Poikkeaminen normaalista jäteveden käyttömaksusta

Jäteveden käyttömaksun periminen perustuu vesihuoltolakiin (119/2001). Vesihuoltolain 19. §:n 1. momentin mukaan vesihuoltolaitoksen tulee periä vesihuollosta käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella.

Vesihuoltolain 18. §:n 2. momentin mukaan maksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon tarve säädellä veden kulutusta, veden erityinen käyttötarkoitus tai jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä. Maksujen tulee tarpeen mukaan edistää veden säästäväistä käyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäistä haitallisten aineiden johtamista viemäriin.

Alennettu jätevesimaksu

Jätevesimaksua voidaan alentaa poikkeavan määrän vuoksi esimerkiksi silloin , jos osa tuotantoprosessissa käytetystä vedestä ei palaudu viemäriverkostoon, vaan jää tuotteeseen tai haihtuu jäähdytyslaitteistojen kautta ilmaan. Rakennustyömaille on myönnetty jätevesimaksualennuksia esimerkiksi injektointiin ja pohjaveden normaalitason ylläpitämiseen käytetystä vedestä niiltä osin, kuin käytetty vesi ei palaudu viemäriverkostoon.

Vähäisiä eroja käyttövesimäärien ja viemäriin palautuvan vesimäärän välillä ei oteta huomioon  jätevesimaksun alennusta hakiessa. Vasta vähintään 10 prosentin ero käyttövesimäärän ja viemäriin palautuvan vesimäärän välillä on riittävä peruste harkita jätevesimaksun alentamista, jos sen lisäksi viemäriin palautumaton vesimäärä on absoluuttisesti merkittävä. Viemäriverkostoon palautumaton vesimäärä on mitattava HSY:n vesihuollon hyväksymin mittarointijärjestelyin asiakkaan kustannuksella. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös riittävän tarkka arvio tai laskelma viemäriin palautumattomasta vesimäärästä, jos erillisten mittarointijärjestelyjen toteuttaminen on poikkeuksellisen hankalaa. 

Jätevesimaksualennuksen hakeminen

Alennusta jätevesimaksuun on anottava etukäteen kirjallisesti. Hakemus lähetetään osoitteeseen HSY/Kirjaamo, PL 100, 00066 HSY tai sähköisesti kirjaamo@hsy.fi. Anomuksessa on

  • ilmoitettava kohteena oleva kiinteistö (osoite ja sopimusnumero) sekä anojan yhteystiedot
  • esitettävä perusteet alennuksen saamiseksi sekä selvitys siitä, miltä osin käytetty vesi ei palaudu viemäriverkostoon.
  • Liitteeksi voi laittaa tilannetta ja järjestelyjä kuvaavia valokuvia kiinteistöltä.

Anojalla on oltava sopimus HSY:n vesihuollon kanssa. Esimerkiksi jos rakennustyömaa ostaa tilapäisesti vettä HSY:n vesihuollon sopimusasiakkaana olevalta kiinteistöltä, on anomus tehtävä kyseisen kiinteistön nimissä.

Mahdollinen alennus tulee voimaan HSY:n vesihuollon päätöksentekopäivää seuranneen kuukauden alusta ja on voimassa päätöksessä ilmoitetun määräajan. Vapautuksia jätevesimaksusta ei myönnetä takautuvasti. Vapautus voidaan myöntää kuitenkin jo hakemuksen vireille tulosta, jos hakemuksen käsittely on viivästynyt HSY:n vesihuollossa.

Lisätietoja jäteveden mittauksesta ja mittarin asennuksesta voi pyytää Marko Lehtiseltä.

Korotettu jätevesimaksu

Asumajätevedestä poikkeavien jätevesien, kuten teollisuudessa syntyvien jätevesien tai pilaantuneiden maiden kunnostustöiden yhteydessä muodostuvien vesien, johtamisesta viemäriin voidaan periä korotettua jätevesimaksua. Maksu riippuu viemäriin johdettavan jäteveden määrästä ja laadusta. Tällaisten poikkeavien jätevesien johtaminen viemäriverkkoon on aina luvanvaraista.

Lisätietoja antavat:

Anu Tarima, puh 09 1561 3440, anu.tarima@hsy.fi (työmaavedet, viemäröintiluvat, teollisuusjätevedet)
Heli Lindberg, puh 09 1561 3447, heli.lindberg@hsy.fi (teoll.jätevedet, viemäröintiluvat, työmaavedet)
Eija Lehtinen, puh. 09 1561 3751, eija.lehtinen@hsy.fi (viemäröintiluvat, teoll.jätevedet, työmaavedet)