Työskentely HSY:n putkien ja rakenteiden läheisyydessä

Rakentaessa on muistettava ottaa huomioon jo olemassa olevat vesihuoltoverkostot ja muut vesihuoltoon liittyvät rakenteet. Vesihuoltoverkostoon tullut vahinko viivästyttää rakennustyötä ja saattaa aiheuttaa suuret korjauskustannukset aiheuttajalle. Tee siis huolellinen ennakkosuunnitelma.

Toimi näin!

  1. Pyydä aina ajantasainen johtokartta ja tarvittaessa johtonäyttö asianomaisen kaupungin johtopalveluiden kautta. Älä käytä vanhoja karttoja.

  2. Ilmoita alkavasta työstä jo suunnitteluvaiheessa HSY:n asiakaspalveluun, joka informoi verkko-osastoa. Yhteydenotto ohjautuu vastuualueen tukikohtaan.

  3. Ota myös johtosiirtoasioissa yhteyttä HSY:n asiakaspalveluun, jota kautta saat investoinnit-osaston johtosiirtojen vastuuhenkilön yhteystiedot.

Kaupunkien johtopalveluiden yhteystiedot löydät alta.

  • Espoon kaupunkimittauskeskus: 09 8162 5200 tai johto.kartoitus@espoo.fi
  • Helsingin johtotietopalvelu: 09 3103 1940 tai johtotietopalvelu@hel.fi
  • Vantaan kuntatekniikan keskus: 09 8392 2242 tai maankaytto.asiakaspalvelu@vantaa.fi

Vahingon sattuessa

Vikailmoitusnumero: 09 1561 3000

  1. Ota yhteyttä välittömästi HSY:n vesihuollon vikailmoitusnumeroon. Numero vastaa 24/7.

  2. Ilmoita tarkasti, mitä on tapahtunut ja missä.

  3. Älä koske venttiileihin ilman lupaa. HSY sulkee ja/tai eristää rikkoutuneen vesijohdon.

Jos vesijohto ja viemäri ovat rikki samassa kaivannossa, pyri estämään jäteveden pääsy vesijohtoon pitämällä kaivanto kuivana.

Älä sulje paineellista vesijohtoa, HSY sulkee rikkoutuneen vesijohdon.

Ennen työn aloitusta

Pyydä ajantasainen johtokartta ja tarvittaessa johtonäyttö ao. kaupungin johtopalveluiden kautta. Älä käytä vanhoja karttoja. Tutustu johtokarttaan huolella ja suunnittele työt siten, ettei niistä aiheudu haittaa olemassa olevalle vesihuoltoverkostolle.

Huomioi kiinteistön rasitealueen sekä kaavassa merkityn johtokujan varoalue. Rasitealueelle tai johtokujalle ei saa rakentaa kiinteitä rakenteita.

Jos rakentaminen vaatii johtosiirtoa, ota yhteyttä HSY:n investoinnit-osaston johtosiirtojen vastuuhenkilöön. Yhteystiedot saat HSY:n asiakaspalvelusta.

Jos suunnittelet rakentamista viittä metriä (5 m) lähemmäs HSY:n linjoja alueella, jossa ei ole rasitetta tai johtokujaa, ota yhteyttä HSY:n verkko-osastoon ja selvitä tarvittavat suojaukset. 

Putkia ja rakenteita ei saa vahingoittaa, eikä tehdä toimia ilman huolellista suunnittelua. Tärkeitä suunnitelmia ovat muun muassa suojaus- ja johtosiirtosuunnitelma. Rakentaminen viittä metriä (5 m) lähempänä vesihuoltolinjoista voi vaarantaa vesihuoltolinjan toiminnan ja aiheuttaa johtojen rikkoutuessa rakentajalle korvausvastuun.

Ilmoita alkavasta työstä ajoissa

Ilmoita HSY:n verkko-osastolle alkavasta työstä noin kolme viikkoa aiemmin, jos kaivat yhtä metriä (1 m) lähempänä vesijohtoa tai viemäriä. HSY:n kanssa sovituista tonttijohdon liitostöistä ei tarvitse ilmoitusta tehdä, vaan tällöin toimitaan liitostyöohjeen mukaan.

