Työmaavesien viemäröintiohje

HSY:n vesihuollon toiminta-alue kattaa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit. Tässä ohjeessa kerrotaan, miten HSY:n toiminta-alueella työmailla syntyvien vesien poistamisessa tulee menetellä, jotta vesistä ja niiden sisältämistä haitta-aineista tai ominaisuuksista ei aiheudu haittaa ympäristölle eikä viemärilaitokselle.

Työmaavedet huomioitava ajoissa

Haittojen ennalta ehkäisemiseksi työmaavesien käsittely ja pois johtaminen työmaalta tulee suunnitella osana rakentamisen suunnittelua hyvissä ajoin ennen työmaan käynnistymistä. Suunnitteluvaiheessa kannattaa selvittää myös ympäristönsuojeluviranomaisen kanta siihen, voidaanko työmaavedet johtaa hulevesiviemäriin vai joudutaanko ne johtamaan jätevesiviemäriin.

Maata ja kiviainesta kaivettaessa tai louhittaessa kaivantoihin kerääntyy usein vettä. Työmaavesi muodostuu kaivantoon suotautuvasta pohja- ja/tai orsivedestä, suoraan taivaalta satavasta sadevedestä, kaivantoa ympäröiviä pintoja pitkin valuvasta hulevedestä sekä erilaisissa työmenetelmissä, kuten porauksessa käytettävästä vedestä. Kaivantoon kertyvään veteen saattaa kulkeutua kaivannon ja sen ympäristön maaperästä, ympäröiviltä pinnoilta ja rakenteista, erilaisista työmenetelmistä, kuten räjäytyksistä, betonoinnista ja injektoinnista sekä työkoneista kiintoainetta, ravinteita ja muita ympäristölle haitallisia aineita. Rakentaminen edellyttää, että työmaavedet pumpataan tai muulla tavoin johdetaan pois kaivannosta.

Edellä mainituilta työmailta sellaisenaan hule- tai jätevesiviemäreihin johdettavat vedet voivat aiheuttaa viemäreiden, kaivojen, pumppaamoiden, ym. rakenteiden liettymistä, tukkeutumista ja syöpymistä. Jätevesiviemäriin johdettaessa käsittelemättömistä, haitallisia aineita sisältävistä jätevesistä voi olla haittaa myös viemärilaitoksen työntekijöille ja jätevedenpuhdistamoiden toiminnalle.

Määritelmiä

Työmaalla tarkoitetaan rakennus- tai saneeraustyömaita, joissa kaivetaan maata tai louhitaan tai porataan kiviainesta. Tällaisia työmaita ovat mm. maalämpökaivojen työmaat, louhintatyömaat (maanalaisten tilojen yms. rakentamista edeltävä louhinta) ja pilaantuneiden maiden työmaat.

Työmaavedellä tarkoitetaan työmailla muodostuvia vesiä lukuun ottamatta työmaakoppien sosiaali- ja saniteettitiloissa syntyviä asumajätevesiä.

Haitta-aineilla tai haitallisilla ominaisuuksilla tarkoitetaan vesien sisältämiä yhdisteitä, ainesosia tai ominaisuuksia, joista voi olla haittaa mm. viemäreille, pumppaamoille ja jätevedenpuhdistamolle. Haitta-aineita voivat olla kiintoaineen suuri määrä, veden happamuus, raskasmetallit, mineraaliöljyt ym. kemialliset yhdisteet.

Työmaaveden puhdistamisella tarkoitetaan haitallisten ominaisuuksien tai haitta-aineiden poistamista vedestä esim. kiintoaineen erottimella, öljynerottimella tai aktiivihiilisuodatuksella.

Työmaavesiä koskevat HSY:n sopimukset ja luvat 

Työmaavesien (myös maalämpökaivojen vedet) johtamisesta hule-, jäte- tai sekavesiviemäriin tulee tehdä ilmoitus HSY:lle: monttuvesi@hsy.fi.

Kun työmaavesiä johdetaan jätevesiviemäriin pilaantuneiden maiden kunnostustyömailta tai isoilta louhintatyömailta, tarvitaan aina HSY:n viemäröintilupa ja liitoskohtalausunto. Myös työmaaparakeille tarvitaan liitoskohtalausunto. Liitoskohtalausunto tilataan liittymisportaalista.

Valitse liitoskohtalausunnon tilauslomakkeella toimenpiteeksi "Tilapäinen työmaaliittymä" ja tarvittaessa "PIMA-kohde".

Alla olevasta linkistä löytyy pilaantuneiden maa-alueiden ja työmaavesien viemäröintilupahakemus.

Asioi kanssamme verkossa.

HSY:n laatuvaatimukset poistettavalle työmaavedelle

Työmaavesien viemäröinnissä on noudatettava aina HSY:n vesihuollon yleisiä toimitusehtoja.

Kun työmaavedet poistetaan hulevesiviemäriin, HSY edellyttää, että ne eivät aiheuta hulevesiviemärin tukkeutumista eikä syöpymistä. Muuten hulevesiviemäriin johdettavan työmaaveden laadusta ohjeistaa ko. kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen. 

Jätevesi- ja sekavesiviemäreihin johdettavien jätevesien yleiset laatuvaatimukset määritellään Puhdistamoille johdettavien jätevesien raja-arvot -asiakirjassa, joka liitetään kaikkiin viemäröintilupiin.  

HSY voi edellyttää työmaan viemärin kuvauksen ennen töiden aloittamista ja töiden päättymisen jälkeen. HSY tekee satunnaisia tarkastuksia työmaille, jotta riittävä kiintoaineen erotus tai muu tarvittava työmaavesien käsittely tulee varmistettua.

Pima-työmaiden poistettavan veden laatu tulee selvittää näytteenotoin ja laboratorioanalyysein. Näytteenoton tiheys sekä analysoitavat aineet määritellään viemäröintiluvassa. Työmailla on aina varauduttava poistovesien esikäsittelyyn esim. kiintoaineen poistamiseksi. Poistovesi on myös puhdistettava esim. öljynerotuksella tai aktiivihiilisuodatuksella viemäröitävän veden laadun takaamiseksi. Kun poistovesi johdetaan seka- tai jätevesiviemäriin, poistoveden määrä tulee pystyä mittaamaan luotettavin menetelmin laskutusta varten. Poistoveden laadusta riippuen jäteveden käyttömaksu voidaan periä korotettuna.

Muut luvat

Työmaa voi tarvita myös muita lupia riippuen työmaan laadusta, koosta, kestosta tai sijainnista. Luvan tarve tulee selvittää seuraavilta kunnan tai alueen virastoilta:

  • Rakennusvalvontavirasto
  • Rakennusvirasto
  • Kiinteistövirasto
  • Kaupungin ympäristökeskus
  • Uudenmaan ELY-keskus

Korvausvelvollisuus vesien hallitsemattomasta käsittelystä ja johtamisesta

Mikäli vesien johtaminen luvattomasti tai lupaehtojen vastaisesti HSY:n viemäreihin aiheuttaa vahinkoa viemäreille tai jätevedenpuhdistamolle, lähetetään lasku vahinkojen korjaamisesta aiheuttajalle HSY:n vesihuollon yleisten toimitusehtojen kohdan 3.14 mukaisesti (palvelun keskeyttäminen sekä aiheutettujen vahinkojen korvaaminen).