Tonttijohdon ja kiinteistöliitoksen rakentaminen

Kaivannossa on paljon maan alta paljastuneita putkia. Kolme työntekijää työskentelee niiden parissa.

Liittyjän työt

Liittyjä hankkii ja asentaa tonttivesijohdon liittyjän kustannuksella. Tonttivesijohto tulee asentaa liittymispisteeseen asti (esitetty liitoskohtalausunnossa, tavallisesti kadulla sijaitsevaan HSY:n runkojohto).

Tilaajan tulee huolehtia siitä, että vesijohdossa on tiiviit suojatulpat, jotka estävät epäpuhtauksien pääsyn vesijohtoon. Tulppia on pidettävä vesijohdossa lopulliseen asennukseen asti. Tilaajan tulee myös varmistaa, että hänen urakoitsijansa tekee/tekevät kaikki vesijohtotyöt hygieenisesti. Vain HSY:llä on oikeus tehdä liittämis- ja vesijohdon haaroitustyöt (myös tontilla) sekä asentaa vesimittari. Muiden tekemiä liitos- tai haaroitustöitä ei hyväksytä.

Ennen työn aloittamista tehtävät valmistelut

Ennen rakentamista liittyjän tulee tehdä seuraavat yleisellä alueella rakentamista koskevat valmistelut:

 • mahdollinen sijoituslupa
 • maanalaisten kaapeleiden johtokarttaselvitykset
 • kaivulupa
 • liikennejärjestelyt.

Katso lupa- ja liikennejärjestelymenettelyistä tarkemmin pääkaupunkiseudun Kaivutyöohjeesta.

Kaivu-, putken asennus- ja muiden oheistöiden suorittaminen ennen liitostyötä

Liittyjän vastuulle vesi- ja viemäriputkia rakennettaessa kuuluvat hänen tonttialueensa lisäksi maanrakentaminen kaupungin katu- ja viheralueilla sekä mm. liikenne- ja kaivujärjestelyt, kaivannon suojaus ja jälkityöt kuten esimerkiksi asfaltointi, reunakivien uudelleen asennus ja istutukset. Liittyjä maksaa edellä mainituista töistä aiheutuvat kustannukset.

Liitostöihin liittyvissä maanrakennustöissä on noudatettava HSY:n Tonttijohtojen liitostöiden asiakasohjeen mukaisia minimimittoja sekä HSY:n työnjohdon suullisesti antamia lisäohjeita kaivannon laajuudesta. 

Jos kaivanto ei täytä Tonttijohtojen liitostöiden kaivuohjeen sekä siinä mainittujen muiden ohjeiden vaatimuksia turvallisesta kaivannosta, ei asentamistyötä voi tehdä. Työ on tällöin tilattava uudestaan, jolloin se siirtyy liitostyöjonon viimeiseksi eli noin 1—4 viikon päähän.

Työturvallisuudesta ei jousteta!

Huomioithan, että tilaaja on aina vastuussa työturvallisuudesta.

Korosta työturvallisuutta urakoitsijallesi ja lisää sopimukseen maininta, että urakoitsija vastaa viranomaisten ja HSY:n ohjeiden noudattamisesta sekä niiden laiminlyönneistä aiheutuneista kustannuksista.

Vesijohtojen ja viemäreiden maanrakennustöissä ja kaivannoissa on kiinnitettävä huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

 • Maakaivannon on oltava vakaa siten, että maaluiskien kaltevuudet ovat riittävän loivat. Maakaivanto on tarvittaessa tuettava. Tuennat suunnittelee pätevöitynyt suunnittelija.
 • Kaivanto on pidettävä kuivana. Tarvittaessa kaivantoon on järjestettävä pumppaus.
 • Jos työ tehdään talvella, maakaivannon pohjan jäätyminen on estettävä.

Yleisesti on suositeltavaa aloittaa kiinteistöliittymän rakentaminen HSY:n liittämiskohdasta, jolloin liitostöiden rakentamisen aikana tiedetään, vaikuttaako jokin ennalta-arvaamaton tekijä (esim. kaukolämpö- tai sähköjohto) viemäreiden liitoskorkeuksiin.

HSY:n tekemä liitostyö

HSY tekee liittämistyön työn tilauksen jälkeen erikseen sovittuna ajankohtana. Ennen sovittua ajankohtaa kaivannon tulee olla valmis siten, että se on tarpeen tullen katselmoitavissa liittämistyötä edeltävänä arkipäivänä klo 12.00, jotta HSY:n edustaja voi tarvittaessa käydä suunnittelemassa liitostyötä. HSY:n huoltoautolle on varattava työmaa-alueelta tila liitoskaivannon välittömästä läheisyydestä. Liitostyöstä peritään kulloinkin voimassa olevan HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnaston mukainen liitostyömaksu.

