Vastuunjako tonttijohdon ja kiinteistöliitoksen rakentamisessa

Kaivannossa on paljon maan alta paljastuneita putkia. Kolme työntekijää työskentelee niiden parissa.

Kun kiinteistö liittyy HSY:n vesihuoltoverkostoon, tontilla ja katualueella on sekä tehtävä kaivu- ja putkitöitä että liitettävä kiinteistön putket HSY:n runkolinjoihin. Tällä sivulla kerrotaan, mitkä tonttijohdon rakentamiseen liittyvät työt ovat asiakkaan ja mitkä HSY:n vastuulla.

Vastuunjako pähkinänkuoressa

Tiivistetysti vastuunjako on seuraava: Asiakas vastaa tonttijohdon hankkimisesta, maanrakennustöistä sekä tonttijohdon asennuttamisesta. HSY puolestaan vastaa varsinaisista liitostöistä asiakkaan urakoitsijan valmiiksi kaivamassa kaivannossa. Kaikki töistä aiheutuvat kustannukset maksaa asiakas.

Asiakkaan vastuulle vesi- ja viemäriputkia rakennettaessa kuuluvat hänen tonttialueensa lisäksi maanrakentaminen kaupungin katu- ja viheralueilla sekä mm. liikenne- ja kaivujärjestelyt, kaivannon suojaus ja jälkityöt kuten esimerkiksi asfaltointi, reunakivien uudelleen asennus ja istutukset. Asiakas maksaa myös edellä mainituista töistä aiheutuvat kustannukset.

Tutustuthan myös seuraaviin materiaaleihin:

Muistilista vastuunjaosta

Ennen töitä:

 • Asiakas hakee tarvittavat luvat
 • Asiakas päättää, haluaako hyödyntää mahdollisia tontin rajalle valmiiksi rakennettuja tonttihaaroja
 • Asiakas hankkii tarvittaessa itselleen urakoitsijan
 • Asiakas tekee työtilauksen HSY:n liittymis- ja työtilausportaalissa ja toimittaa tarvittavat dokumentit (esim. kvv-suunnitelma)
 • Asiakas sopii liitostöille ajankohdan HSY:n kanssa
 • Asiakas varmistaa, tarvitseeko hän vesimittarin asennuksen liitostyön yhteydessä
 • Asiakas huolehtii, että urakoitsija kaivaa liitostöitä varten tarvittavan, määräysten mukaisen ja turvallisen kaivannon viimeistään edelliseksi arkipäiväksi ennen töiden aloittamista
 • HSY tarkistaa asiakkaan urakoitsijan tekemän kaivannon

Töiden aikana:

 • Asiakas tarkistaa viemärikorot urakoitsijansa kanssa
 • Asiakas asennuttaa vesi- ja viemäriputket
 • HSY tekee tilatun työn (vesijohtoliitoksen, viemärin porauksen tai kaivon asennuksen, vesimittarin asennuksen, sekä tonttijohtojen kartoittamistyön)

Töiden jälkeen:

 • Asiakas täytättää kaivannon, teettää työmaalla jälkityöt sekä asennuttaa sulkuventtiilin suojaputken ja venttiilikansiston
 • HSY asentaa merkkikilven eli venttiilin sijaintikilven
 • HSY laskuttaa tekemänsä työn
 • HSY asentaa tarvittaessa vesimittarin, mikäli sitä ei ole aiemmin asennettu

Tonttijohdon rakentamisen työvaiheet ja vastuunjako tarkemmin

Alta löydät tarkemman kuvauksen tonttijohdon rakentamisprosessista sekä asioista, jotka sinun asiakkaana on hyvä ottaa huomioon vastuullasi olevista työvaiheista.

