Miljöinformation

Vi är Finlands största offentliga aktör inom miljösektorn och en aktiv påverkare med information. Utöver vår operativa verksamhet producerar vi expertinformation, tillhandahåller öppna data och informationstjänster, samt ordnar utbildningar och seminarier.

Miljöinformation

Vi är Finlands största offentliga aktör inom miljösektorn och en aktiv påverkare med information. Utöver vår operativa verksamhet producerar vi expertinformation, tillhandahåller öppna data och informationstjänster, samt ordnar utbildningar och seminarier.

Öppna data

Vi erbjuder öppna data för gratis och fri användning av alla. Genom öppna data vill vi främja användningen av information och dess användning.

Öppna data är gratis information som vem som helst får använda för både kommersiella och icke-kommersiella ändamål, med beaktande av licensvillkoren. Vi har öppnat flera tiotals miljörelaterade data som du kan bekanta dig med på webbsidan för öppna data. Dessutom är en del data också tillgängliga via öppna data karttjänsten eller gränssnitt.

Vi producerar och tillhandahåller expertinformation

Vi producerar expertinformation, tillhandahåller öppna data och informationstjänster, samt ordnar utbildningar och seminarier.

Vi ordnar gratis miljöutbildning och rådgivning för grupper och invånarevenemang i husbolag, föreningar och läroanstalter.

Vi erbjuder många olika slags rapporter om och visualiseringar av Helsingforsregionens utveckling av bl.a. boende och arbetsplatser.

Vårt mål är att förbättra både vår egen och hela Helsingforsregionens material- och energieffektivitet, samt utnyttjandet av materialflöden. Vi tar också fram information om cirkulär ekonomi och utvecklar indikatorer som mäter den.

Vi forskar och utvecklar

Genom forskning, utveckling och innovation gör vi det möjligt för HRM:s strategiska mål att förverkligas och förbereder oss för framtida förändringsbehov. Vi utvecklar och testar nya verksamhetsmodeller, lösningar och verktyg, samt söker alternativ och samlar in information.

Vi vill göra huvudstadsregionen till världens mest hållbara stadsområde, så vår utvecklingsverksamhet omfattar också flera olika områden.

HRM:s teman för utveckling är bland annat miljöansvar, digitalisering, cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och hög tillförlitlighet. En del av dessa prioriteringar främjas genom interna utvecklingsprojekt och en del genom forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs i samarbete med olika partner. Sådana här forsknings- och utvecklingsprojekt får ofta också finansiering utifrån.

För närvarande har vi mer än hundra utvecklingsprojekt på gång, varav en tredjedel är forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt, eller FUI-projekt. Våra interna forskningsprojekt strävar efter att säkerställa att verksamheten och tjänsterna håller hög kvalitet och ständigt utvecklas.

Våra FUI-projekt är anknutna till globala utmaningar såsom begränsning av och anpassning till klimatförändringen, cirkulär ekonomi, energi- och materialeffektivitet, mätning av luftkvalitet och arbete inom luftvården, samt att öka invånarnas miljömedvetenhet. Vattenförsörjningens och avfallshanteringens tillförlitlighet samt utvecklingen av vattenrening är också centrala forsknings- och utvecklingsmål för oss.

För att lösa utmaningar utvecklar vi ett plattformsbaserat samarbete där vi öppnar upp vår utvecklingsverksamhet för samarbete, samutveckling och experiment med olika aktörer. Exempel på dessa är bland annat Ekomo-verksamheten och utvecklingen av nätverket för mätning av luftkvaliteten.

Publikationer och rapporter

Varje år publicerar vi flera rapporter om olika ämnen. Vi publicerar även vår personalrapport och hållbarhetsredovisning, där du hittar information om vår organisation och verksamhet.

På Publikationer och rapporter-sidan hittar du rapporter och publikationer uppdelade per år, samt broschyrer, guider och annat material.