Dricksvattnets kvalitet

Invånarna i huvudstadsregionen dricker kranvatten av hög kvalitet. Största delen av huvudstadsregionens råvatten leds genom den över 120 kilometer långa tunneln från Päijänne. I de etappvisa rengöringsprocesserna vid våra vattenreningsanläggningar producerar vi hushållsvatten av hög kvalitet. Vi ser till att det inte finns några hälsovådliga ämnen eller mikrober i vattnet.

Vattenkvaliteten

Vattnet i huvudstadsregionen håller hög kvalitet. Det hushållsvatten vi producerar uppfyller med råge kvalitetskraven och -målen i social- och hälsovårdsministeriets förordning om hushållsvatten (1352/2015). Utöver HRM:s egenkontrollprov övervakar de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna vattenkvaliteten i nätverket i enlighet med kontrollundersökningsprogrammet.

Vi följer upp den mikrobiologiska, fysikalisk-kemiska och organoleptiska vattenkvaliteten hos det vatten som lämnar vattenreningsverken vid Långforsen och Gammelstaden varje vardag i vårt driftslaboratorium. Dessutom övervakar vi vattenkvaliteten i vattenledningsnätet. Vi genomför varje år cirka 40 000 vattenanalyser för att övervaka kvaliteten på råvattnet, rengöringsprocessen och det hushållsvattnen som lämnar anläggningarna samt vattenkvaliteten i vattenledningsnätet.

Vattenkvalitetstabell Vi uppdaterar vattenkvalitetstabellen fyra gånger per år.

Vattnets hårdhet

I huvudstadsregionen är hushållsvattnet mjukt, dvs. vattnets kalkhalt är låg. Därför krävs mindre tvättmedel än när vattnet är hårt. I huvudstadsregionen varierar vattnets hårdhet mellan 2,7–4,5 °dH beroende på anläggning.

Vattnets hårdhetsgrader

Mycket mjukt = 0-2 °dH
Mjukt = 2–5 °dH
Medelhårt = 5–10 °dH
Hårt = 10–21 °dH