Föreskrifter om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och i Kyrkslätt

Föreskrifterna om avfallshantering är bestämmelser som specificerar lagstiftningen, till exempel avfallslagen och avfallsförordningen. Föreskrifterna gäller bland annat sortering, insamling och transport av avfall samt förhindrande av nedskräpning.  Huvudstadsregionens och Kyrkslätts föreskrifter om avfallshantering gäller alla invånare i Helsingfors, Esbo, Grankulla,Vanda och Kyrkslätt samt andra aktörer som omfattas av den avfallshantering som HRM ordnar.

HRM:s styrelse fastställde de nya föreskrifterna om avfallshanteringen vid sitt möte 23.9.2022. De nya föreskrifterna om avfallshantering trädde officiellt i kraft 1.11.2022, med undantag för separat meddelade övergångsperioder för de nya skyldigheterna att sortera bioavfall.

Invånarnas sorteringsmöjligheter förbättras: bioavfallssorteringen utvidgas till fastigheter med 1–4 lägenheter

 • Enligt de föreskrifter om avfallshantering som trätt i kraft ska bioavfall sorteras i bostadsfastigheter av alla storlekar. Därmed utvidgas sorteringen av bioavfall även till fastigheter med 1–4 lägenheter. I fritidsfastigheter är separat insamling av bioavfall inte nödvändig. 
 • Kompostering på fastigheten i en komposterare som uppfyller kraven är alternativet till separat insamling av bioavfall. I fortsättningen förutsätter kompostering att en komposteringsanmälan lämnas in till HRM.  
 • Ändringarna som gäller insamlingen av bioavfall träder i kraft stegvis: Esbo, Grankulla och Kyrkslätt 1.7.2023, Vanda 1.1.2024 och Helsingfors 1.7.2024. Invånarna behöver inte genast vidta åtgärder på grund av reformen. Vi informerar om reformen av sorteringen av bioavfall med kundbrev som skickas hem till kunderna.   
 • Motivering till ändringen: Den reviderade avfallsförordningen kräver att den separata insamlingen av bioavfall utvidgas. Enligt en livscykelstudie som HRM låtit göra kommer de utsläppsminskningar som uppnås genom återvinningen av bioavfall att öka mer jämfört med nuläget än de utsläpp som insamlingen och hanteringen orsakar. Det är viktigt att sortera bioavfall: endast på det sättet är det möjligt att producera förnybar inhemsk energi och återvinna näringsämnen som kan användas som gödselmedel.

jh_maarays_ennenjalkeen.png

Bildtext: Tidigare var det nog med insamling av blandavfall från småfastigheterna. I fortsättningen förutsätter de nya föreskrifterna om avfallshantering också separat insamling av bioavfall (eller kompostering).

Alternativen för sortering av bioavfall från fastigheter som har 1–4 lägenheter:  

 1. vanligt 140 liters bioavfallskärl (med 1 och 2 veckors tömningsintervaller) 
 2. ventilerat 140 liters bioavfallskärl (med 4 veckors tömningsintervaller) 
 3. Kompostering av livsmedelsavfall på fastigheten i en lämplig komposterare (kräver att en komposteringsanmälan görs till HRM)
 4. Gemensam användning av bioavfallskärl mellan närliggande fastigheter

Flera nya tjänster för insamling av bioavfall från småfastigheter gör det enkelt och förmånligt att sortera 

 • Vi utvecklar vårt sortiment av tjänster för småfastigheter som stöd för föreskrifterna om avfallshantering. Vi testar till exempel nya kärl som gör det lättare att samla in bioavfall.   
 • Det ventilerade bioavfallskärlet har ventilationsöppningar och ett mellangolv som gör kärlet bättre ventilerat än ett konventionellt avfallskärl. Detta håller bioavfallet torrare och mer kompakt, vilket kan kan minska luktbildningen. Det längsta tömningsintervallet för ett ventilerat bioavfallskärl är fyra veckor. Det längsta tömningsintervallet för ett traditionellt bioavfallskärl är två veckor. Det ventilerade bioavfallskärlet testas för närvarande av 250 invånare och kommer att ingå i HRM:s serviceutbud enligt det stegvisa schemat för separat insamling av bioavfall (Esbo, Grankulla och Kyrkslätt 1.7.2023, Vanda 1.1.2024 och Helsingfors 1.7.2024). 
 • Komposteraren som vid behov kan tömmas i en sopbil är en helt ny typ av komposterare som hyrs av HRM och som på beställning kan tömmas i en bioavfallsbil. Kärlet testas för närvarande och om det fungerar, introduceras det i HRM:s utbud av tjänster tidigast hösten 2023. 

Exempel: 

 • I egnahemshus är det typiska blandavfallskärlets storlek 240 l och tömningsintervallet är varannan vecka, och då är den årliga kostnaden med ett hyrt avfallskärl 252 € (enligt prislistan för år 2023).   
 • Efter reformen: genom att välja ett ventilerat bioavfallskärl kan intervallet för tömning av bioavfallskärlet vara fyra veckor. Tömning av ett blandavfallskärl och ett ventilerat bioavfallskärl var fjärde vecka innebär en total årlig kostnad på 202 euro (enligt prislistan för år 2023). 

Jatehuoltomaaraykset_3seka_1komposti_1bio_1600px.jpg

Bildtext: De som bor på småfastigheter kan också ordna insamlingen av bland- eller bioavfall tillsammans med grannarna och välja det lämpligaste sorteringsalternativet för bioavfall för sig själva. Enligt den nya avfallslagen förutsätter kompostering av bioavfall på fastigheten att man gör en komposteringsanmälan till HRM.

