Ohjeet KVV-suunnittelijalle

Suunnittelija, luethan nämä ohjeet ennen kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmien toimittamista HSY:lle.

Liittyjä vastaa siitä, että HSY:n työtilaus- ja liittymisportaaliin toimitetaan KVV-suunnitelmista samat versiot kuin rakennusvalvontaan ja ne vastaavat toteutusta. HSY ei hae suunnitelmia rakennusvalvonnan Lupapiste-palvelusta. HSY ei vastaa kiinteistön KVV-suunnitelmien toteuttamiskelpoisuudesta. HSY käy läpi kiinteistön KVV-suunnitelmat HSY:n verkostoon liittymisen kannalta.

Suunnittelun lähtötiedoiksi tarvitaan HSY:n liitoskohtalausunto kaikissa rakennusluvanvaraisissa hankkeissa.

Liitoskohtalausunnon tilaajan ohjeet

Asiakkaan on haettava vapautusta liittymisvelvollisuudesta sijaintikunnan ympäristöviranomaiselta, mikäli kiinteistö ei aio liittyä vesijohto-, jätevesiviemäri- tai hulevesiviemäriverkostoon, johon on osoitettu liitospaikka liitoskohtalausunnolla. Päätöksen asiasta tekee ympäristöviranomainen.

Vapautukset liittymisestä

Vesijohtoliitos

Tonttivesijohdon mitoittaa kiinteistön KVV-suunnittelija. HSY tekee tonttivesijohdon liitostyön putkikoolla 40, 63, 90, 110, 160, 200 tai 225 millimetriä. Tonttivesijohto ei saa olla HSY:n runkovesijohtoa suurempi. Mahdollinen saattolämmityskaapeli on uudiskohteissa asennettava vesijohdon ulkopuolelle.

Tonttivesijohdon venttiilin/venttiilit toimittaa ja asentaa HSY sekä liitoskohtaan että mahdolliseen tonttijohdon haaroituskohtaan.

Kiinteistöjen tai rakennusten yhteinen vesijohtoliitos

Useampi kiinteistö voi liittyä HSY:n verkostoon yhteisellä tonttivesijohdolla. Tämä edellyttää sopimusta yhteisistä putkista. KVV-asemapiirustuksesta tulee näkyä, minkä kiinteistöjen tai rakennusten käytössä yhteinen liitoskohta on.

Sopimus yhteisistä putkista (malli)

Vaikka verkostoon liityttäisiin yhteisellä putkella, liitoskohtalausunnon mukainen liitoskohta on kaikilla liittyjillä runkolinjan liitoskohta (ei siis haaroituskohta).

HSY tekee kaikki vesijohtohaaroitukset ennen päävesimittaria (myös tontin alueella). Päävesimittarin jälkeen tehtävistä haaroituksista vastaa asiakas. Haaroitusta ei tehdä kaivossa. HSY lisää haaroituskohdan viereen lisää sulkuventtiilit siten, että kaikki vesimittarit ovat erikseen suljettavissa. 

Jos eri liittyjien päävesimittareita on samassa tilassa useampia, haaroitetaan myös niille menevät tonttijohdot rakennuksen ulkopuolella. Haaroituksia ei tehdä rakennuksen sisällä.

haaroitus_mallikuva.jpg

Viemäriliitokset

Kiinteistöllä voi olla useita jätevesi- ja hulevesiviemäriliitoksia. HSY tekee tonttiviemärin liitostyön runkolinjaan putkikoolla 110, 160, 200, 250 tai 315 millimetriä.

Kaivoliitoksessa tonttijohdon on oltava enintään yhtä suuri kuin HSY:n runkolinja. Putkiliitoksissa tonttijohdon on oltava kahta kokoluokkaa pienempi kuin HSY:n runkolinja. Esimerkiksi 315 (300) mm:n runkoviemäriin voi liittyä putkiliitoksella enintään 200 mm:n tonttiviemärillä.

HSY:n viettoviemäreihin/kaivoihin ei voi suoraan liittyä paineviemärillä, vaan kiinteistön on rakennettava purkukaivo ennen runkolinjaan liittymistä. Purkukaivosta liitytään HSY:n runkolinjaan viettoviemärillä.

Mikäli useammalla kiinteistöllä on yhteinen viemäriliitos, tulee KVV-asemapiirustuksesta näkyä, minkä kiinteistöjen käytössä yhteinen liitoskohta on.

Vesimittari

Jokaista HSY:n päävesimittaria kohden tarvitaan oma liitoskohtalausunto. Liittymis- ja käyttösopimus, jonka liitteenä on liitoskohtalausunto, koskee yhtä päävesimittaria. Niin kutsuttuja takamittauskohteita ei tehdä. Yhdelle kiinteistölle (tontille) annetaan lähtökohtaisesti yksi liitoskohtalausunto/päävesimittari. Liitoskohtalausunnon tilaajan ohjeissa on lueteltu edellytykset useamman liitoskohtalausunnon/päävesimittarin saamiselle samalle kiinteistölle (tontille).  

Suunnittelija mitoittaa vesimittarin. HSY tarkistaa mittarikoon KVV-laitteistoselvitykseen merkityn mitoitusvirtaaman mukaan. Käytössä olevat vesimittarikoot: DN20, 25, 40, 2x40, 3x40. Erityiskohteisiin (esimerkiksi sairaaloihin tai urheiluhalleihin) voidaan tarvittaessa asentaa laipalliset mittarit: DN50, 80 tai 100. Useampi mittari voidaan asentaa rinnakkain, joka mahdollistaa vedenkäytön myös mittarin vaihto- tai huoltotyön aikana.

Vesimittari on sijoitettava ohjeiden mukaiseen tilaan. Vesimittari asennetaan suoraan mittaritilaan tulevaan muoviseen tonttivesijohtoon. Mahdolliset vakiopaineventtiilit ym. tulee sijoittaa vesimittarin jälkeen. Vesimittari asennetaan vaakatasoon.

Vesimittaritilan vaatimukset Tila, jossa kiinteistön vesimittari sijaitsee, on kiinteistönomistajan vastuulla.