Huomioi, että johtokartassa putkien ja rakenteiden sijainnit voivat olla likimääräisiä eli niillä ei ole mitattua sijaintitietoa. Jos putkien ja rakenteiden sijaintia ei ole mitattu ja suunniteltu ja työ sijoittuu likimääräisesti merkattujen putkien läheisyyteen, on tarpeen tehdä ennen työn aloitusta koekuoppa ja varmistaa putkien sekä rakenteiden sijainti.

Huolehdi, että kaikki luvat ovat kunnossa ennen työn aloitusta.

Noudata myös louhinta- ja paalutustöissä suojaetäisyyksiä. Kallio on irrotettava johtojen läheisyydessä hyväksytyn louhintasuunnitelman mukaisesti.

Varaudu mahdolliseen putkirikkoon tai vesijohdon sulkemiseen. Pyydä HSY:n verkko-osastoa tarkistamaan läheisyydessä olevan vesijohdon venttiilit hyvissä ajoin ennen urakan alkua. Älä koske venttiileihin, vain HSY saa operoida käytössä olevan vesijohtoverkoston venttiileitä!

Selvitä, onko työalueen läheisyydessä tunneleita ja toimi HSY:n ohjeen Ohjeita vesihuoltoon liittyvien tunneleiden päälle ja läheisyyteen rakentamisesta mukaisesti.

Rakentamistyön aikana

Noudata työssä äärimmäistä varovaisuutta. Työnjohdon on huolehdittava, että kaikille työntekijöille, erityisesti työkoneiden kuljettajilla, on tieto putkien ja rakenteiden sijainnista. Vesijohdon saastumisriski on suuri, jos viemäri ja vesijohto rikkoutuvat samassa kaivannossa.

Selvitä putkien ja rakenteiden sijainti tarvittaessa kaivamalla ennen työn aloitusta. Huomaa, että vesijohdon peitesyvyys on yleensä noin 2,0 metriä ja viemärin on minimissään noin 1,8 metriä, mutta ne saattavat sijaita normaalista poikkeavassa syvyydessä.

Lopeta kaivaminen noin 50 cm ennen putken/rakenteen oletettua sijaintia. Putken tai rakenteen sijainti on varmistettava lapiokaivuna.

Ota yhteyttä HSY:n verkko-osastoon, jos havaitset työmaalla sellaisia putkia ja rakenteita, joita ei ole esitetty johtokartassa. Älä kaiva niitä pois ilman HSY:n lupaa.

Huomioi vesijohdon kulmatuet. Älä kaiva kulmatukia tai niiden taustatäyttöjä pois.

Huolehdi, että pitkäaikaisella työmaalla venttiilit ja kaivojen kannet ovat koko ajan näkyvillä ja kunnossa.

Tarkasta, että kaikki maanpinnalla ennen työmaan alkua näkyvissä olleet sekä työmaan aikana rakennetut HSY:n rakenteet (kaivon- ja venttiilikannet jne.) ovat esillä myös työn päätyttyä.

Ilmoita verkko-osastolle, jos olet joutunut irrottamaan venttiilin tai palopostin merkkikilven/-tolpan. Asenna merkkikilvet ja -tolpat takaisin samalle paikalle ohjeiden mukaisesti. HSY käy tarkastamassa kilvissä esitettyjen mittojen paikkansapitävyyden.

Älä riko putkia tai rakenteita. Rikkoutumisesta aiheutuu viivästystä omalle työlle ja isot korjauskustannukset aiheuttajalle.

Työmaa on vastuussa putkiin ja rakenteisiin tulleista vaurioista myös työmaan päättymisen jälkeen, jos on todettavissa, ettei tässä esitettyjä ohjeita ole noudatettu. Vauriot korjataan niiden aiheuttajan kustannuksella, vaikka vaurio ilmenisi myöhemmin.