1. Valmistelevat työt, kaivutyöt ja tonttijohdon asennuttaminen 

1.1 Luvat kuntoon

Koska HSY:n runkolinjat sijaitsevat tontin rajojen ulkopuolella, yleensä kadulla, kaivutyöt edellyttävät yleisellä alueella rakentamista koskevia lupia. Ennen kuin mitään vesihuoltoverkostoon liittymistä koskevia rakennustöitä voi aloittaa, asiakkaan on huolehdittava kaikki yleisellä alueella rakentamista koskevat luvat kuntoon. Näitä ovat esimerkiksi:

 • mahdollinen sijoituslupa
 • maanalaisten kaapeleiden johtokarttaselvitykset
 • kaivulupa
 • liikennejärjestelyt.

Katso lupa- ja liikennejärjestelymenettelyistä tarkemmin pääkaupunkiseudun Kaivutyöohjeesta.

1.2 Liitostöiden tilaaminen HSY:ltä

Liitostyöt tilataan HSY:n työtilaus- ja liittymisportaalista. Löydät ohjeet liitostyön tilaamiseen sivun Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoihin kohdasta 8. Tee liitostyötilaus ja varaa liitostyöaika.

1.3 Tonttijohdon asentaminen

Asiakkaan vastuulla on myös tonttijohdon hankkiminen ja asennuttaminen. Tonttivesijohto tulee asentaa HSY:n toimittamassa liitoskohtalausunnossa esitettyyn liittymispisteeseen asti, ellei toisin sovita (ks. sopimus yhteisistä putkista kohdasta “5. Toimita kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat (KVV-suunnitelmat)”. Useimmiten liittymispiste on kadulla sijaitseva HSY:n runkojohto.

Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että urakoitsija noudattaa kaikissa asennus- ja maanrakennustöissä vesihuoltoa koskevia infrarakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia.

Asiakkaan on myös huolehdittava siitä, että mahdollinen urakoitsija tekee kaikki vesijohtotyöt hygieenisesti. Vesijohdossa on oltava tiiviit suojatulpat, jotka estävät epäpuhtauksien pääsyn vesijohtoon. Tulppia on pidettävä vesijohdossa lopulliseen asennukseen asti.

Vain HSY:llä on oikeus asentaa kiinteistön päävesimittari ja tehdä mahdollisia vesijohdon haaroitustöitä runkolinjan ja kiinteistön päävesimittarin välillä, vaikka haaroituskohta sijaitsisi tontin puolella.

1.4 Ohjeet maanrakennus- ja kaivutöihin ennen HSY:n liitostyötä

Yleisesti on suositeltavaa aloittaa kiinteistöliittymän rakentaminen HSY:n liitoskohdasta, jolloin liitostöiden rakentamisen aikana tiedetään, vaikuttaako jokin ennalta-arvaamaton tekijä (esim. kaukolämpö- tai sähköjohto) viemäreiden suunniteltuihin liitoskorkeuksiin.

Liitostöihin liittyvissä maanrakennustöissä on noudatettava alla olevia sekä viranomaisten työ- ja turvallisuusohjeita. Tutustu ennen töiden aloittamista Työterveyslaitoksen ohjeistuksiin ja Vaara vaanii kaivannossa -oppaaseen.

Vesijohtojen ja viemäreiden maanrakennustöissä ja kaivannoissa asiakkaan on kiinnitettävä huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

 • Asiakkaan tai asiakkaan urakoitsijan on huolehdittava kaivannon tuennasta tai luiskaamisesta sekä putkitöiden minimimitoista. Tuentojen suunnitteluun on käytettävä pätevöitynyttä suunnittelijaa.
 • Kaivannon kuivanapito ja riittävä valaistus on varmistettava.
 • Kaivumaita ei saa läjittää kaivannon reunalle.
 • Kaivantoon on oltava turvalliset ja määräysten mukaiset kulkutiet.
 • Jos työ tehdään talvella, maakaivannon pohjan ja putkien jäätyminen on estettävä.
 • Viemäritöiden yhteydessä asiakkaan tai hänen urakoitsijansa on oltava läsnä liitostyön ajankohtana ja osoittaa toivottu liitoskorko. Toivottu liitoskorko voi myös olla selkeästi merkitty esimerkiksi auki kaivetun kaivon kylkeen. Asiakas vastaa siitä, että oikeat, liitoskohtalausunnon mukaiset liitoskaivot on kaivettu esiin.
 • Työturvallisuudesta johtuen liitostyömaalla käytettävä asiointikieli on suomi. Työn tilaajana vastaat siitä, että HSY:n vesihuollon antamat ohjeet ymmärretään liitostyömaalla.

