Beställningar av sprinkleranslutningar

Anslutandet av sprinklerutrustningen till HRM:s nätverk kräver ett utlåtande om anslutningspunkt.

Beställ ett eget utlåtande om anslutningspunkt för sprinkleranslutningen från anslutningsportalen. Bifoga formuläret Tekniska specifikationer för vattensläckningsutrustning till beställningen, samt en planritning eller ledningskarta där den planerade anslutningspunkten till nätverket framgår.

Vi ger ett utlåtande om anslutningen av sprinklerutrustningen på grundval av nätets kapacitetsgranskning. Vi kan uppbära en avgift för kapacitetsgranskningen av anslutaren. I utlåtandet fastställs vattenmängden som levereras och motsvarande minimitrycksnivå (försörjningstrycksnivån vid anslutningspunkten) samt eventuella särskilda villkor för anslutningen.

Vattenmängden som levereras och trycknivån kan vara lägre än sprinklerutrustningen kräver. Utrustningen ska vara konstruerad så att dess vattenuttag från HRM:s nätverk under inga omständigheter överskrider den mängd försörjningsvatten vi fastställt.

Vi anger förbindelsepunkten för sprinklerutrustningens servisledning, med beaktande av anslutarens planer. Om det är möjligt att ansluta utrustningen till nätverket, ger vi anslutaren ett utlåtande om anslutningspunkt, som anger den anslutningspunkt som vi har godkänt, samt eventuella särskilda villkor för anslutningen.

Lämna in planritningen för sprinklerns servisledning till HRM via anslutningsportalen. Ritningen ska visa storleken på det rör som skall anslutas.

Ett avtal om anslutning och användning av sprinklerutrustningen kan ingås när bygglovet är i kraft och när vi har godkänt anslutningsansökan och gett utlåtandet om anslutningspunkten.

När avtalet är undertecknat beställer du anslutningsarbetet från vår anslutningsportal. När du har beställt ett anslutningsarbete kontaktar rörmästaren dig och kommer överens om tidpunkten för anslutningsarbetet med dig.