Prislistor för avfall och vatten

Alla avgifter relaterade till avfalls- och vattenförsörjning samlas i separata prislistor. Du hittar länkarna till prislistorna på denna sida. I prislistan för avfallshantering finns det information om till exempel fastigheternas avfallsavgifter, avfallskärlens storlek och tömningsfrekvens. I prislistan för vattenförsörjning finns det information bland annat om grund- och bruksavgifter för vatten samt anslutningsavgifter.

Som en del av prislistan för vattenförsörjning finns det även en tjänsteprislista som innehåller information om avgifterna för anslutningen till vatten- och avloppsnätet till exempel till byggaren av en ny fastighet. 

I tjänsteprislistan finns det även information om vattenmätarnas underhålls- och byteskostnader samt priserna på olika arbeten som anknyter till underhåll. Sådana underhållsarbeten är till exempel montering och demontering av säsongsvattenmätare, stängning och öppning av vattendistribution samt kartläggning för tomtvattenledning. 

I prislistan för avfallshantering finns det information om tömningsfrekvenser som är lämpliga för olika fastigheter och avfall, såsom bioavfall, blandavfall och plastförpackningar, samt om avfallskärlens storlek och hyrespriser. I prislistan kan du även kan bekanta dig med priserna på avfallstömning i fastigheterna som ligger på skärgården. 

Priserna på avfall som lämnas på Sortti-stationer

På Sortti-stationen kan du lämna olika typer av avfall vars kostnader är listade i prislistan för avfallshantering. I prislistan finns det information om till exempel vad brännbart blandavfall får innehålla, hur gipsavfall måste lämnas eller hurdant textilavfall måste vara. 

Farligt avfall som uppstår i hushållen tar vi emot kostnadsfritt. I prislistan finns det information om avgifter som företag, anläggningar eller motsvarande organisationer måste betala för farligt avfall.

Avfall som levereras med lastbil till Käringmossen

Till Käringmossen ekoindustricentrum kan man lämna avfall med lastbil eller annat motsvarande stort fordon. I prislistan för avfallshantering finns det information om hur hanteringsavgifterna bestäms och hurdana kostnader bildas av olika avfallsslag.