Kuvassa RAVITA:n  kiekkosuodatin

RAVITA

Uudenlainen talteenottoprosessi mahdollistaa kierrätyslannoitteiden tuotannon jäteveden ravinteista. RAVITA-prosessissa fosfori otetaan talteen jälkisaostuksella puhdistetusta jätevedestä ja typpi kerätään biologisen lietteen kuivauksen erotusvesistä.

 

 

Tausta

Kierrätysravinteisiin on viime vuosina suuntautunut yhä enenevässä määrin positiivista mielenkiintoa. Samalla ravinteiden talteenoton kehittyneimmät menetelmät ovat vähitellen kypsyneet teknisesti tuotantomittakaavaisiksi prosesseiksi. Tarjolla olevat talteenoton teknologiset ratkaisut ovat olleet kuitenkin vahvasti kiinni nykyisissä lietevirroissa, ja ne eivät ole tarjonneet laaja-alaisesti tapoja lähestyä ravinteiden talteenottoa ja kierrätystä erityyppisillä ja kokoisilla jätevedenpuhdistamoilla

HSY:n ravinteiden talteenottoon liittyvässä kehitystyössä lähtökohtana on ollut fosforiravinnejakeen eriyttäminen lietejakeesta, mikä mahdollistaa ravinteiden maksimaalisen ja kustannustehokkaan talteenoton sekä samalla mahdollistaen jätevesien entistä tehokkaamman puhdistamisen. Olemme kehittämässä jälkisaostetulle kemialliselle fosforilietteelle käsittelymenetelmän, jonka lopputuotteena syntyy teollisuudelle raaka-aineeksi sopivaa fosforihappoa tai vaihtoehtoisesti suoraan lannoitteena käytettävää ammoniumfosfaattia. Fosforihappo on arvokas ja monikäyttöinen kemikaali, ammoniumfosfaatti taas soveltuu sellaisenaan lannoitteeksi.

Kehitystyötä varten Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle on rakennettu RAVITA DEMO -pilottilaitteisto, kokoluokassa 1000 AVL. Pilottilaitoksen tavoitteena on RAVITA-prosessin osaprosessien yhteensovitus ja optimointi. Lisäksi tavoitteena on tutkia syntyvien sivuvirtojen laatua ja määrää sekä arvioida prosessin kustannuksia täydessä mittakaavassa.