Vedeldning försämrar luftkvaliteten

Det är lite snö på hustaken i småhusområdet. I bakgrunden finns barrträd, lövträden har tappat löven. Det kommer rök ur skorstenen på ett hus i förgrunden.

I cirka 80 procent av småhusen i huvudstadsregionen bränner man ved. Även om den huvudsakliga veduppvärmningen är liten i huvudstadsregionen, spelar vedeldningen en viktig roll, eftersom det finns många småhus och de är tätt placerade. Utsläppen från vedeldning har en betydande inverkan på människors hälsa, eftersom de genereras i bostadsområden och finns i andningsluften i närområdet. Eldstäderna används när människorna är hemma eller ute på sin gård och därmed utsätts för utsläpp. Under dagar med svag vind och köldgrader blir röken kvar och svävar över gården och kan tränga in i lägenheterna.

Användning av eldstäder orsakar rök, dvs. utsläpp i luften. Skadliga utsläpp uppkommer särskilt om man bränner avfall eller vått trä. Utsläppen av dålig förbränning är flera gånger högre än en skicklig förbränning av torrt trä i en bra eldstad. Utsläppen innehåller bl.a. partiklar, kolmonoxid, kolväten och svart kol, samt polycykliska aromatiska föreningar såsom benso(a)pyren. Dessa är skadliga för hälsan och minskar även trivseln. Dessutom är svart kol en förorening som ökar klimatförändringen, eftersom utsläppen särskilt på nordliga breddgrader färdas dess utsläpp till glaciärer och påskyndar deras smältning.

Vedeldningen kommer inte att förbjudas. Men var och en kan själv påverka hur rent veden brinner. Det viktigaste är att du bara bränner torr ved – inte skräp eller vått trä. Även en gammal eldstad kan användas skickligt och därmed minskas mängden föroreningar som bildas. Det är också viktigt att säkerställa en tillräcklig tilluftsförsörjning. Vid dålig förbränning och särskilt pyreldning uppkommer mycket rök. Det försämrar grannsämjan, men är också en hälsorisk i tätbefolkade småhusområden. Rökens finpartiklar ökar bl.a. andnings- och hjärtsymtom. Långvarig exponering har visat sig öka sjukdomar och förtida dödsfall. EU har fastställt ett målvärde för cancerframkallande benso(a)pyren utomhus (1 nanogram per kubikmeter luft), vilket inte rekommenderas att överskrids.

Det finns omfattande information om inköp, lagring och användning av ved och bastuuppvärmning på adressen poltapuhtaasti.fi (Elda rent). På webbsidan finns också information om projekt och evenemang som rör vedeldning. Broschyrer och videor om vedeldning har sammanställts på webbplatsen. Broschyrer kan också beställas från HRM: hsy.fi/esitteet.

Tips för vedeldning med lägre utsläpp

  • Förvara träden torra i ett ventilerat träskjul.
  • Sätt endast torrt och rent trä i eldstaden. Bränn inte avfall, återvinningsbara material eller målat, limmat eller impregnerat trä. Förbränning av avfall är förbjudet enligt kommunernas miljöskyddsbestämmelser och föreskrifterna för avfallshantering. Även vid tändning är små träpinnar eller tändbriketter bäst. Kontrollera sorteringsanvisningarna i Avfallsguiden.
  • Undvik pyreldning, dvs. att elda ved med för liten luftmängd. En bra förbränning kräver tillräckligt med luft.
  • Tänd eldstaden rätt. Du kan också påverka utsläppen genom det sätt du tänder elden. De största utsläppen genereras när elden tänds och i dess början. I de flesta eldstäder har tändning i toppen visat sig vara det bästa sättet att tända en eld, dvs att man placerar fnösket ovanpå veden. Då flammar träingredienserna upp från fnöskets värme och allt som förångas brinner. Om kalla träpinnar värms upp underifrån, förångas de naturligtvis, men de brinner inte helt. I så fall genereras en stor mängd utsläpp.
  • Kontrollera färgen på röken som kommer från skorstenen. Ju ljusare rök, desto renare brinner veden. Strax efter tändningen borde färgen på röken bli ljusare.
  • Ta hand om regelbunden sotning. Du kan också be din sotare om tips om vedeldning.
Avfallsguide

Väderförhållandena påverkar rökspridningen

Vid svag vind och om vädret är kallt, svävar utsläppen lågt över egnahemshusområdet och tränger även in i lägenheterna. Rökens spridning och utspädning påverkas av vindens riktning och hastighet, det allmänna vädret samt byggnadernas placering och skorstenens höjd. Röken orsakar mest problem i tätt byggda småhusområden.

Om du besväras av grannens rök

​Förbränning av trä eller annat fast bränsle i eldstäder får inte medföra onödig skada för grannar eller näromgivningen. Om grannens rök är störande, bör du prata med grannen. Han/hon har kanske inte tänkt på att röken stör andra. Om en diskussion inte hjälper, kontakta miljö- eller hälsoskyddsmyndigheten i din kommun. De undersöker saken och ger råd vid behov.