Tonttijohtojen suunnittelu

Pöydällä on papereita. Papereita tutkivien henkilöiden kädet näkyvät ja yksi osoittaa paperia.

Tonttijohdon mitoittaa kiinteistön KVV- suunnittelija. Jokaisella kiinteistöllä tulee olla talokohtainen sulkuventtiili talon ulkopuolella, liitoskohdan välittömässä läheisyydessä.

Vesilaitteiston materiaaleina on käytettävä käyttötarkoitukseen sopivia, laadultaan testattuja ja tarkastettuja materiaaleja. Tonttivesijohdon on kestettävä sisäistä ylipainetta vähintään 1000 kPa (10bar).  (Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista 1047/2017)

Sallittuja vesijohtojen DN-kokoja eli halkaisijoiden pituuksia ovat 40, 63, 90 ja 110 millimetriä. Muoviputkissa DN-koko tarkoittaa ulkohalkaisijaa ja metalliputkissa sisähalkaisijaa.

Vesijohtojen haaroitus

Jos kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmien mukaan HSY:n verkostoon liitytään toisen kiinteistön kanssa yhteisellä tonttijohdolla, tarvitsemme ennen liitostyön tilaamista sopimuksen yhteisistä putkista.

Huomaathan, että vesijohdon haaroitukset on tehtävä rakennuksen ulkopuolella ja jokaiseen on asennettava oma sulku.

Ennen päämittaria tehtävät haaroitukset tekee vain HSY. Muiden tekemiä haaroituksia ei hyväksytä. Päämittarin jälkeen tehtävistä haaroituksista ja niiden tekemisestä vastaa asiakas.

Talon alla oleva vesijohto on asennettava sileäseinäiseen suojaputkeen tai ryömintätilaan siten, että johdon vaihtaminen on mahdollista. Suojaputkessa ei saa olla kulmia, jotka haittaavat putken vaihtamista.

Tonttivesijohtona saa käyttää vain siniraidoitettua vesijohtokäyttöön hyväksyttyä putkea. Kiinteistön paineviemärinä saa käyttää vain ruskearaidoitettua paineviemärikäyttöön tarkoitettua putkea. Erikoistapaukissa voidaan materiaaleista sopia toisin, mutta sini- ja ruskearaidoitettuja putkia ei saa käyttää ristiin.

Vesijohto on asennettava niin syvälle, ettei siinä oleva vesi jäädy. Maahan asennettava vesijohto sijoitetaan Ympäristöministeriön asetuksen rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista (YMa 1047/2017) mukaan roudattomaan syvyyteen. Jos peitesyvyys on pienempi, johto varustetaan lämmityksellä tai se on lämmöneristettävä riittävästi. Saattolämmityskaapeli on lähtökohtaisesti asennettava vesijohdon ulkopuolelle.

Yksittäisen viemäriliitoksen maksimikoko on DN 300. Runkolinjan koko on otettava huomioon kiinteistön viemäröintiä suunniteltaessa, sillä kaivoliitoksissa tonttiviemäri ei voi olla suurempi kuin runkolinja. Putkiliitoksissa runkolinjaan saa liittyä vähintään kahta kertaluokkaa pienemmällä tonttiviemärin putkikoolla kuin runkolinja.

HSY ei vastaa kiinteistön KVV-suunnitelmien toteuttamiskelpoisuudesta.