Kiertotalous

Kiertotalous edistää kestävää resurssien käyttöä, mikä säästää rahaa ja luonnonvaroja sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Kiertotaloudessa otetaan huomioon koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.

Mitä kiertotalous on?

Kiertotaloudessa tuotteiden ja materiaalien arvo säilytetään mahdollisimman pitkään ja jätteet sekä resurssien käyttö minimoidaan. Kiertotalous on toimintamalli, jossa tuotanto ja käyttö suunnitellaan siten, että jätettä ei synny, vaan materiaalit ja niiden arvo säilyvät mahdollisimman pitkään kierrossa.

Kiertotalousajattelu vaatii uusia avauksia arvoketjun alkupäässä ja uutta ajattelutapaa sekä tuotannossa että kulutuksessa. Kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä uudelleenkäyttöön ja kierrättämiseen.

Kiertotalouden mukainen toimintamalli auttaa luomaan työpaikkoja, edistää kilpailuetua tuovia investointeja, nostaa hyvinvointia ja edistää ympäristönsuojelua. Lisäksi se merkitsee kuluttajille kestävämpiä ja innovatiivisempia tuotteita, jotka voivat tuoda rahallisia säästöjä ja parantaa elämänlaatua.

Kiertotalouden kehittäminen on yksi Suomen hallituksen kärkihankkeista Lisätietoa kiertotalouden kehittämisohjelmasta Ympäristöministeriön sivuilla. Vähennä jätettä Kiertotalouden seudullinen mittaaminen

Kiertotalous kaupungeissa

_DSC4125_edit_4_.jpg

Kaupungeilla on merkittävä rooli kiertotaloussiirtymässä. Suomen kiertotalouden tiekartan 2.0 vision mukaan vuonna 2025 kaupungit aktivoivat ja kirittävät alueellaan toimivia yrityksiä, yhteisöjä ja asukkaita kiertotalouteen. Lue lisää kaupunkien roolista oheisista tietoartikkelista (tietoartikkelit päivittyvät sivulle 12/2022-12/2023).

HSY:n rooli kiertotaloudessa

Tavoitteenamme on parantaa omaa ja koko Helsingin seudun materiaali- ja energiatehokkuutta ja materiaalivirtojen hyödyntämistä. Tuotamme myös tietoa kiertotaloudesta ja kehitämme kiertotaloutta mittaavia indikaattoreita, kuten tilastoja seudun materiaalivirroista ja kierrätysasteesta.

Infograafi kuvaa eri toimialojen kiertotaloustoimintoja HSY:ssä

Vesi kiertää turvallisesti ja tehokkaasti

Puhdistamme raakaveden talousvedeksi ja edelleen jätevedet ennen niiden ohjaamista mereen takaisin osaksi veden kiertokulkua. Toteutamme kiertotaloutta energiantuotannossa ja materiaalien osalta.

Vesihuoltomme oli 74-75 prosenttisesti energiaomavarainen vuonna 2021. Raakavedenpuhdistuksessa keräämme virtaavan veden energiaa turbiineilla. Jätevedenpuhdistuksessa tuotamme sähköä ja lämpöä jätevesilietteen mädätyksessä syntyvästä biokaasusta. Laitostemme katoille asennetut aurinkopaneelit tuottavat myös energiaa.

Osa tuottamastamme biokaasusta toimitetaan jatkojalostukseen liikennepolttoaineeksi. Käsitellyn jäteveden lämpösisältöä hyödynnetään kaukolämmön tuotannossa Helsingissä Helenin ja Espoossa Fortumin lämpöpumppulaitoksilla.

Mädätetyn jätevesilietteen kompostoimme ja jalostamme multatuotteiksi, jolloin lietteen sisältämät ravinteet ja orgaaninen aines saadaan kiertoon. Tutkimushankkeissamme pilotoimme sekä lietteen jatkojalostamista pyrolyysillä (hanke) että fosforin talteenottoa suoraan jätevedestä (RAVITA-hanke). Myös saostuskemikaali on mahdollista käyttää uudelleen prosessissa.

