Mitä vesihuoltoon liittyminen maksaa?

Kaksi työntekijää on kaivannossa. Kaivannossa on putkia.

Jos kiinteistösi kuuluu HSY:n toiminta-alueelle ja/tai huleveden viemäröintialueelle, kiinteistöllä on liittymisvelvollisuus HSY:n verkostoihin.

Vesihuoltoon liittymisestä syntyy kiinteistönomistajalle kahdenlaisia kuluja:

1) HSY:n kautta tulevat kulut: liittymismaksu sekä työt HSY:n vesihuoltoverkostoihin liittymisestä

2) Muut kulut: tonttijohtoihin ja rakentamiseen liittyvät kulut sekä mahdolliset viranomaisten lupamaksut

HSY:n kautta tulevat kulut 

Tonttivesijohdot ja tonttiviemärit ovat kiinteistön omistajan (tai haltijan) vastuulla. HSY vastaa vesihuollon runkolinjoista (runkovesijohdosta ja runkoviemäreistä) ja niiden kunnossapidosta sekä tonttijohtojen liitostöistä runkolinjoihin. HSY vastaa myös mahdollisista yhteisten tonttivesijohtojen haaroittamisista tontin alueella ennen HSY:n päävesimittaria. Asennamme myös tonttivesijohdon pääsulkuventtiilit ja päävesimittarit. Edellä mainittuja töitä ei siis saa tehdä valitsemasi urakoitsija. 

Kiinteistönomistajalle tulee HSY:n kautta seuraavia kuluja:

Liittymismaksun suuruus määräytyy rakennuksen kerrosalan, rakennustyypin ja käytettävien palveluiden mukaan. Voit laskea alustavan hinta-arvion liittymismaksulle laskurillamme.

Tonttijohtojen liitostyömaksut laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti ja hintaan vaikuttaa mm. käytetty tonttijohdon koko. Tarkimman hinta-arvion saat keskustellessasi työnjohtajamme kanssa, kun liitostyötä aikataulutetaan. Tällöin tulee jo olla laadittuna kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat (KVV-suunnitelmat), joista mm. edellä mainittu tonttijohdon koko käy ilmi. Voit tehdä alustavan hinta-arvion tonttijohtojen liitostyömaksulle palvelumaksuhinnastomme perusteella. Myös mahdolliset lisätyöt laskutetaan palvelumaksuhinnaston mukaisesti.

Uusia kunnallistekniikan vesihuoltolinjoja rakennettaessa joillakin alueilla on rakennettu valmiiksi ennakkotonttihaarat kiinteistön rajan läheisyyteen. Näissä tapauksissa liitostöiden yhteydessä laskutetaan palvelumaksuhinnaston mukainen tonttijohtojen rakentamismaksu, jos kiinteistö ottaa ennakkoon rakennetut tonttihaarat käyttöönsä. Tieto ennakkotonttihaaroista löytyy liitoskohtalausunnosta.

Muita hankkeessa syntyviä kuluja 

Tonttijohdot ovat liittyjälle kuuluvaa omaisuutta ja uusien tonttijohtojen rakentamisesta sekä vanhojen saneeraamisesta runkolinjalle asti vastaa kiinteistön omistaja (tai omistajan veroinen haltija). Hän vastaa myös kaikista niihin liittyvistä kuluista.

Muut hankkeessa syntyvät kulut muodostuvat urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja viranomaisten hinnastojen perusteella. Täten HSY ei voi antaa hinta-arviota muista kuluista.

Muita kuluja ovat esimerkiksi:

  • Tonttijohtojen rakentamista tai niihin tehtäviä muutoksia varten tarvitaan KVV-suunnitelmat, joiden laadintaan liittyvistä kuluista voit pyytää arvion suunnittelijalta/suunnittelutoimistolta.
  • Mikäli kyseessä on uudisrakennus tai muu luvanvarainen hanke, tulee sinun palkata myös KVV-työnjohtaja. Palkkaamasi KVV-työnjohtaja on hyväksytettävä oman kuntasi rakennusvalvonnassa.
  • Tonttijohtojen rakentamisesta runkolinjalle asti sekä niihin liittyvistä kaivuutöistä voit tehdä tarjouspyynnön urakoitsijalle. (Osa KVV-suunnittelutoimistoista voi tarjota myös urakointipalveluja).
  • Mikäli tonttijohto liittyy runkolinjaan tiealueella tai yleisellä alueella, urakointikuluja syntyy myös liikennejärjestelyistä sekä mahdollisesta kaivuusta tiealueella, tien uudelleen asfaltoinnista jne.

Yllä olevien kuluerien lisäksi viranomaisten kautta voi tulla erilaisia lupamaksuja. Tällaisia kuluja voi syntyä muun muassa kaivuutyöluvasta, rakennus- tai toimenpideluvasta sekä mahdollisista sijoitusluvista ja rasitetoimituksista. Näihin liittyen on hyvä varmistaa lupamaksujen suuruus viranomaisilta.

Huomioithan myös, että aikataulun venyminen suunnitellusta voi kasvattaa lopullisia kustannuksia. Liittymisprosessiin on hyvä varata aikaa useampi kuukausi. Esimerkiksi mahdolliset puutteelliset tiedot tilauslomakkeilla pidentävät käsittelyaikoja.

Lisätietoja HSY:n ja liittyjän välisiin töihin on saatavilla täältä.

Lisätietoa tonttijohtojen suunnitteluun liittyen on saatavilla täältä.