Avfallstjänster för fastigheter

Den avfallshantering som HRM ordnar omfattar bostadsfastigheter i huvudstadsregionen och Kyrkslätt samt kommunala servicefastigheter, såsom skolor och daghem samt social- och hälsovårdstjänster.

Den avfallshantering som HRM ordnar omfattar bostadsfastigheter i huvudstadsregionen och Kyrkslätt samt kommunala servicefastigheter, såsom skolor och daghem samt social- och hälsovårdstjänster.

Du kan beställa avfallstransport från oss för följande avfallsslag:

 • blandavfall
 • bioavfall
 • kartongförpackningar (papp)
 • plastförpackningar
 • glasförpackningar
 • små metallföremål

Föreskrifterna för avfallshantering definierar vilka avfallsslag som ska samlas in i fastigheter av olika storlek. Blandavfall samlas in från alla fastigheter.

Avfall som sorteras på fastigheten – föreskrifter om avfallshanteringen

Huvudstadsregionens och Kyrkslätts föreskrifter om avfallshanteringen gäller alla invånare i Helsingfors, Esbo, Grankulla,Vanda och Kyrkslätt, samt andra aktörer som omfattas av den avfallshantering som HRM anordnar.  I föreskrifterna om avfallshanteringen finns information om avfallsslag som ska samlas in separat. Dessutom innehåller föreskrifterna information om insamlingsanordningar, avfallspunkter samt om de krav som gäller för avfallstransporter och -insamling.

Blandavfall och bioavfall samlas in från alla bostadsfastigheter, plast-, glas- och kartongförpackningar samt små metallföremål samlas in från alla fastigheter med minst 5 bostäder. Utökningen av separat insamling av bioavfall till fastigheter med 1–4 bostäder träder i kraft stegvis (Esbo, Grankulla och Kyrkslätt 1.7.2023, Vanda 1.1.2024 och Helsingfors 1.7.2024).

Blandavfall samlas alltid in från kommunala förvaltnings- och servicefastigheter. Det samlas in 25 kg/vecka av bioavfall, kartong- och glasförpackningar och 15 kg/vecka av plastförpackningar. Pappersinsamling sker i enlighet med avfallslagen. 

Blandavfall samlas alltid in från kommunala förvaltnings- och servicefastigheter. Andra avfallsslag ska samlas in separat om de ansamlas enligt följande: Bioavfall mer än 10 kg/vecka, plast- och kartongförpackningar mer än 5 kg/vecka, metall- och glasförpackningar mer än 2 kg/vecka. Pappersinsamling sker i enlighet med avfallslagen. Blandavfall samlas alltid in från fritidsfastigheter.

Tömningsdatum för avfallskärl hittar du i avfallshanteringens e-tjänst. Om du inte har åtkomst till e-tjänsten, fråga fastighetsförvaltaren om tömningsdatum.

Om du bor i en mindre fastighet som saknar separat insamling av återvinningsbart avfall, transportera då papper, kartong-, glas- och plastförpackningar samt små metallföremål till Rinki-ekopunkten.

 

Beställ avfallstransport eller gör ändringar i ditt avtal

En kvinna bär ut ett fång kartongavfall.

Är du en ny kund? 

Välkommen som HRM:s avfallshanteringskund. Det är bra att beställa avfallstransport i god tid, helst 2 veckor före du önskar att tjänsten inleds. Om du beställer ett hyreskärl, levereras det till din fastighet inom cirka två veckor. Bekanta dig med avfallshanteringens prislista och föreskrifterna om avfallshantering innan du beställer.

När du gör beställningen i vår e-tjänst, behöver du följande uppgifter

 

 • Bankkoder eller mobil ID (privatpersoner) eller FO-nummer (bostadsbolag o.s.v). 

Gör ändringar till avfallstjänsten

Du kan göra ändringar via vår e-tjänst för avfallshantering. För att säkerställa säker ärendehantering har vi infört stark identifiering för våra personkunder den 18 januari 2021. Personkundernas identitet styrks med bankkoder eller mobilcertifikat. Personkunder har möjlighet att befullmäktiga någon annan att sköta avfallsärenden å kundens vägnar. Fullmakt ges i Suomi.fi-tjänsten.

I vår e-tjänst kan du

 • kontrollera giltig information om fastighetens avfallstjänst och
 • göra ändringar om t.ex. sopkärl, upphämtningsfrekvens, faktureringsadress och kontaktpersoner

I vår e-tjänst kan du inte

 • avsluta en avfallstjänst
 • meddela om ägarbyte i avfallstjänsten
 • avbryta avfallstransporter
 • förlänga tömningsintervallet för blandavfall till åtta veckor

Vår kundtjänst hjälper dig med andra ändringar och beställningar i avfallstjänsten.