Huomioithan, että jos kaivanto ei täytä näitä turvallisuusvaatimuksia, asentamistyötä ei voida tehdä. Työ on tällöin tilattava uudestaan, jolloin se siirtyy liitostyöjonon viimeiseksi.

Työturvallisuudesta ei jousteta!

Huomioithan, että työn tilaajana olet aina vastuussa liitostyömaan ja kaivannon työturvallisuudesta. HSY:n vesihuolto vastaa vain oman liitostyönsä työturvallisuudesta.

Korosta työturvallisuutta urakoitsijallesi ja lisää sopimukseen maininta, että urakoitsija vastaa viranomaisten ja HSY:n ohjeiden noudattamisesta sekä niiden laiminlyönneistä aiheutuneista kustannuksista.

1.5 Kaivantojen minimimitat

Kaivantojen minimimitat on esitetty seuraavissa kuvissa.

Mikäli kaivantoa ei tueta, se on luiskattava viranomaisohjeiden mukaan.

2. HSY:n tekemä liitostyö ja kustannukset

Kun asiakas on tilannut liitostyön HSY:n työtilaus- ja liitostyöportaalin kautta, HSY tekee työn erikseen asiakkaan kanssa sovittuna ajankohtana. Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että kaivanto on valmis ennen HSY:n työosuutta siten, että se on tarpeen tullen katselmoitavissa työtä edeltävänä arkipäivänä klo 12 mennessä. Katselmointia saatetaan tarvita liitostyön suunnitteluun. Lisäksi HSY:n huoltoautolle on varattava työmaa-alueelta tilaa liitoskaivannon välittömästä läheisyydestä.

Liitostyöstä peritään kulloinkin voimassa olevan HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnaston mukainen liitostyömaksu. Palvelumaksuhinnaston mukaiset vesijohtoliitoksen, jätevesiviemäriliitoksen ja hulevesiviemäriliitoksen liitostyöt sisältävät pääsääntöisesti myös niihin käytetyt tarvikkeet. Muut mahdolliset työt laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaan.

Jos liitostyön sovittu ajankohta siirtyy asiakkaasta riippuvista syistä (esimerkiksi jos kaivanto ei valmistu ajallaan), on asiakkaan tai hänen edustajansa peruutettava tilattu työ viimeistään 4 arkipäivää ennen sovittua ajankohtaa. Mikäli liitostyö peruutetaan tai se peruuntuu asiakkaasta johtuvista syistä (kaivanto ei ole turvallinen), joutuu asiakas tilaamaan uuden liitostyöajan. Mikäli sovittu ajankohta siirtyy eikä työtä ole peruutettu ajoissa, peritään tästä palvelumaksuhinnaston mukainen ylimääräinen käyntimaksu.

Varsinaisen liitostyön lisäksi HSY teettää tonttijohdon kartoitustyön, jolla tieto maanalaisten tonttijohtojen sijainnista kirjataan kaupungin tietojärjestelmiin. Kartoitustyö toteutetaan yleisellä alueella ja mahdollisuuksien mukaan myös tontilla aina vesimittarille asti. Kartoitus kuuluu liitostyön hintaan ja se pyritään toteuttamaan välittömästi liitostyön jälkeen. Asiakkaan on pidettävä kaivanto avoinna ainakin yleisellä alueella kartoittamistyön valmistumiseen asti.

