Trafikens avgaser försämrar luftkvaliteten

Livligt trafikerad gata med många bilar. Till vänster om gatan finns byggnader och till höger står träd.

I huvudstadsregionen påverkas andningsluftens kvalitet mest av trafikens avgaser och gatudamm eftersom dessa uppkommer nära den höjd som vi andas på. 

Bilarnas avgaser innehåller ett antal olika föroreningar i gas- och partikelform:

  • Gasformiga föroreningar inkluderar kvävedioxid (NO2), kvävemonoxid (NO), kolmonoxid (CO) dvs. os och olika flyktiga organiska föreningar (VOC), som t.ex. bensen.
  • Avgasernas finpartiklar (PM2,5) består i sin tur huvudsakligen av svart kol (BC) och många organiska föreningar, såsom polycykliska aromatiska kolväten (PAH).
  • Dessutom finns det lite olika metallföreningar i avgaspartiklarna.
  • Trafikens avgaspartiklar är mycket små till storleken och de innehåller också ett mycket stort antal nanopartiklar.

Vädret kan försämra utspädningen av avgaser

I livligt trafikerade områden varierar luftkvaliteten klart beroende på trafikens rytm. Halterna är i allmänhet högst på vardagar under morgonrusningen. Då är det mest trafik och förhållandena för att utsläppen ska blandas ut är sämst. På vintern är avgashalterna i genomsnitt högre än på sommaren. På vintern förekommer det oftare väderförhållanden som är ogynnsamma för spridningen och utspädningen av luftföroreningar.

Trafikens utsläpp kan ackumuleras som exceptionellt höga halter i luften när vinden är svag och i en inversionssituation:

  • Vid en inversion blir luften nära markytan kallare än luften ovanför när natten är lugn och klar.
  • Den tunga, kalla luften nedanför blir instängd nära markytan, och utsläppen som uppstår här kommer inte åt att blandas med de övre luftlagren.
En inversion uppstår vanligtvis under en klar och lugn natt, när luften nära markytan kyls och blir kallare än luften högre upp. Normalt är fallet det motsatta: det är varmast vid markytan och luften blir kallare uppåt. Utsläppen som uppstår i inversionsskiktet ackumuleras i andningsluften eftersom de inte kommer åt att blandas och spädas ut vertikalt.

 

Hur påverkar trafikens avgaser luftkvaliteten vid Backasgatan under en dag? Se videon