Työmaavesien viemäröintiohje

HSY:n vesihuollon toiminta-alue kattaa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit. Tässä ohjeessa kerrotaan, miten toiminta-alueemme työmailla syntyvien vesien poistamisessa tulee menetellä, jotta vesistä ja niiden sisältämistä haitta-aineista tai ominaisuuksista ei aiheudu haittaa ympäristölle eikä viemärilaitokselle.

Työmaavedet huomioitava ajoissa

Haittojen ennalta ehkäisemiseksi työmaavesien mahdollinen käsittely ja pois johtaminen tulee suunnitella hyvissä ajoin ennen työmaan käynnistymistä. Suunnitteluvaiheessa kannattaa selvittää myös ympäristönsuojeluviranomaisen kanta siihen, voidaanko työmaavedet johtaa hulevesiviemäriin vai joudutaanko ne johtamaan jätevesiviemäriin.

Maata ja kiviainesta kaivettaessa tai louhittaessa kaivantoihin kerääntyy usein vettä. Työmaavesi muodostuu kaivantoon suotautuvasta pohja- ja/tai orsivedestä, suoraan taivaalta satavasta sadevedestä, kaivantoa ympäröiviä pintoja pitkin valuvasta hulevedestä sekä erilaisissa työmenetelmissä, kuten porauksessa, käytettävästä vedestä. Kaivantoon kertyvään veteen saattaa kulkeutua kiintoainetta, ravinteita ja muita ympäristölle haitallisia aineita kaivannon ja sen ympäristön maaperästä, ympäröiviltä pinnoilta ja rakenteista, työkoneista sekä erilaisista työmenetelmistä, kuten räjäytyksistä, betonoinnista ja injektoinnista. Yleensä rakentaminen edellyttää, että työmaavedet pumpataan tai muulla tavoin johdetaan pois kaivannosta.

Jos edellä kuvatuilta työmailta johdetaan vettä sellaisenaan hule- tai jätevesiviemäreihin, vedet voivat aiheuttaa viemäreiden, kaivojen, pumppaamoiden ym. rakenteiden liettymistä, tukkeutumista ja syöpymistä. Jätevesiviemäriin johdettaessa käsittelemättömistä, haitallisia aineita sisältävistä jätevesistä voi olla haittaa myös viemärilaitoksen työntekijöille ja jätevedenpuhdistamoiden toiminnalle.

Määritelmiä

Työmaalla tarkoitetaan rakennus- tai saneeraustyömaita, joissa kaivetaan maata tai louhitaan tai porataan kiviainesta. Tällaisia työmaita ovat mm. louhintatyömaat (maanalaisten tilojen yms. rakentamista edeltävä louhinta) ja pilaantuneiden maiden työmaat.

Työmaavedellä tarkoitetaan työmailla muodostuvia vesiä, lukuun ottamatta työmaakoppien sosiaali- ja saniteettitiloissa syntyviä asumajätevesiä.

Haitta-aineilla tai haitallisilla ominaisuuksilla tarkoitetaan vesien sisältämiä yhdisteitä, ainesosia tai ominaisuuksia, joista voi olla haittaa mm. viemäreille, pumppaamoille ja jätevedenpuhdistamolle. Haittaa voivat aiheuttaa kiintoaineen suuri määrä, veden happamuus, raskasmetallit, mineraaliöljyt ja muut kemialliset yhdisteet.

Työmaaveden puhdistamisella tarkoitetaan haitallisten ominaisuuksien tai haitta-aineiden poistamista vedestä esimerkiksi kiintoaineen erottimella, öljynerottimella tai aktiivihiilisuodatuksella.

Työmaiden poistovesiä koskevat HSY:n sopimukset ja -luvat 

Tavallisten työmaan poistovesien johtamisesta hule-, jäte- tai sekavesiviemäriin HSY ei laadi liitoskohtalausuntoa eikä sopimusta, vaan niistä voit lähettää kyselyn sähköpostiin monttuvesi@hsy.fi.

Kuitenkin, jos työmaavesiä johdetaan jätevesiviemäriin pilaantuneiden maiden kunnostustyömailta tai isoilta louhintatyömailta, tarvitset valvontapalveluidemme myöntämän viemäröintiluvan, joka haetaan alla olevalla viemäröintilupahakemuksella. Saatuasi viemäröintiluvan, sinun tarvitsee tilata liitoskohtalausunto työtilaus- ja liittymisportaalin kautta valitsemalla toimenpiteeksi "PIMA-kohde". Saatuasi liitoskohtalausunnon voit tilata liittymis- ja käyttösopimuksen.  

Pilaantuneiden maa-alueiden viemäröintilupahakemus Työtilaus- ja liittymisportaali Liittymis- ja käyttösopimuksen tilauslomake

HSY:n laatuvaatimukset poistettavalle työmaavedelle

Työmaavesien viemäröinnissä on noudatettava aina HSY:n vesihuollon yleisiä toimitusehtoja.

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

Kun työmaavedet poistetaan hulevesiviemäriin, edellytämme, että ne eivät aiheuta hulevesiviemärin tukkeutumista eivätkä syöpymistä. Muuten hulevesiviemäriin johdettavan työmaaveden laadusta ohjeistaa ko. kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen. 

Jätevesi- ja sekavesiviemäreihin johdettavien jätevesien yleiset laatuvaatimukset määritellään Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoille johdettavien jätevesien raja-arvot -asiakirjassa, joka liitetään kaikkiin viemäröintilupiin.  

Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamoille johdettavien jätevesien raja-arvot

Viemäröintiluvissa voidaan asettaa tapauskohtaisesti myös muita vaatimuksia. Viemäröintiluvissa voidaan lisäksi edellyttää hakijaa selvittämään HSY:n verkko-osaston kunnossapitoyksiköltä viemärin kuvaustarve ennen töiden aloittamista ja töiden päättymisen jälkeen. 

Yleensä poistettavan työmaaveden laatu tulee selvittää näytteenotoin ja laboratorioanalyysein. Näytteenoton tiheys sekä analysoitavat aineet määritellään viemäröintiluvassa. Työmailla on varauduttava poistovesien esikäsittelyyn esimerkiksi kiintoaineen poistamiseksi. Viemäröitävän veden laadun takaamiseksi myös poistovesi on joskus puhdistettava esimerkiksi öljynerotuksella tai aktiivihiilisuodatuksella. Kun poistovesi johdetaan seka- tai jätevesiviemäriin, poistoveden määrä tulee pystyä mittaamaan luotettavin menetelmin laskutusta varten. Poistoveden laadusta riippuen jäteveden käyttömaksu voidaan periä korotettuna. 

Poikkeavat jätevedet

Muut luvat

Työmaa voi tarvita myös muita lupia riippuen työmaan laadusta, koosta, kestosta tai sijainnista. Luvan tarve tulee selvittää seuraavilta kunnan tai alueen virastoilta:

  • Rakennusvalvontavirasto
  • Rakennusvirasto
  • Kiinteistövirasto
  • Kaupungin ympäristökeskus
  • Uudenmaan ELY-keskus

Korvausvelvollisuus vesien hallitsemattomasta käsittelystä ja johtamisesta

Jos vesien luvaton tai lupaehtojen vastainen johtaminen viemäreihin aiheuttaa vahinkoa viemäreille tai jätevedenpuhdistamolle, lähetämme laskun vahinkojen korjaamisesta sen aiheuttajalle. Lasku lähetetään HSY:n vesihuollon yleisten toimitusehtojen kohdan 3.10 mukaisesti (palvelujen keskeyttäminen sekä aiheutettujen vahinkojen korvaaminen).