Större flexibilitet vid valet av en servicehelhet efter fastighetens avfallsmängder

När bioavfallet och förpackningsavfallet sorteras aktivt, minskar mängden blandavfall. Fastigheten kan få tömning av blandavfallskärlet med hela 16 veckors intervaller, då invånarna sorterar: 

 • bioavfallet (för separat insamling eller i egen kompostor) och   
 • kartong-, glas- och plastförpackningsavfall samt små metallföremål (i egna insamlingskärl, flerfackskärl eller Rinki-ekopunkten)   
 • och när endast lite blandat avfall uppkommer.

Grannar som bor i närliggande fastigheter kan fortsättningsvis använda samma plats för avfallskärl, och de kan också använda gemensamma avfallsinsamlingskärl om fastighetsägarna har kommit överens om detta. Ett avtal om gemensam användning kan ingås om vilket avfallsslag som helst. Avtalet om gemensam användning av avfallskärl gör det möjligt att dela kostnaderna mellan de deltagande grannfastigheterna. Det gäller att observera att avfallskärlen ska stå på fastighetens tomt.

Den som komposterar bioavfall ska göra en komposteringsanmälan till HRM

 • Den nya avfallsförordningen förutsätter att alla fastigheter som komposterar bioavfall ska göra en anmälan till den som för kompostregistret (i huvudstadsregionen och Kyrkslätt till HRM). 
 • Skyldigheten att göra anmälan om kompostering av bioavfall gäller alla fastigheter som omfattas av avfallshantering som anordnas av HRM, inklusive fritidsfastigheter, koloniträdgårdar och småbåtshamnar.  
 • Om man enbart komposterar trädgårdsavfall på fastigheten, behöver anmälan inte göras. 
 • Vi informerar fastigheter som komposterar om skyldigheten att göra anmälan om komposteringen med ett separat kundbrev.
 • Motivering: Enligt avfallslagen ska avfallshanteringsmyndigheten föra ett kompostregister. De uppgifter som samlas i registret används för att uppskatta mängden bioavfall som återvinns på fastigheterna i Finland. Siffran beaktas vid beräkningen av Finlands återvinningsgrad i enlighet med EU-direktiven. Målet är att göra komposteringens andel synlig också i anslutning till den nationella beräkningen av återvinningsgraden.

I fortsättningen kommer de handflyttade avfallskärlen som ägs av fastigheten att ersättas med avfallskärl som ägs av HRM 

 • I fortsättningen behöver fastighetens innehavare inte skaffa ett eget nytt handflyttat avfallskärl när det gamla går sönder eller kommer till slutet av sin livscykel. Enligt de nya föreskrifterna kommer fastighetens egna, vanliga, hjulförsedda och handflyttade avfallskärl i framtiden att ersättas av kärl som HRM äger, och då behöver invånarna inte längre sköta om kärlens skick.
 • För närvarande är en del av avfallskärlen i fastigheternas ägo. Hyran för avfallskärlet ingår i avfallsserviceavgifterna och därför är det nya förfarandet lätt och enkelt för invånarna. 
 • Motivering: arbetarskyddet vid tömningen av avfallskärl förbättras och invånarnas skyldigheter minskar när alla stegvis övergår till att använda kärl som hyrs av HRM. Den nya typen av avfallskärl lämpar sig bäst för det maskinella tömningsarbetet, och i framtiden behöver invånarna inte sjävla skaffa ett nytt kärl för att ersätta ett trasigt kärl.

Hur framskrider behandlingen av ärendet?

 • HRM beredde ett förslag till nya föreskrifter om avfallshantering, och de fastställdes av HRM:s styrelse 29.4.2022 
 • HRM beredde bostadsfastigheternas innehavare och andra parter som kan påverkas av avgörandet möjlighet att uttrycka sin åsikt i ärendet. Invånare och olika aktörer fick ge sina synpunkter på förslaget 
 • Den officiella remissrundan och webbenkäten ordnades 3.5–17.6.2022. En sammanfattning av utlåtandena finns i motiveringspromemorian, och 782 invånare eller disponenter svarade på webbenkäten 
 • HRM behandlade de synpunkter som lämnats in och redigerade förslaget utifrån den respons som kommit in   
 • HRM:s styrelse fastställde de nya föreskrifterna den 23 september 2022  
 • De nya föreskrifterna om avfallshantering trädde officiellt i kraft 1.11.2022, med undantag för separat meddelade övergångsperioder för de nya skyldigheterna att sortera bioavfall. 
 • Invånarna i småfastigheter (1–4 bostäder) behöver inte genast vidta åtgärder på grund av reformen. Vi informerar om reformen av sorteringen av bioavfall med kundbrev som skickas hem till invånarna enligt följande:  
  • November 2022: Esbo, Grankulla och Kyrkslätt 
  • Våren 2023: Vanda 
  • Hösten 2023: Helsingfors 
 • Ändringarna som gäller den separata insamlingen av bioavfall träder i kraft stegvis: Esbo, Grankulla och Kyrkslätt 1.7.2023, Vanda 1.1.2024 och Helsingfors 1.7.2024.

Vanliga frågor - föreskrifter om avfallshanteringen 2022

Utökning av insamlingen av bioavfall 

Kompostering och avfallskärl