Så här fungerar vattenförsörjningen

Vi levererar högklassigt dricksvatten till mer än en miljon invånare i huvudstadsregionen. Vi renar stadsbornas och industrins avloppsvatten effektivt, samt bygger och renoverar vattenlednings- och avloppsnätet.

Vårt verksamhetsområde

Vattenförsörjningsområdet är det område där vattenförsörjningsverket tillhandahåller vattenförsörjningstjänster. På det här området förser vi fastigheterna med rent vatten och tar hand om avlopp och rening av avloppsvatten.

Områden för dagvattenavlopp är de områden där vi har dagvattenavlopp. I dessa områden, leder vi regn- och smältvatten och sockeldräneringens vatten från byggnader i dagvattenavlopp för att tryggt släppas ut i vattendragen.

Vattenanskaffning och rening

HRM producerar hushållsvatten för huvudstadsregionens invånare vid två ytvattenreningsverk: Långforsen och Gammelstaden i Helsingfors. Dessutom får en liten del av Vandaborna sitt hushållsvatten från grundvattenanläggningen i Kungskällan.

Råvattnet från vattenreningsverken i Långforsen och Gammelstaden kommer längs en 120 km lång bergtunnel från Päijänne, Mellersta Finland. Vid vattenreningsverken renas råvattnet till hushållsvatten och leds därefter till vattenledningsnätet.

Nätverk

Den totala längden på vattenledningsnätet i huvudstadsregionen är cirka 3 000 kilometer. Av det är ungefär 300 kilometer huvudvattenledningar som leder vatten till vattentorn och stora förbrukningscentrum. Från huvudledningarna förgrenas distributionsledningar som fastigheterna ansluter sina egna tomtledningar till. 

​​​​​Vattentornens uppgift är att upprätthålla ett så jämnt tryck som möjligt samt att lagra vatten för förbrukningstoppar, vilket möjliggör en jämnare pumpning från vattenreningsverken till nätet. Dessutom kan vattenlagren i dem användas vid störningar.

Huvudstadsregionens invånare och företag producerar cirka 130 miljoner kubikmeter avloppsvatten per år. Via avloppsnätet leds avloppsvattnet till reningsverket för rening innan det återgår till vattendragen.

Två slags avloppssystem är i bruk i huvudstadsregionen. I Esbo, Vanda och Grankulla samt utanför Helsingfors stadskärna används ett separat avloppssystem. I dessa områden leds endast avloppsvattnet via avloppet till avloppsreningsverket, dagvattnet leds till närmaste vattendrag.

Helsingfors innerstads område har huvudsakligen ett kombinerat avloppssystem där både avlopps- och dagvatten leds genom samma avlopp till Viksbacka avloppsreningsverk. I samarbete med staden, särskiljs området med kombinerat avloppssystem gradvis i samband med nätsaneringar.

Avloppsrening är vattenskydd

HRM:s två avloppsreningsverk i Viksbacka, Helsingfors, och Blombacka i Esbo, ansvarar för hanteringen av avloppsvatten i huvudstadsregionen. 

För reningen av avloppsvatten behövs mekaniska, kemiska och biologiska metoder. Med hjälp av dessa tar vi bort skräp från avloppsvattnet, samt majoriteten av organiskt material, kväve och fosfor. Som en biprodukt av reningen av avloppsvatten uppstår slam och biogas. Slammet bearbetas till mull och gasen används som energikälla. Det renade avloppsvattnet leds ut i öppna havet via en tunnel.

Förutom avloppsvattnen från hushållens vardagsbruk, släpps också industriellt avloppsvatten samt andra avvikande avloppsvatten ut i avloppen. Att leda dylika vatten in i avloppet kräver tillstånd och ett avtal om industriellt avloppsvatten.

Avloppsreningen är en viktig del av skyddet av kustvattnen och Östersjön, eftersom avloppsvattnet före reningen innehåller rikligt av näringsämnena fosfor och kväve, som skulle förorsaka kraftig övergödning om vattnen leddes direkt ut i havet.

Begränsningar på avloppsrening har förordnats både i EU:s direktiv och i nationell lagstiftning. Därtill är avloppsreningsverken skyldiga att uppfylla de föreskrivna reningsverksspecifika miljötillstånden, vars genomförande övervakas av Nylands NTM-central.

Viksbacka reningsverk

Viksbacka avloppsreningsverk i Helsingfors är Finlands och Nordens största reningsverk. Vid Viksbacka bergreningsverk behandlas utöver avloppsvatten från Helsingfors, även avloppsvatten från mellersta och östra Vanda, Kervo, Tusby, Träskända och Sibbo, dvs. avloppsvatten från cirka 900 000 invånare.

Blombackens avloppsreningsverk

​​​Avloppsreningsverket i Blombacka, Esbo, är Finlands näst största reningsverk. Blombackens reningsverk behandlar avloppsvatten från Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Sjundeå och Västra Vanda, dvs. avloppsvatten för cirka 400 000 invånare. 

Läs mer om ämnet