänst kan du

 • kontrollera giltig information om fastighetens avfallstjänst och
 • göra ändringar om t.ex. sopkärl, upphämtningsfrekvens, faktureringsadress och kontaktpersoner

I vår e-tjänst kan du inte

 • avsluta en avfallstjänst
 • meddela om ägarbyte i avfallstjänsten
 • avbryta avfallstransporter
 • förlänga tömningsintervallet för blandavfall till åtta veckor

Vår kundtjänst hjälper dig med andra ändringar och beställningar i avfallstjänsten.

Avfall som sorteras vid fastigheten - föreskrifter om avfallshantering

Huvudstadsregionens och Kyrkslätts föreskrifter om avfallshantering gäller alla invånare i Helsingfors, Esbo, Grankulla,Vanda och Kyrkslätt, samt andra aktörer som omfattas av den avfallshantering som HRM anordnar.  I föreskrifterna om avfallshantering finns information om avfallsslag som ska samlas in separat. Dessutom innehåller föreskrifterna information om insamlingsverktyg, avfallspunkter samt om kraven gällande avfallstransporter och -insamling.  

Enligt föreskrifterna om avfallshantering samlas fr.o.m år 2021 bioavfall, plast-, glas- och kartongförpackningar samt små metallföremål in separat i fastigheter som har minst fem bostäder. 

Föreskrifterna om avfallshantering i ett nötskal:

 

Ska samlas in i fastigheter fram till slutet av 2020

 

Ska samlas in i fastigheter fr.o.m. 1.1.2021

 

Avfall

Bostadsfastighet

Annan fastighet

Bostadsfastighet

Annan fastighet

Blandavfall

alltid

alltid

alltid

alltid

Bioavfall

10 lägenheter

50 kg/vecka

5 lägenheter

25 kg/vecka

Kartongförpackningar och papp

10 lägenheter

50 kg/vecka

5 lägenheter

25 kg/vecka

Glasförpackningar

20 lägenheter

50 kg/vecka

5 lägenheter

25 kg/vecka

Små metallföremål

20 lägenheter

50 kg/vecka

5 lägenheter

25 kg/vecka

Plastförpackningar

frivillig

frivillig

5 lägenheter

15 kg/vecka

Papper

i enlighet med avfallslagen

i enlighet med avfallslagen

i enlighet med avfallslagen

i enlighet med avfallslagen

 

Ansökan om undantag från föreskrifterna om avfallshantering

Innehavaren till en fastighet eller ett avfall kan av motiverade skäl ansöka om undantag från föreskrifterna om avfallshantering. Om undantag ansöks i följande situationer:

 • Förlängning av tömningsintervallet för blandavfallskärl till två tömningar per år 
 • Mer än ett års tillfälligt avbrott i insamlingen av avfall i fastighet eller åtminstone för tredje gången i rad
Ansökan om undantag från föreskrifterna om avfallshantering

Fungerande avfallsrum

Avfallskärlen ska placeras på en jämn och slitsäker yta och så att tömningen kan utföras smidigt och säkert.   

I stora bostadsbolag är avfallspunkten en synlig del av invånarnas vardag, dess funktionalitet och renhet uppskattas.

Läs mer om planeringen av ett fungerande avfallsrum

Avfallskärl och annan avfallsinsamlingsutrustning

Förutsättningen för en fungerande avfallshantering är att fastigheten har ett tillräckligt antal avfallskärl eller -behållare som lämpar sig för det insamlingssystem och den maskinella tömningen som används i området. Utgångspunkten är föreskrifterna om avfallshantering och fastighetens individuella behov vid avfallsinsamling.

Fastigheter som ligger nära varandra kan ingå ett avtal med oss om användningen av ett gemensamt avfallskärl. Avtalet gäller alla avfallsslag som vi samlar in från fastigheterna.

Så här kan du påverka din avfallsavgift

Avfallsavgifterna för din fastighet består av tömningspriserna och kärlets hyra. Vi rekommenderar att du hyr ett avfallskärl av oss, för då behöver du inte oroa dig för avfallskärlets skick och funktionalitet. Om du vill kan du också skaffa ett eget avfallskärl.   

Avfallskärlens tömningspris baserar sig på den tömningsrytm som lämpar sig för fastigheten, den varierar beroende på mängden avfall och antalet avfallskärl. 

Priset på djupbehållaren baserar sig på att den vägs, varvid man för avfallet betalar enligt den faktiska mängden.

I prislistan för avfallshanteringen finns mer detaljerad information om fastigheternas avfallsavgifter, avfallskärlens storlek och tömningsrytmer. 

När invånarna i din fastighet sorterar soporna i rätt avfallskärl, kan vi leverera dem för återvinning. Samtidigt kan du påverka avfallsavgifterna för din fastighet, eftersom återvinningsbart avfall är förmånligare för fastigheterna.  

Fakturor och betalning

Fritidsbostadens avfallshantering

Vi erbjuder innehavare av fritidsbostäder i huvudstadsregionen olika servicealternativ för skötsel av avfallshanteringen både på fastlandet och i skärgården. Enligt avfallslagen ska alla fritidsfastigheter också anslutas till en organiserad avfallshantering.

Lär mer om fritidsbostadens avfallshantering

Tömning av slamavskiljare och slutna slambrunnar

Tömning av bostadsfastigheternas slamtankar och transport av slam hör till HRM i huvudstadsregionen och Kyrkslätt.

Gör en avtal med oss om tömningen av en slamavskiljare och sluten slambrunn eller ett litet reningsverk. Vid behov kan du beställa tömningen av en slambehållare från oss eller komma överens om att den töms regelbundet. Du kan göra beställningen i vår e-tjänst eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Tilläggsuppgifter om tömning av slamavskiljare och slutna samlingsbrunnar

Kompostering på fastigheter

Om du vill, kan du kompostera bioavfall på fastigheten, då behöver du inget separat bioavfallskärl. Kompostering är en naturlig del av avfallshanteringen, särskilt i egnahemshus.

Läs mer om kompostering

Bli av med stora föremål?

Har du några stora, slitna saker du vill bli av med? Nouto-Sortti är en avgiftsbelagd avhämtningstjänst för stora föremål.

Tilläggsuppgifter om Nouto-Sortti

Aktuellt inom avfallshanteringen