Många av oss får symtom när det finns mycket gatudamm i luften. Människors känslighet för symtom varierar emellertid och vissa får symtom känsligare än andra. Äldre personer med luftvägs- och hjärtsjukdomar, små barn samt astmatiker i alla åldrar är särskilt känsliga för hälsoskador på grund av luftföroreningar. Långvarig exponering, som varat i år eller årtionden, är mer skadlig än kortvarig exponering, eftersom den kan öka och förvärra kroniska hjärt-, blodkärls- och luftvägssjukdomar och därför förkorta livslängden. Luftföroreningar är den mest betydande miljöhälsorisken i Finland. Luftföroreningar, särskilt finpartiklar, beräknas orsaka omkring 2 000 förtida dödsfall i Finland varje år.

Luftföroreningar kan orsaka hosta, snuva, andnöd, nedsatt funktionsförmåga, infektions- och irritationssymtom i luftvägarna, förvärrade astmasymtom och ökade astmaattacker. Exponering för dessa kan också öka luftvägarnas känslighet för andra stimuli, såsom kyla eller pollen.

Typiska symtom som orsakas av luftföroreningar är

  • snuva och hosta
  • symtom som är typiska för luftvägs- och hjärtsjukdomar, såsom andnöd eller bröstsmärta.

Känsliga befolkningsgrupper omfattar

  • astmatiker i alla åldrar
  • äldre personer med kranskärlssjukdom och KOL samt
  • barn

Luftföroreningarnas hälsofaror är resultat av exponering för skadliga ämnen i luften. Exponeringen är ju högre desto högre koncentrationen i andningsluften är och desto längre människan andas förorenad luft.

Särskilt de människor som rör sig och bor i stadskärnor och i andra hårt trafikerade områden utsätts för luftföroreningar. Även i småhusområden kan röken från vedeldning avsevärt öka exponeringen för luftföroreningar. En stor del av gas- och partikelformiga skadliga ämnen i uteluften tar sig in i byggnader. Många av oss får symtom på våren när det finns mycket gatudamm i luften.

Det är bra att alltid ha med sig läkemedel som ordinerats för att lindra akuta andnings- och hjärtsymtom eller allergisymtom. Använd dem enligt läkarens instruktioner även när symtomen orsakas av exponering för luftföroreningar. Förflytta dig till en plats med renare luft, t.ex. inomhus, för att lindra dina symtom. Du kan minska mängden av finpartiklar i uteluften som kommer inomhus genom att använda regelbundet utbytbara fiberfilter i tilluftsventiler och ventilationsluckor. Du kan vid behov effektivt minska din exponering inomhus med en luftrenare som filtrerar partiklar och gaser i ditt sovrum och de rum där du vistas mycket.

Finpartiklar i uteluften är fortfarande en betydande miljöhälsorisk i Finland, eftersom särskilt finpartiklar av förbränningsursprung orsakar hälsoskador även vid låga koncentrationer. I en långvarig exponering orsakar de allvarlig skada särskilt på hjärt-, blodkärls- och luftvägsorganens hälsa. Finpartiklar i uteluften och vissa kemiska ämnen som de vanligtvis innehåller har klassificerats också som cancerframkallande i Världshälsoorganisationen WHO:s bedömningar.

Olika luftföroreningars hälsoskador

Befolkningsundersökningar som genomförts i huvudstadsregionen har visat ett liknande spektrum av hälsoskador som i mer förorenade europeiska städer. Ur hälsosynpunkt är finpartiklar som härstammar från trafiken, vedeldningen och andra källor för ofullständig förbränning de största luftföroreningarna. Ozon och grova inandningsbara partiklar ökar symtom och infektioner närmast hos personer med en luftvägssjukdom, men även läkarbesök och sjukhusvård kan öka. Kvävedioxid återspeglar väl trafikens och energiproduktionens effekter på uteluftskvaliteten. Kolmonoxidnivåerna är numera låga.