Föreskrifter om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och i Kyrkslätt

Föreskrifterna om avfallshanteringen är föreskrifter som specificerar lagstiftningen, såsom avfallslagen och avfallsförordningen. Föreskrifterna gäller bl.a. sortering, insamling och transport av avfall samt förebyggande av nedskräpning.  Föreskrifterna om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt gäller alla invånare i Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda och Kyrkslätt samt andra aktörer som omfattas av den avfallshantering som ordnas av HRM.  

Vi förnyar föreskrifterna om avfallshanteringen 2022 – berätta din åsikt! 

Förnyelsen av föreskrifterna om avfallshanteringen är kopplad till en omfattande förändring av avfallslagstiftningen.

Ta en titt på förslaget till nya föreskrifter om avfallshanteringen. Du hittar en sammanfattning av de viktigaste ändringarna på denna webbsida. 

Vi har samlat in åsikter om de föreslagna ändringarna under tiden 3.5.–17.6.2022. Kommenteringstiden har nu tagit slut. Vi tackar för era kommentarer och går igenom dem alla.

Invånarnas sorteringsmöjligheter förbättras: bioavfallssorteringen utvidgas till 1–4 bostäders fastigheter 

 • Enligt förslaget föreskrivs sortering av bioavfall från bostadsfastigheter av alla storlekar. På så sätt utvidgas även sorteringen av bioavfall till fastigheter med 1–4 bostäder. När det gäller fritidsfastigheter behöver bioavfall inte sorteras. För närvarande måste bioavfall sorteras i bostadsaktiebolag som har minst fem bostäder.   
 • Att själv kompostera i komposterare som uppfyller föreskrifterna är fortfarande ett alternativ till separat insamling av bioavfall. Kompostering förutsätter en komposteringsanmälan till HRM.  
 • Dessa ändringar skulle träda i kraft enligt en separat tidtabell enligt följande: Esbo, Grankulla och Kyrkslätt 1 juli 2023, Vanda 1 januari 2024 och Helsingfors 1 juli 2024.  
 • Motivering till ändringen: den förnyade avfallsförordningen förutsätter att separat insamling av bioavfall utvidgas. På basis av en livscykelstudie som HRM beställt skulle de utsläppsminskningar som uppnås genom återvinning av bioavfall öka mer än utsläppen från insamling och hantering jämfört med den nuvarande situationen. Sortering av bioavfall är viktigt: det är det enda sättet att producera både förnybar hushållsenergi och återvunna näringsämnen för användning som gödsel. 

jh_maarays_ennenjalkeen.png

Tidigare räckte insamlingen av blandat avfall för små fastigheter. Med de nya avfallshanteringsreglerna är alla bostadsfastigheter också skyldiga att samla in eller kompostera bioavfall.

Nya tjänster för småfastigheter för insamling av bioavfall för att göra sorteringen enkel och förmånlig 

 • För att stödja föreskrifterna om avfallshanteringen utvecklar vi en rad tjänster för små fastigheter, till exempel nya typer av kärl för att underlätta insamling av bioavfall.   
 • Ventilerade bioavfallskärl har ventilationsluckor och mellanbotten och har därför bättre ventilation än vanliga avfallskärl. Detta håller bioavfallet torrare och kan minska luktbildningen. Tömningsintervallet för det ventilerade bioavfallskärlet är fyra veckor. För närvarande används ett traditionellt bioavfallskärl med ett maximalt tömningsintervall på två veckor.  
 • En komposterare som töms i sopbilen vid behov är en helt ny typ av komposterar som HSY hyr ut och som kan tömmas i bioavfallsbilen på beställning. 

Exempel:

 • i egnahemshus är den mest typiska storleken på ett blandavfallskärl 240 l och tömningsintervallet är varannan vecka. I detta fall är den årliga kostnaden för hyreskärlet cirka 245 euro (enligt 2022 års prislista).  
 • Efter förnyelsen: genom at välja ett ventilerat bioavfallskärl kan tömningsintervallet för bioavfallet vara fyra veckor. Den totala årskostnaden för tömning av en blandavfallskärl och ett ventilerat bioavfallskärl var fjärde vecka uppgår till cirka 210 euro.  
 • Dessutom är det ungefär 160 euro billigare att tömma separata bland- och bioavfallskärl i fastigheter med fyra bostäder varannan vecka än att tömma ett blandavfallskärl en gång i veckan.

Prisexemplen baseras på 2022 års prislista för avfallstjänster. I nya tjänsteprodukter baseras priserna på en aktuell uppskattning.
Exempelpriser på våra avfallstjänster

jh_maarays_kimppakerays.png

Småskaliga fastigheter kan också organisera insamlingen av blandat eller bioavfall tillsammans med sina grannar och välja det lämpligaste sorteringsalternativet för bioavfall. Den nya avfallslagen kräver att HRM lämnar in en komposteringsanmälan för kompostering av bioavfall.