Kierrättäminen edellyttää jätteiden lajittelua

Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää entistä laajempaa ja tehokkaampaa yhdyskuntajätteiden kierrättämistä. Yhdyskuntajätteeksi määritellään ihmisten kulutuksesta syntyneet jätteet kodeissa sekä julkisissa ja yksityisissä palveluissa. EU:n jätedirektiivissä on asetettu yhdyskuntajätteelle 60 prosentin kierrätystavoite vuoteen 2030 mennessä. Me HSY:ssä tavoittelemme Helsingin seudulla 60 prosentin kierrätysastetta jo vuoteen 2025 mennessä.

Toimimme aktiivisesti kiertotalouden edistämiseksi ja kierrätysasteen nostamiseksi. Edistämme asukkaiden lajittelumahdollisuuksia ja opastamme asukkaita kestävässä kuluttamisessa, jätteen vähentämisessä ja lajittelussa.

Ohjaamme lajitellut materiaalit kierrätykseen eri toimijoille. Keräämämme biojätteet jalostamme biokaasuksi ja ohjaamme jätteen sisältämät ravinteet kiertoon kompostoimalla ja multatuotteina. Sekajätteen toimitamme Vantaan Energian jätevoimalaan, jossa siitä tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä.

Tarjoamme alustan yritysten kiertotalousyhteistyölle myös Ekomo-toiminnan kautta.

Seudullinen yhdyskuntajätelaskenta

Valtakunnallisen yhdyskuntajätetiedon lisäksi tarvitaan myös seudullista tietoa.

Kunnat asettavat yhdyskuntajätteen kierrätykselle omia tavoitteita. Seudullinen kierrätysastetieto vastaa kuntien tietotarpeisiin ja on olennaista kierrätyksen tehostamisen suunnittelussa. Myös kuntalaiset ovat kiinnostuneita oman seutunsa kierrätysasteesta. Toimimme aktiivisesti seudullisessa sidosryhmätyössä ja koordinoimme sekä toteutamme kiertotaloutta edistäviä hankkeita.

Lue lisää pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätemääristä meidän sivuillamme.

Raportoi yrityksesi jätemäärät tässä.

Yhdyskuntajätteet ja kierrätysaste pääkaupunkiseudulla

6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin seudullista yhdyskuntajätteen kierrätysasteen laskentaa pääkaupunkiseudulla uudella laskentamenetelmällä. Laskentamenetelmän pilotoinnissa saatujen tulosten mukaan pääkaupunkiseudulla yhdyskuntajätteiden kierrätysaste oli vuonna 2017 47,6 % ja vuonna 2018 noin 48,1 %. Projektiin osallistuivat Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Suomen ympäristökeskus SYKE, Suomen Kiertovoima KIVO ry, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) ja Kiertokaari Oy. Selvityksessä käytetystä laskentamallista on lähetetty KIVO:n jäsenjätelaitoksille räätälöidyt laskentamallit omilla aluekohtaisilla lähtötiedoilla.

Laskentamallin, josta näkee, miten jätelaitosten laskentamallit on rakennettu, voi ladata tästä. Mallista on poistettu aluekohtaiset lähtötiedot, mutta muuten se vastaa rakenteeltaan jätelaitoksille lähetettyjä malleja. Lähtötietojen puuttumisen vuoksi mallilla ei voi laskea yhdyskuntajätteen kierrätysastetta ellei saa tarvittavia tietoja tuottajayhteisöiltä ja Tilastokeskuksesta.
6aika hankkeet logot.png

 

Uudelleen käytön edistäminen

Uudelleenkäytön edistäminen on niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti vasta alkutaipaleellaan. Kirpputorit ja kierrätyskeskukset tekevät tällä sektorilla hyvää työtä, mutta niiden toiminnan laajentamismahdollisuudet ovat usein rajallisia muun muassa rajallisten resurssien takia. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Suomen ympäristökeskus SYKE, Tampereen Yliopiston, Suomen Kiertovoima KIVO ry, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) ja Kiertokaari Oy tekivät osana 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hanketta (CircHubs) selvityksen, jonka tavoitteena oli arvioida valittujen tuotteiden osalta niiden uudelleenkäyttöön ohjautuvia määriä. Määriä arvioitiin Suomen kuuden suurimman kaupungin alueella sekä valtakunnallisesti.

uudelleenkäyttöselvitys.jpg

 

6aika hankkeet logot.png