Tonttijohtojen kartoittamistyö yleisellä alueella ja mahdollisuuksien mukaan vesimittarille asti tehdään HSY:n tilauksesta. Kartoitus kuuluu liitostyön hintaan ja pyritään toteuttamaan välittömästi liitostyön jälkeen. Liittyjän on pidettävä putkikaivanto avoinna ainakin yleisellä alueella kartoittamistyön valmistumiseen asti. Putkikaivannon täyttötyöt on tehtävä mittaustyön jälkeen.

Jos liittämistyön sovittu ajankohta siirtyy asiakkaasta riippuvista syistä (esim. kaivanto ei valmistu ajallaan), on asiakkaan tai hänen edustajan peruutettava tilattu työ viimeistään 4 arkipäivää ennen sovittua ajankohtaa. Mikäli liittämistyö peruutetaan tai peruuntuu liittyjästä johtuvista syistä, joutuu liittyjä tilaamaan uuden liitostyöajan. Mikäli sovittu ajankohta siirtyy eikä työtä ole peruutettu ajoissa, peritään tästä palvelumaksuhinnaston mukainen ylimääräinen käyntimaksu

Vesijohdon liittämistyöt

HSY:n tekemä tonttivesijohdon liittämistyö sisältää:

 • Tonttivesijohdon liittämisen liitoskohtalausunnon ja kiinteistön KVV-suunnitelmien mukaiseen liitoskohtaan (runkolinjaan tai tonttivesijohtoon). Huom! Yksityiseen tonttijohtoon liittäminen edellyttää Kiinteistön KVV-suunnitelmat -kohdassa (1.7) mainitun kirjallisen luvan.
 • Tonttijohdon venttiilin asentamisen
 • Tonttijohtojen kartoituksen ja tiedon välittämisen ao. kaupungin maanalaisten kaapeleiden tietojärjestelmään
 • Vesimittarin asentamisen kiinteistöön (myös asentajan mahdollisen erillisen käynnin silloin, kun vesimittari asennetaan myöhemmin)
  • Vesimittarin erillinen asennustyö sisältyy vesijohdon liittämistyön hintaan vuoden ajan kiinteistön tonttivesijohdon liittämisestä.
  • 1 vuoden jälkeen vesimittarin asennustyöstä laskutetaan kulloinkin voimassa olevan palvelumaksuhinnaston mukainen hinta asennustyölle.
 • Venttiilin sijaintikilven asentamisen sopivaan paikkaan

Palvelumaksuhinnaston mukaiset kokonaislaskutettavat työt sisältävät niihin käytetyt tarvikkeet. Muut työt laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaan (tunnit, materiaalit, kalusto ja ostopalvelut).

Jos vesimittaria ei asenneta liitostyön yhteydessä, HSY asentaa tulpan vesijohtoon väärinkäytösten estämiseksi. Jos rakennustyömaalla tarvitaan vettä, on vesimittari asennettava jo rakennusaikana, koska vettä ei saa käyttää ilman vesimittaria. Väärinkäytöksen ilmetessä asiaa tutkitaan veden anastamisena. Vesimittareihin asennetaan sinetit.

Jäte- ja hulevesiviemärin liittämistyöt

HSY:n tekemä kiinteistön jäte- ja hulevesiviemärin liittämistyö sisältää:

 • Liitoskaivoon tehtävän liitosreiän ja tiivisteen asentamisen kiinteistön KVV-suunnitelmien mukaisesti. Putkiliitoksia alle DN 300 linjaan ei pääsääntöisesti sallita.
 • Mikäli liittyjä liittyy HSY:n viemäriverkostoon sellaiseen kohtaan, jossa ei ole kaivoa, rakentaa HSY liitostyön yhteydessä liitoskohtaan tarvittaessa uuden kaivon. Kaivon rakentamisesta aiheutuvat kustannukset laskutetaan liittyjältä.
 • Tontilla sijaitseviin kiinteistön omiin jäte- ja hulevesiviemäreihin HSY ei tee liittämistöitä.

Liitoskohtalausunnossa esitetään alin mahdollisen liitoskorko, johon viemäri voidaan liittää. Jos mahdollista, on hyvä pyrkiä yli alimman liitoskoron, jotta liitoskohdassa jää varaa pakottaviin muutoksiin. Haluttu korko pitää olla merkattuna liitoskohtaan. Viemäriputken asentaminen kuuluu liittyjän työhön.

HSY:n kaivoihin ei voi suoraan liittyä paineviemärillä, vaan kiinteistön on rakennettava tontilleen rauhoituskaivo ennen runkolinjaan liittymistä. Rauhoituskaivosta liitytään HSY:n runkolinjakaivoon viettoviemärillä.

Vesimittarin asennus

HSY asentaa vesimittarin joko liittämistöiden yhteydessä tai erikseen sovittavana ajankohtana.

