Liitoskohtalausunnon tilaajan ohjeet

alt=

Tarvitset liitoskohtalausunnon rakennuslupahakemuksen liitteeksi. Liitoskohtalausunto toimii myös kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmien lähtötietona. Jos nykyisen kiinteistösi liitoskohta HSY:n verkostoon muuttuu tai liitoskohtia tarvitaan lisää, tarvitset uuden liitoskohtalausunnon.

Huom! HSY myöntää yhdelle kiinteistölle (tontille) yhden vesiliittymän/vesimittarin/sopimuksen. Jos kiinteistölle on tarkoitus saada useampia päävesimittareita, tutustuthan kohtaan ”Onko mahdollista saada useampi päävesimittari yhdelle kiinteistölle (tontille)?”.

Siirryt tästä linkistä asioimaan liittymisportaalissamme.

Mitä tietoja liitoskohtalausunnolla annetaan?

Liitoskohtalausunnossa esitetään tonttijohtojen liitoskohdat, vesijohdon painetasot liitoskohdassa, viemäriliitosten liitoskorkeudet sekä padotuskorkeudet. Padotuskorkeudella tarkoitetaan sitä tasoa, jolle jäte- tai hulevesi saattaa verkostossa nousta.

HSY määrittää liitoskohdat. Voit myös esittää liitoskohtatoiveen lausuntotilauksen yhteydessä. Viemäriliitokset tehdään kaivoihin. Jos kiinteistön kohdalla ei ole kaivoa, HSY asentaa tarvittaessa linjaan liitoskaivon.

HSY ei voi määrätä maankäytön rasitteista. Mikäli liittymispaikka vaatii kaivutyötä ja tonttijohtojen sijoitusta yksityiselle alueelle, olet liittyjänä vastuussa rasitteen perustamisesta.

Muistilista liitoskohtalausunnon tilaajalle

 • Selvitä kohteen osoitetiedot ja kiinteistötunnus.
 • Esitä halutessasi liitoskohtatoive johtokartalla tai asemapiirustuksena (ei pakollinen). Hae kartta rakennuskuntasi johtotietopalvelusta. Suosittelemme, että asiakkaan KVV-suunnittelija esittää liitoskohtatoiveen, mikäli mahdollista. Tällöin liitoskohtaa ei todennäköisesti tarvitse muuttaa jälkikäteen.
 • Jos haluat yhdelle kiinteistölle (tontille) useampia päävesimittareita, liitä tilaukseen karttaliitteen kanssa hallinnanjakosopimus, vuokrasopimus tai sitoumus hallinnanjaosta
 • Jos liittyvällä kiinteistöllä on tonttijako vireillä, liitä tilaukseen dokumentti tulevasta tonttijaosta.
 • Mikäli vähintään kaksi kiinteistöä tai hallinta-aluetta aiotaan liittää HSY:n vesihuoltoverkostoon osittain yhteisillä tonttijohdoilla ja/tai -viemäreillä, liitä tilaukseen sopimus yhteisistä tonttijohdoista.Mikäli yhteisistä tonttijohdoista on sovittu muussa asiakirjassa, ei erillistä sopimusta tarvita.

Tilaathan yhden liitoskohtalausunnon yhtä HSY:n vesimittaria ja liittymis- ja käyttösopimusta kohden. Jos  liitoskohtalausuntoja tilataan liian vähän tai turhan monta, sopimustilauksen ja suunnitelmien käsittely hidastuu. Lisäksi mahdollinen ylimääräinen liitoskohtalausunto- tai sopimustilaus päätyy uudelleen tilausjonoon.

Haluatko liittyä toisen kiinteistön omistamiin putkiin?

HSY ei voi määrätä liittymisestä toisen liittyjän omistamiin putkiin. Jos haluat tehdä liitoksen toisen kiinteistön tonttijohtoon, sinun tarvitsee toimittaa HSY:lle kopio kiinteistöjen välisestä johtosopimuksesta. Siitä on käytävä ilmi, että järjestelyyn on tonttijohdon omistajan suostumus.

Miten saan selville kiinteistöni osoitetiedot ja kiinteistötunnukset?

Selvitä kiinteistösi ajantasaiset osoitetiedot ja kiinteistötunnukset kunnan kartalta:

Jos kiinteistön osoite ja/tai kiinteistötunnus ei näy kartalla, selvitä tiedot kuntasi kaupunkimittauspalveluista.

Onko mahdollista saada useampi päävesimittari yhdelle kiinteistölle (tontille)?

Useamman vesiliittymän, sopimuksen ja päävesimittarin saaminen yhdelle kiinteistölle edellyttää aina, että osa kiinteistöstä voidaan tulkita itsenäiseksi.

Yleisimmät perusteet tulkinnalle ovat:

 • tontti on jaettu kahteen tai useampaan osaan eri omistajien välisellä hallinnanjakosopimuksella
 • tontin omistaja sitoutuu myöhemmin jakamaan tontin kahteen tai useampaan osaan hallinnanjakosopimuksella (sitoumus hallinnanjaosta)
 • yksi tai useampi osa tontista on vuokrattu pitkäaikaisella vuokrasopimuksella
 • tontin lohkominen on vireillä.

Edellä mainittujen perustelujen lisäksi yhden liittymän käytännöstä poiketaan vain erityistapauksissa, jotka käsitellään tapauskohtaisesti (esim. suurkiinteistöt ja vedensaannin kannalta kriittiset kohteet).

Huom! Mikäli kiinteistölle haetaan useampaa vesiliittymää jollakin yllämainitulla perusteella, on jokaista kiinteistön osaa varten tilattava erillinen liitoskohtalausunto, vaikka käytettäisiin yhteistä tonttivesijohtoa ja viemäreitä. Liittymismaksujen laskemisessa kutakin kiinteistön osaa käsitellään kuten erillistä kiinteistöä. Kun tontti on jaettu hallinnanjakosopimuksella, suosittelemme kaikkien hallinta-alueiden omistajien hakevan liitoskohtalausunnot yhtä aikaa.

Jos kiinteistön omistaa asunto-osakeyhtiö, se tulkitaan yhdeksi omistajaksi ja kiinteistölle saa ainoastaan yhden vesiliittymän. Asunto-osakeyhtiön osakkaiden kesken tehty sopimus kiinteistön hallinnasta ei oikeuta useampaan vesiliittymään, vaikka yhtiö koostuisi erillisistä pientaloista.

Onko kiinteistölläsi poikkeuksellisen suuri veden kulutus ja/tai jäteveden määrä? Onko kiinteistösi jäteveden laatu poikkeuksellista?

Erityisliittyjällä tarkoitetaan kiinteistöjä, työmaita tai muita vesihuollon kannalta poikkeavia liittyjiä, joilla on

 • poikkeuksellisen suuri veden kulutus
 • poikkeuksellisen suuri jäteveden määrä
 • poikkeuksellinen jäteveden laatu ja/tai
 • liittyjän toiminnalla saattaa muutoin olla seuraamuksia laitoksen toiminnalle.

Erityisliittyjän liitoskohtalausuntotilauksen liitteeksi tarvitaan täytettynä erityisliittyjän tiedot liittymistä varten -lomake.