Miten proteiinin liikasyönti vaikuttaa Itämereen?

Itämeri on maailman herkimpiä meriä. Sen suurin uhka on rehevöityminen, jota aiheuttavat erityisesti fosfori ja typpi. Suurimmat rehevöittäjät ovat maa- ja metsätalous, mutta lähes viidesosa Itämereen päätyvästä typestä tulee kotitalouksien jätevesistä. HSY:n jätevedenpuhdistamoilla fosfori saadaan puhdistettua jätevedestä lähes kokonaan ja typpikin 90-prosenttisesti. Proteiininsyönnin lisääntyessä ja väestömäärän kasvaessa uhkaa myös mereen päätyvä typpikuorma kasvaa. Siksi jäteveden puhdistamisen lisäksi HSY myös kertoo proteiinin syönnin vaikutuksesta typpikuormaan.

Typpikuorma kiihdyttää Itämeren rehevöitymistä 

Pääkaupunkiseutulaisille tuttu ja rakas Itämeri on yksi maailman herkimmistä ja saastuneimmista meristä. Itämeren suurin ongelma on rehevöityminen. Rehevöitymisen aiheuttaa se, että mereen on vuosikymmenien aikana päässyt liikaa ravinteita, erityisesti fosforia ja typpeä. Ravinteet tulevat ennen kaikkea maa- ja metsätaloudesta, mutta myös teollisuuden ja kotien jätevesistä sekä liikenteestä.

Itämeri on rehevöitymiselle altis, koska se on matala sisämeri ja sen vesi vaihtuu hitaasti. Rehevöitymisen seurauksia on meren muuttuminen leväiseksi ja meriluonnon monimuotoisuuden köyhtyminen. Erityisesti Itämeren ravintoketjuille tärkeät avainlajit rakkolevä, meriajokas ja sinisimpukka kärsivät rehevöitymisestä, ja niiden vähenemisellä on kauaskantoiset seuraukset useille muille meren lajeille.  Lue lisää Itämeri.fi -meritietoportaalista.

Jätevedenpuhdistamoilla pienennetään typpikuormaa vesistöihin

Jätevedenpuhdistus on tärkeä osa rannikkovesien ja Itämeren suojelua, sillä puhdistettavaksi tuleva jätevesi sisältää runsaasti fosfori- ja typpiravinteita, jotka suoraan mereen johdettuna aiheuttaisivat voimakasta rehevöitymistä. Pääkaupunkiseudun asukkaiden ja yritysten jätevedet johdetaan viemäriverkostoa pitkin käsiteltäväksi puhdistamolle ennen niiden palautumista takaisin vesistöön. Lue lisää: Jätevesien puhdistus on vesiensuojelua.

Itämereen päätyvästä typestä lähes viidesosa tulee yhdyskuntien jätevesistä. Jätevedenpuhdistamojen ravinteidenpoisto on Suomessa tehokasta, mutta tästä huolimatta kaikkea typpeä ei saada pois. Fosforin poisto jätevesistä tapahtuu Suomessa kemiallisella saostuksella, jolla saavutetaan erittäin korkea puhdistusteho. Typenpoisto vaatii sen sijaan biologisen käsittelyn, jossa ei saavuteta yhtä hyvää puhdistustulosta edes parhaissa olosuhteissa.

Pääkaupunkiseudulla Viikinmäen ja Blominmäen jätevedenpuhdistamot poistavat fosforin lähes kokonaan ja typestä noin 90 %, merkittävästi tehokkaammin kuin mitä niiden ympäristöluvat edellyttävät. Proteiinin liikasyöntiä välttämällä on kuitenkin mahdollista edelleen pienentää vesistöön kohdistuvaa typpikuormaa.

Typen poisto kuluttaa energiaa ja kemikaaleja

Typen poisto jätevedestä vaatii runsaasti energiaa ja usein myös kemikaaleja. Osa jäteveden typestä muuttuu typpioksiduuliksi, joka on voimakas kasvihuonekaasu, hiilidioksidiin verrattuna 265-kertainen. Typenpoisto aiheuttaakin valtaosan jätevedenpuhdistuksen ilmastopäästöistä.

Lisääntynyt typen määrä jätevedessä lisää siis energian ja usein myös kemikaalien tarvetta puhdistamolla sekä aiheuttaa suoria kasvihuonekaasupäästöjä. Ilmaston lämpenemisellä on todennäköisesti myös rehevöittävä vaikutus Itämereen.