Miten proteiinin liikasyönti vaikuttaa Itämereen?

Itämeri on maailman herkimpiä meriä. Sen suurin uhka on rehevöityminen, jota aiheuttavat erityisesti fosfori ja typpi. Suurimmat rehevöittäjät ovat maa- ja metsätalous, mutta lähes viidesosa Itämereen päätyvästä typestä tulee kotitalouksien jätevesistä. HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla fosfori saadaan puhdistettua jätevedestä lähes kokonaan ja typpikin 90-prosenttisesti. Väestömäärän kasvaessa ja  proteiinisyönnin  lisääntyessä  kasvaa kuitenkin  myös mereen tuleva typpikuorma. Siksi veden puhdistamisen lisäksi HSY myös tiedottaa pääkaupunkiseutulaisia proteiinin syönnin vaikutuksesta typpikuormaan.

Typpikuorma kiihdyttää Itämeren rehevöitymistä 

Pääkaupunkiseutulaisille tuttu ja rakas Itämeri on yksi maailman herkimmistä ja saastuneista meristä. Itämeren suurin ongelma on rehevöityminen. Rehevöitymisen aiheuttaa se, että mereen on vuosikymmenien aikana päässyt liikaa ravinteita, erityisesti fosforia ja typpeä. Ravinteet tulevat ennen kaikkea maa- ja metsätaloudesta, mutta myös teollisuuden ja kotien jätevesistä sekä liikenteestä. 

Itämeri on rehevöitymiselle altis, koska se on matala ja vähäsuolainen sisämeri. Rehevöitymisen seurauksia on meren muuttuminen leväiseksi ja meriluonnon monimuotoisuuden köyhtyminen. Erityisesti Itämeren ravintoketjuille tärkeät avainlajit rakkolevä, meriajokas ja sinisimpukka kärsivät rehevöitymisestä, ja niiden vähenemisellä on kauaskantoiset seuraukset useille muille meren lajeille. 

Jätevesilaitoksilla pienennetään typpikuormaa 

Jätevedenpuhdistus on tärkeä osa rannikkovesien ja Itämeren suojelua, sillä puhdistettavaksi tuleva jätevesi sisältää runsaasti fosfori- ja typpiravinteita, jotka suoraan mereen johdettuna aiheuttaisivat voimakasta rehevöitymistä. 

Jätevesilaitosten fosforinpoisto on Suomessa tehokasta mutta Itämereen päätyvästä typestä lähes viidesosa tulee yhdyskuntien jätevesistä.  Pääkaupunkiseudulla Viikinmäen jätevedenpuhdistamo poistaa fosforin lähes kokonaan ja typestäkin saadaan poistettua noin 90 %. Väestömäärän kasvaessa ja  proteiinisyönnin lisääntyessä  kasvaa kuitenkin myös mereen tuleva typpikuorma.

Pääkaupunkiseudun asukkaat ja yritykset tuottavat jätevettä noin 130 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Jätevedet johdetaan viemäriverkostoa pitkin käsiteltäväksi puhdistamolle ennen niiden palautumista takaisin vesistöön. Puhdistukseen käytetään biologis-kemiallista menetelmää, jonka sivutuotteena syntyy lietettä sekä biokaasua. Liete jatkojalostetaan mullaksi ja kaasu hyödynnetään energian lähteenä. Puhdistetut jätevedet johdetaan tunnelissa avomerelle.   

Koska jätevesien puhdistus on tärkeää ympäristön kannalta, on jätevedenpuhdistukselle asetettu rajoitteita sekä EU:n direktiiveissä että kansallisessa lainsäädännössä. Lisäksi jätevedenpuhdistamot ovat velvoitettuja täyttämään niille asetetut puhdistamokohtaiset ympäristöluvat, joiden toteutumista valvoo Uudenmaan ELY-keskus.   

Typen poisto on biologinen prosessi  

äosa typenpoistosta tapahtuu aktiivilieteprosessissa. Aktiivilietteen bakteerit kuluttavat kasvaessaan myös typpeä. Pääosa typestä poistuu bakteerien muuttaessa sen typpikaasuksi.  

Viikinmäessä puhdistusta jatketaan edelleen biologisilla typenpoistosuodattimilla ja laitos poistaakin typpeä merkittävästi tehokkaammin kuin sen ympäristölupa edellyttää. 

HSY:n jätevedenpuhdistusprosessi lyhyesti 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Meri/Mika_on_Itameren_tila/Rehevoityminen  

https://wwf.fi/alueet/itameri/rehevoityminen/