Flexiblare tillgång till servicepaket som är anpassat till avfallsvolymen i fastigheten 

Mängden blandavfall minskas genom aktiv sortering av bio- och förpackningsavfall. Fastigheten kan få tömning av ett blandavfallskärl var 16:e vecka när invånarna sorterar: 

 • bioavfall (för separat insamling eller för egen komposterare) samt   
 • kartong-, glas- och plastförpackningsavfall och små metallföremål (i egna insamlingskärl, flerfackskärl eller Rinki-ekopunkterna)  
 • och när det skapas lite blandavfall.  

För närvarande är det längsta beställningsbara tömningsintervallet för blandavfall åtta veckor (vilket också kräver separat insamling eller kompostering av bioavfall).  

 • Dessutom kan grannarna som bor i närliggande fastigheter fortsätta att använda mottagningsplatsen för det gemensamma avfallskärlet och gemensamma kärl, förutsatt att ägarna till fastigheten samtycker till detta.Samanvändningsavtal kan omfatta alla avfallsslag.
 • Till exempel flerfackskärl för förpackningar, i vilka man sorterar kartong-, plast-, glas- och metallförpackningar minskar effektivt på mängden blandavfall. Samanvändningsavtal för avfallskärl möjliggör kostnadsdelning mellan de deltagande närliggande fastigheterna. 

Komposteringsanmälan till HRM ska göras vid kompostering av bioavfall  

 • Enligt den nya avfallsförordningen ska alla fastigheter som komposterar bioavfall rapportera till kompostregistrets innehavare (HRM i huvudstadsregionen och Kyrkslätt).   
 • Skyldigheten att anmäla kompostering av bioavfall gäller alla fastigheter som omfattas av den avfallshantering som organiseras av HRM, inklusive fritidsfastigheter, koloniträdgårdar och småbåtshamnar.  
 • Anmälan behöver inte göras av enbart trädgårdsavfall. 
 • För närvarande är det endast bostadsfastigheter i huvudstadsregionen med fem eller fler bostäder som omfattas av skyldigheten att göra en komposteringsanmälan. 
 • Vi informerar komposterande fastigheter separat om att göra en komposteringsanmälan.  
 • Motivering: Avfallslagen kräver att avfallshanteringsmyndigheterna upprätthåller ett kompostregister. De uppgifter som samlas in i registret används för att uppskatta mängden återvunnet bioavfall per fastighet i Finland, vilket beaktas vid beräkningen av återvinningsgraden i Finland som krävs enligt EU-direktiven. Syftet med anmälningarna är att synliggöra komposteringens andel i de nationella beräkningarna av återvinningsgraden. 

De manuellt flyttbara avfallskärlen som ägs av fastigheten ersätts i fortsättningen av avfallskärl som ägs av HRM  

 • I framtiden behöver fastighetsinnehavare inte skaffa ett nytt, eget och manuellt flyttbart avfallskärl när den gamla når slutet av sin livscykel. Enligt förslaget skulle fastighetens egna, vanliga, hjulförsedda och manuellt flyttbara avfallskärl i framtiden ersättas av avfallskärl som ägs av HRM, vars skick invånarna inte behöver sköta om.  
 • För närvarande ägs en del av avfallskärlen av fastigheterna.  
 • Motivering: Arbetssäkerheten vid tömning av avfallskärl förbättras och de boendes skyldigheter minskas i takt med att alla successivt övergår från HRM till att använda de hyrda kärlen. Avfallskärlen av den nya modellen är bäst lämpade för maskinellt tömningsarbete och invånarna behöver i fortsättningen inte köpa ett nytt kärl för att ersätta sitt trasiga kärl.

Hur framskrider ärendet? 

 • HRM har utarbetat ett förslag till nya föreskrifter om avfallshanteringen   
 • HRM:s styrelse beslutar om att reservera påverkansmöjligheter   
 • HRM reserverarar en möjlighet till innehavare av bostadsfastigheter, invånare samt andra aktörer som beslutet kan påverka att yttra sig om ärendet. Mellan den 3 maj och den 17 juni 2022 kan invånare och olika aktörer yttra sig om förslaget 
 • HRM beaktar de åsikter som uttryckts och justerar förslaget på basis av responsen   
 • HRM:s styrelse godkänner de nya föreskrifterna under hösten 2022  
 • HRM meddelar separat om slutgiltigt godkännande av föreskrifterna om avfallshanteringen och deras ikraftträdande   
 • Föreskrifterna träder i kraft den 1 oktober 2022, med undantag för de separat angivna övergångsperioderna för de nya sorteringskraven för bioavfall. 

Respons och yttranden om förslaget för nya föreskrifter om avfallshanteringen 

Vid mötet den 29 april beslutade HRM:s styrelse att lägga fram ett förslag för nya föreskrifter om avfallshantering. Kommenteringstiden har nu tagit slut. Vi tackar för era kommentarer och går igenom dem alla.