Luftkvaliteten i Lojo

Du kan kontrollera luftkvaliteten eller halterna för olika luftföroreningar vid olika mätpunkter. Du ser resultaten antingen i grafen eller i tabellen. I flikarna kan du välja vilka mätresultat du vill se. I graferna kan du välja en eller flera mätningar som du vill granska. Mätresultaten visas per timme. Som granskningsperiod kan du välja en dag, vecka eller månad. Mätresultaten är okontrollerade medeltal per timme.

Vi mäter den allmänna luftkvaliteten i Lojo centrum vid stadsbakgrundsstationen som ligger på avstånd från livligt trafikerade gator. De luftföroreningshalter som uppmätts vid mätstationen representerar den nivå som människor i allmänhet utsätts för i centrumområden. Mätningarna i Lojo startade i början av 2009 vid Garvartorget, men i början av 2020 flyttades mätstationen till verksamhetscentret Harjulas gård vid Kullervonkatu 7. I Lojo mäter vi halterna av kvävedioxid, inandningsbara partiklar och finpartiklar, samt vädret.