Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoille johdettavien jätevesien raja-arvot

Poikkeaviksi jätevesiksi kutsutaan teollisuusjätevesiä ja muita viemäriverkkoon johdettavia jätevesiä, jotka poikkeavat normaalista asumajätevedestä. Puhdistamoillemme johdettaville poikkeavien jätevesien sisältämille aineille on asetettu raja-arvoja, jotta saamme turvattua jätevedenpuhdistamoidemme prosessien toiminnan.

Metallien raja-arvot

Metalli
 
Enimmäispitoisuus (mg/l)
Arseeni (As) 0,1
Elohopea (Hg) 0,01
Hopea (Ag) 0,2
Kadmium (Cd) 0,01
Kokonaiskromi (Cr) 1,0
Kromi VI (Cr6+) 0,1
Kupari (Cu) 2,0
Lyijy (Pb) 0,5
Nikkeli (Ni) 0,5
Sinkki (Zn) 3,0
Tina (Sn) 2,0

Muut ainekohtaiset raja-arvot

pH-luku 6,0 - 11,0
Lämpötila

40 ºC

Sulfaatti 400 mg/l
Kokonaissyanidi CN 0,5 mg/l
PAH-yhdisteet 0,05 mg/l
Elintarviketeollisuuden kiintoaine 500 mg/l
Työmaiden kiintoaine 300 mg/l
Elintarviketeollisuuden rasva 150 mg/l

Tapauskohtaiset raja-arvot

Tapauskohtaisia raja- ja kuormitusarvoja voidaan asettaa myös muille, kuten esimerkiksi biologista hapenkulutusta (BHK7) tai typenpoistoa häiritseville aineille, mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi viemäriverkon tai puhdistamoiden toiminnan kannalta.

VOC-yhdisteitä (liuotinaineita) koskevat ohjeet

  1. Erittäin helposti syttyviä, helposti syttyivä ja veteen liukenemattomia yhdisteitä (esim. dietyylieetteri, petrolieetteri, sykloheksaani) ei saa johtaa viemäriin.
  2. Kloorattuja VOC-yhdisteitä (esim. trikloorietyleeni, tetrakloorietyleeni, kloroformi ja hiilitetrakloridi) ei saa johtaa viemäriin.
  3. Kloorivapaat VOC-yhdisteet (esim. tolueeni ja ksyleeni): Viemäriverkkoon johdettava jätevesi saa sisältää ko. yhdisteitä yhteensä enintään 3 mg/l.
  4. Viemäriverkkoon johdettavan jäteveden kokonaishiilivetypitoisuus (C10 – C40 saa olla enintään 100 mg/l   

Lisäksi on huomioitava

Mikäli muodostunut jätevesi ei sellaisenaan täytä edellä mainittuja vaatimuksia, sitä ei saa laimentaa raja-arvon saavuttamiseksi. Raja-arvot koskevat myös viemäriin johdettavia yksittäisiä jätevesieriä. Raja-arvojen soveltamiskohta määritetään jäteveden johtamisesta tehtävissä sopimuksissa.

Normaalista asumajätevedestä poikkeavien jätevesien johtamisessa viemäriin
on otettava huomioon myös valtioneuvoston asetukset:

  • Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 1022/2006 muutoksineen
  • Ympäristönsuojeluasetus 713/2014 (41§), liite 1

Huoltoasemilla ja autopesuloissa saa samanaikaisesti olla käytössä ainoastaan yhteen pesuaineyhdistelmään kuuluvia pesukemikaaleja. Hyväksymisnumero tulee ohjeiden mukaan olla merkittynä pesuainepakkaukseen. HSY:n ohjeiden mukaan huoltamoiden ja korjaamoiden pesutoiminnoissa käytettyjen pesuaineyhdistelmien tulee olla Öljy&Bio polttoainealan hyväksymiä pesuaineyhdistelmiä (SFS 3352: Palavien nesteiden jakeluasema, pesuaineluettelo).