Sprinkleriliittymien tilaukset

Sprinklerilaitteiston liittäminen HSY:n verkostoon vaatii liitoskohtalausunnon.

Tilaa sprinkleriliitosta varten oma liitoskohtalausunto liittymisportaalista. Lisää tilauksen liitteeksi Vesisammutuslaitteiston tekniset tiedot -lomake sekä asemapiirustus tai johtokartta, josta selviää suunniteltu liitoskohta verkostoon.

Annamme lausunnon sprinklerilaitteiston liittämisestä verkoston kapasiteettitarkastelun perusteella. Lausunnossa määritetään toimitusvesimäärä ja sitä vastaava minimipainetaso (toimituspainetaso liitospisteessä) sekä mahdolliset liittymisen erityisehdot. Lisäksi lausunnossa osoitetaan sprinklerilaitteiston syöttövesijohdon liitoskohta. Määritämme liitoskohdan liittyjän suunnitelmat huomioiden. 

Toimitusvesimäärä ja painetaso voivat olla pienemmät kuin sprinklerilaitteisto vaatii. Laitteisto on suunniteltava siten, ettei sen vedenotto HSY:n verkostosta missään tilanteessa ylitä määrittämäämme toimitusvesimäärää.

Toimita sprinklerin syöttövesijohdon asemapiirros HSY:lle liittymisportaalin kautta. Piirroksesta on käytävä ilmi liitettävän putken koko.

Sopimus sprinklerilaitteiston liittämisestä ja käytöstä voidaan tehdä, kun rakennuslupa on voimassa ja olemme hyväksyneet liittymishakemuksen ja antaneet liitoskohtalausunnon.

Kun sopimus on allekirjoitettu, tilaa liitostyö liittymisportaalistamme. Kun olet tehnyt liitostyötilauksen, putkimestari ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi liitostyöajan. 

Sprinkleriliittymien maksut

Vuotuisen sprinklerimaksun perusteena ovat sprinklerilaitteistoille varatun vedentoimituskapasiteetin rakentamisesta ja ylläpitämisestä aiheutuvat kustannukset.

Vuotuinen sprinklerimaksu lasketaan seuraavalla kaavalla:

SPR = yK * Q + P

SPR = vuotuinen sprinklerimaksu (€)

yK = kapasiteettivarauksen yksikköhinta (73 €/l/s vuonna 2024)

Q = sprinklerisopimuksen toimitusvesimäärä (l/s)

P = sprinklerimaksun kiinteä osuus (613 €/vuosi vuonna 2024)

Yllä mainitut hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Sprinklerimaksun kapasiteettiosuus (kaavassa yK * Q) koostuu yksikköhinnasta ja asiakkaan kanssa sovittavasta toimitusvesimäärävarauksesta. Kapasiteettiosuus sisältää palonsammutukseen varautumisesta aiheutuvat yleisen johtoverkon rakentamisen ja saneerauksen kustannukset.

Sprinklerimaksun kiinteä osuus (kaavassa P) sisältää palvelun tuottamiseen kohdistuvia kustannuksia. Näitä ovat mm. kunnossapidon lisäkustannukset sekä laitteistoon liittyvien katusulkujen kunnossapito ja laitteiston vuosittaiseen testaukseen käytettävän vesimäärän kustannus.

Esimerkki sprinklerimaksusta:

Sprinklerin sopimukseen kirjattu toimitusvesimäärä on 15 l/s (900 l/min). Tällöin vuotuinen sprinklerimaksu SPR lasketaan seuraavasti:


SPR = 73 €/l/s * 15 l/s + 613 € = 1095 € + 613 € = 1708 €


Toimitusvesimäärän ollessa 15 l/s sprinklerimaksu on siis 1708 €/vuosi (2117,92 €/vuosi sis. ALV).

Sprinklerilaitteistojen liittämisestä verkostoon aiheutuu myös sellaisia kustannuksia, joita ei sisällytetä vuotuiseen sprinkleriperusmaksuun. Vuotuisen sprinklerimaksun lisäksi liittyjän on liittymisvaiheessa maksettava liittämiskohtaan tulevien venttiilien, varusteiden ja muiden rakenteiden rakentamiskustannukset. Lisäksi liittyjän on maksettava tarvittava syöttövesijohto. Liittämislausunnon vaatimasta mittaus- ja selvitystyöstä HSY veloittaa kustannusten mukaan. Koestuksista sekä muista aiheutuneista lisätöistä peritään toteutuneet kustannukset.