Luftkvalitet och väderförhållanden i Käringmossen

Avfallshanteringen orsakar damm och lukter som beroende på väderförhållanden kan sprida sig till närområdet. På ekoindustriella centret i Käringmossen mäter vi på två mätstationer reducerade illaluktande svavelföreningar (TRS), inandningsbara partiklar (PM10), finpartiklar (PM2,5) samt väderförhållanden. Du ser resultaten antingen i grafen eller i tabellen. Du kan via flikarna välja vilka mätresultat du vill se. Mätresultaten visas per timme. Som granskningsperiod kan du välja en dag, vecka eller månad. Mätresultaten är okontrollerade medeltal per timme.

Tilläggsuppgifter

Vi bedömer resultaten månadsvis och jämför de uppmätta halterna med de gräns- och riktvärden som getts för halter utomhus. Statsrådets gräns- och riktvärden för luftföroreningar är avsedda för områden där människor bor eller vistas. Följaktligen är dessa gräns- och riktvärden för luftkvaliteten inte direkt tillämpliga på mätningar som gjorts vid Käringmossens område.