Vesimittari asennetaan kiinteistön KVV-suunnitelmissa esitettyyn paikkaan, joka osoitettava selkeästi mittaritilassa. Vesijohdon pää on aina tuotava vesimittaritilaan vesimittarin asennusta varten. Vesimittari asennetaan aina vaaka-asentoon.

Mittarin asennuksen yhteydessä tonttivesijohtoputkeen tehdään tarvittaessa painekoe asiakkaan tai HSY:n toimesta, jos tonttijohdon asennusolosuhteet ovat olleet poikkeukselliset. Asiakkaan suorittaessa painekokeen tulee pöytäkirja toimittaa HSY:lle. HSY:n tehdessä työn kyseessä on erikseen laskutettava työ, jos kyse on asiakkaan itse putkittamasta osuudesta.

Mikäli vesimittari halutaan asennettavaksi ennen kuin vesimittaritila on valmis, on liittyjän rakennettava vesimittarin väliaikaiseksi kiinnitysalustaksi tukeva teline, johon merkitään kiinnityskohta. Telinettä rakennettaessa on otettava huomioon, että vesijohdosta tulee sopivan pituinen siten, että vesimittarin voi myöhemmin siirtää telineestä lopulliseen sijoituspaikkaan. Väliaikaiseen telineeseen asennettu vesimittari on suojattava jäätymiseltä erityisen tarkasti.

Jos rakennustyömaalla tarvitaan vettä, on vesimittari asennettava jo rakennusaikana, koska vettä ei saa käyttää ilman vesimittaria. Väärinkäytöksen ilmetessä asiaa tutkitaan veden anastamisena. Vesimittareihin asennetaan sinetit väärinkäytösten estämiseksi.

HSY:n yleisten toimitusehtojen mukaan liittyjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että HSY voi esteettä lukea ja vaihtaa vesimittarin.

Kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä tontin rajalle rakennetut tonttijohtohaarat

Uusia vesihuoltolinjoja rakennettaessa pyritään tekemään tonttijohtohaaroitukset valmiiksi kiinteistön liittymisen helpottamiseksi. Valmiit liittymät rakennetaan tontin rajalle, jolloin asiakas välttää kaivamisen katualueella ja siitä aiheutuvat työt kuten tien rakennekerrosten uudelleen rakentamisen, asfaltoinnin, istutukset jne. Vesihuollon rakentamisen yhteydessä yleiselle alueelle rakennettavat tonttijohdon osat voidaan toteuttaa helposti samassa yhteydessä.

Ne liittyjät, joiden kohdalla on rakennettu em. haarat, voivat liittyä niihin. Tällöin liittyjä ostaa haarat itselleen kulloinkin voimassa olevan HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnaston mukaisella summalla (tonttijohtojen rakentamismaksu) kiinteistöltään liitoskohtaan asti.

Tontin rajalle valmiiksi rakennettuihin tonttijohtoihin vesijohdon liittämistyön voi tehdä HSY tai liittyjä ja viemäreiden liittämistyön liittyjä. HSY:n tehdessä liitostyön se tehdään vesimittarin asennuksen yhteydessä. Valmiiksi rakennetusta tonttijohtohaaroituksesta laskutetaan liittämistyönä sama maksu kuin erikseen tehdyistä liittämistöistä. Tonttijohtojen rakentamismaksu ei siis sisällä vesijohtoliitosmaksua. Vesijohtoliitosmaksu laskutetaan, kun HSY asentaa vesimittarin.

Työt, jotka liittyjän on tehtävä liitostyön jälkeen

Kiinteistön sulkuventtiilin suojaputken ja venttiilikansiston asentaminen kuuluvat rakennuttajalle. Asentaminen tehdään samassa yhteydessä, kun tonttijohtokaivanto täytetään. HSY:n tulee päästä käyttämään tonttisulkuventtiiliä esteettömästi. Venttiilin päälle ei saa sijoittaa rakenteita tai istutuksia. Venttiilin on oltava käyttökunnossa kaikkina vuodenaikoina.

Venttiilikansistojen korkeusasema riippuu päällystemateriaalista:

 • Sora- ja murskepäällysteisillä, liikennöitävillä alueilla tulee kansisto asentaa 50—100 mm päällysteen pintaa alemmaksi ja peitetään.
 • Asfalttipäällysteisillä pinnoilla kansisto tulee asentaa 5—15 mm päällysteen pintaa alemmaksi.
 • Betoni-, betonikivi- ja luonnonkivipinnoilla kansisto tulee asentaa 0—5 mm päällysteen pintaa alemmaksi.

Kannet asennetaan valmiin rakenteen pinnan kaltevuuteen. (InfraRYL 2012 infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Vesihuolto kohta 31300.4.2)