Onko tontillasi HSY:n johtoja tai viemäreitä?

Kaivannossa on paljon maan alta paljastuneita putkia. Kolme työntekijää työskentelee niiden parissa.

Teetä tonttijohtojen siirto- tai järjestelysuunnitelmat yhteistyössä meidän kanssamme ennen rakennushankkeen aloittamista. Hyväksytä ne tarvittaessa myös tontin sijaintikunnan rakentamisesta vastaavassa yksikössä.

Varmista, että rakennushankkeen vaikutusalueella (tapauskohtaisesti 2,5–10 metrin säteellä) sijaitseville HSY:n vesijohdoille, jätevesiviemärille tai hulevesi- eli sadevesiviemärille ei aiheudu rakentamisesta ja muutoksista haittaa.

Rakennuttajana toimii tontin/kiinteistön omistaja tai tämän valtuuttama henkilö, yritys tai yhteisö. Rakennuttaja vastaa kaikista johtosiirron aiheuttamista kustannuksista.

Vaikka johtoja ei olisikaan tarpeen siirtää, on rakennuttajan laadittava riittävät geotekniset, rakenne- tai muut erityissuunnitelmat, joissa kiinnitetään huomiota erityisesti

 • vesijohdon tai viemärin vaurioitumisen ja siitä syntyvien vahinkojen estämiseen
 • siihen, että töillä ei vaaranneta turvallisuutta tai aiheuteta haittaa tai häiriötä vesihuollolle tai ympäristölle.

Käytä vesihuollon suunnitteluun ja toteutukseen HSY:n hyväksymiä kunnallistekniikkaan ja vesihuollon alaan pätevöityneitä toimijoita.

Rakennushankkeen suunnittelu

Rakennushankkeen suunnitteluun on hyvä varata aikaa noin 1–2 vuotta, sillä hankkeen laajuus vaikuttaa vesihuoltotöiden vaativuuteen. Hankkeen toteuttajan tulee sopia toteutuksesta ja aikataulusta HSY:n kanssa. Vesihuoltoon vaikuttavia töitä ei ole lupa aloittaa ennen suunnitelmien hyväksymistä HSY:ssä. Tarvittaessa laadimme hankkeesta yhdessä erillisen sopimuksen.

Ota meihin yhteyttä heti hankkeen suunnittelun käynnistyessä ja kysy asiakaspalvelusta kiinteistölähtöisiä johtosiirtoja hoitavaa henkilöä. Vesihuollon siirto- tai suojaussuunnittelun aloittamisesta tulee sopia aina etukäteen HSY:n yhteyshenkilön kanssa.

Johtosiirtojen tai -järjestelyjen sekä rakennushankkeen ehdot

 1. Rakennushankkeen toteuttaja vastaa kaikista vesijohdon ja viemäreiden siirrosta ja suojauksesta aiheutuvien töiden, hankintojen ja järjestelyjen kustannuksista. Työ- ja hankintarajat sovitaan HSY:n kanssa erikseen.
 2. Hankkeen rakennuttaja/pääurakoitsija/pääsuunnittelija vastaavat keskinäisten sopimussuhteidensa mukaisesti ko. HSY:n johdon siirtosuunnitelmien sekä rakennushankkeen muiden suunnitelmien oikeellisuudesta ja yhteensopivuudesta.
 3. Suunnitelman tarkastaminen tai muutoksen vaatiminen HSY:n toimesta ei osaksikaan siirrä vastuuta HSY:lle, vaan hankkeen toteuttaja vastaa suunnitelman sisällöstä.
 4. Rakennushanke ja siirrettävät johdot suunnitellaan ja toteutetaan siten, että johtojen myöhemmälle huollolle ja korjaukselle ei aiheuteta haittaa.
 5. Hankkeen toteuttaja vastaa tarvittaessa rasitteiden tai sijoituslupien hakemisen valmistelusta ja laatimisesta, ellei muuta sovita.
 6. Sovitut HSY:n työt ja materiaalit tulee tilata meiltä kirjallisesti. Varaa HSY:lle riittävästi aikaa johtosiirrossa tai -järjestelyssä tarvittavien hankintojen ja asennusten suorittamiseen. HSY ei vastaa toimittajista aiheutuvista materiaalitoimitusten mahdollisista viivästymisistä.
 7. Hankkeen toteuttajan on otettava yhteyttä HSY:n ko. hankkeelle asettamaan valvojaan hyvissä ajoin ennen työn alkamista ja sopia työn aikataulusta sekä tarvittavista järjestelyistä ja varotoimenpiteistä. Ennen ko. sopimista ei työtä saa aloittaa.
 8. Hankkeen toteuttaja vastaa rakennettavien vesijohtojen ja viemäreiden jälkimittauksista HSY:n hyväksymällä tavalla, ellei muuta sovita.
 9. Hankkeen toteuttaja on vastuussa suorittamiensa töiden, työmaajärjestelyjen tai töiden vaiheistuksien mahdollisesti HSY:n johdoille, työmaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamista haitoista ja vahingoista.
 10. HSY ei vastaa vahingosta tai haitasta, jonka rakennustyön vaikutusalueella oleva vesijohto tai viemäri mahdollisesti aiheuttaa rakennushankkeelle.