2.1 Tonttivesijohdon liitostyöt ja kustannukset

HSY:n tekemä tonttivesijohdon liitostyö sisältää:

 • Tonttivesijohdon liittämisen liitoskohtalausunnon ja kiinteistön KVV-suunnitelmien mukaiseen liitoskohtaan (runkolinjaan tai tonttivesijohtoon). Huom! Tonttijohdon haaroittamiset edellyttävät kiinteistönomistajien välisen sopimuksen yhteisistä putkista.
 • Tonttijohdon venttiilin asentamisen
 • Tonttijohtojen kartoituksen ja tiedon välittämisen ao. kaupungin maanalaisten kaapeleiden tietojärjestelmään
 • Vesimittarin asentamisen kiinteistöön
 • Venttiilin sijaintikilven asentamisen

Jos vesimittaria ei asenneta liitostyön yhteydessä, asennustyöt kuuluvat liitostyön hintaan vuoden ajan kiinteistön tonttivesijohdon liitostöistä. Tämän jälkeen asennustyöstä laskutetaan voimassa olevan palvelumaksuhinnaston mukainen hinta.

2.2 Jäte- ja hulevesiviemärin liitostyöt

HSY:n tekemä kiinteistön jäte- ja hulevesiviemärin liitostyö sisältää:

 • Liitoskohtaan tehtävän liitosreiän ja tiivisteen asentamisen kiinteistön KVV-suunnitelmien mukaisesti.
 • Tonttijohtojen kartoituksen ja tiedon välittämisen ao. kaupungin maanalaisten kaapeleiden tietojärjestelmään

HSY ei tee liitostöitä tontilla sijaitseviin kiinteistön omiin jäte- ja hulevesiviemäreihin.

Mikäli asiakas liittyy HSY:n viemäriverkostoon sellaiseen kohtaan, jossa ei ole huoltotöihin tarvittavaa kaivoa, HSY rakentaa tarvittaessa liitostyön yhteydessä liitoskohtaan uuden kaivon. Kaivon rakentamisesta aiheutuvat kustannukset laskutetaan liittyjältä.

Viemäriputken asentaminen kuuluu asiakkaalle. On hyvä huomioida, että viemäriputkea ei ole pakko tai välttämättä järkevää asentaa liitoskohtalausunnossa esitettyyn alimpaan liitoskorkeuteen. On hyvä pyrkiä hieman korkeammalle, jotta liitoskohdassa jää varaa esim. muista putkista johtuviin pakottaviin muutoksiin.

HSY:n kaivoihin ei voi suoraan liittyä paineviemärillä, vaan kiinteistön on rakennettava tontilleen rauhoituskaivo ennen runkolinjaan liittymistä. Rauhoituskaivosta liitytään HSY:n runkolinjakaivoon viettoviemärillä.

3. Työt, jotka asiakkaan on tehtävä liitostyön jälkeen

Kiinteistön sulkuventtiilin suojaputken ja venttiilikansiston asennuttaminen kuuluvat asiakkaalle. Asentaminen tehdään samassa yhteydessä, kun tonttijohtokaivanto täytetään.

Asennustöiden yhteydessä on hyvä muistaa, että HSY:n tulee päästä käyttämään tonttisulkuventtiiliä esteettömästi kaikkina vuodenaikoina. Venttiilin päälle ei myöskään saa sijoittaa rakenteita tai istutuksia.

3.1 Näin täytät kaivannon

Kaivannot täytetään alueen kadunpitäjän eli kaivuluvan myöntäjän ohjeiden mukaan. Katualueilla katurakenteet on palautettava katuluokkaa vastaavalle tasolle.

Asiakas vastaa tarvittavista routaeristyksistä sekä niiden asennuksista.

Kaivon kannet ja sulun hattujen tulee jäädä asfaltoiduilla ja kivetyille alueilla pintaan, sorapintaisilla alueilla ne jäävät 5 cm pinnan alapuolelle.