HSY määrää muut mahdollisesti tarvittavat ehdot tapauskohtaisesti.

Rakennushankkeen toimijoiden pätevyydet ja noudatettavat ohjeet

Vesihuollon suunnitteluun ja toteutukseen käytetään HSY:n hyväksymiä, kunnallistekniikkaan ja vesihuollon alaan pätevöityneitä toimijoita. Rakennuttaja nimeää vesihuoltorakentamiseen työmaan johtamisvelvollisuuksista vastaavan pääurakoitsijan sekä työturvallisuusmääräysten tarkoittaman päätoteuttajan. Päätoteuttajalla on YSE 1998 mukaiset vastuut.

Rakennuttaja nimeää hankkeelle vastaavan työnjohtajan ja tonttijohtotöille vastaavan KVV-työn johtajan. Työntekijöillä, jotka tekevät talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä, on oltava voimassa oleva sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1351/2006 mukainen vesityökortti.

Rakennuttaja vastaa hankkeen suunnitteluttamisesta ja on yhteydessä HSY:hyn jo hyvissä ajoin ennen toteutussuunnittelua. Vesihuollon suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan HSY:n ja sijaintikaupungin ohjeita, kuten

 • suunnittelukäytännöt
 • HSY:n vesijohdot ja viemärit rakentamishankkeissa
 • vesihygieniaohje
 • tarvittaessa muita ohjeita.

Vesihuollon suunnitelman tulee olla HSY:n hyväksymä ennen toteutuksen alkamista.

Rakennushankkeen laatuvaatimukset

Rakennuttaja kutsuu HSY:n valvojan johtosiirtohankkeen rakentamisen aloituskokoukseen. Valvojalle on toimitettava myös kaikki rakentamisen ja vastaanoton dokumentit, kuten johtojen tarkemittaukset.

Vesihuoltotyölle tehdään tarvittava vastaanotto HSY:n käytäntöjen mukaisesti. Puutteet on korjattava sovitussa ajassa. Työn suorituksen ja lopputuloksen on oltava HSY:n vaatimusten ja vähintään yleisten laatuvaatimusten (InfraRYL 2006 ja 2010) mukaiset.

Käytettävien materiaalien tulee olla HSY:n hyväksymiä, esimerkiksi HSY:n sopimustoimittajien vakiotuotteita. Työlle on oltava YSE 1998 mukainen vakuus ja vakuutus sekä takuu.

Rakennushankkeen turvallisuusvaatimukset

Turvallisuussäännöt määrittelee valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009, jota sovelletaan maan alla ja päällä sekä vedessä tapahtuvaan rakennuksen ja muun rakennelman uudis- ja korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon. Asetus liittyy myös edellä mainittuihin töihin liittyvään asennustyöhön, purkamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä rakentamista koskevaan suunnitteluun. Lisäksi asetusta sovelletaan näitä töitä koskevan rakennushankkeen valmisteluun ja suunnitteluun.

Rakennuttaja vastaa asetuksen 205/2009 8. pykälän mukaisen turvallisuusasiakirjan laatimisesta, työn turvallisesta ohjeistuksesta, toteutuksesta ja työturvallisuuden seurannasta. Turvallisuutta koordinoi rakennuttajan nimeämä taho. HSY:n edustaja ei ole ko. kohteissa turvallisuuskoordinaattori.

Lisäksi rakennuttaja vastaa liittymissopimuksista, rasitesopimuksista, luvista ja katselmuksista. Rakennuttajan on otettava huomioon asemakaavan mukaisen johtokujan tai johtorasitealueen rajoitukset tontin rakentamiselle.