Samanvändning av avfallskärl

Hus i småhusområde. Rök stiger ur skorstenen.

Du kan komma överens med närboende grannar om användning av ett gemensamt avfallskärl eller en kompostbehållare. Samanvändning är ett bra sätt att samla in bioavfall om det uppkommer lite bioavfall på din fastighet och du vill spara på kostnaderna för avfallshantering.

Ett avtal ingås med HRM om bioavfallskärlet som ska tömmas, där avtalsparter är huvudpart och sekundär(a) part(er). Huvudparten fungerar som kontaktperson till HRM. Avtalet om samanvändning görs i dennes namn och endast huvudparten har rätt att ändra innehållet i tjänsten när det gäller tömningsrytm, storlek på kärl och avfallsslag samt att beställa extra tömningar. Avfallskärl som används gemensamt placeras på huvudpartens gård.

Varje part i avtalet om samanvändning ska vara ägare till avfallstjänsten i sin bostadsfastighet, dvs. avfallsservicenumret är i partens namn. 

Innan ni upprättar avtal om samanvändning, kom överens med de andra parterna om:

  • vem som är huvudpart
  • vilka procentandelar används i fördelning av faktura mellan parterna
  • vem HRM levererar fakturan för insamling av bioavfall till:
    huvudparten eller uppdelad till varje part

När dessa har överenskommits:

  1. Varje representant för den fastighet som är med i samanvändning av avfallskärl svarar på HRM:s förfrågan om sortering av bioavfall och meddelar samanvändning som sitt val. Observera att svararen måste vara samma vars namn finns på brevet eller avfallsfakturan, det vill säga ägaren till avfallstjänsten.
  2. Huvudparten fyller i avtalet om samanvändning (kräver elektronisk identifiering) och meddelar där de sekundära parternas namn och e-postadresser.
  3. De sekundära parterna får då en länk till HRM:s elektroniska system per e-post och de ska fylla i avtalet för sin del genom elektronisk identifiering.
  4. Slutligen går avtalet än en gång till huvudparten för godkännande.
  5. Därefter överförs avtalet till HRM för behandling.
Fyll i avtalet om samanvändning av avfallskärl i Suomi.fi-tjänsten Avtal för gemensam användning av avfallskärl (på finska)

Avtal om samanvändning kan inte ingås via telefon, eftersom det kräver elektronisk identifiering. Observera att insamling av bioavfall inte kräver ett nytt avtal om samanvändning om bioavfall läggs till i ett redan befintligt avtal, till exempel ett avtal om samanvändning av avfallskärl för blandavfall, och det inte sker några ändringar av avtalsparterna eller avgiftsandelar i fakturan.

Om du inte har tillgång till e-tjänster kan du skriva ut en avtalsmall för gemensamt bruk på papper här. Du kan också ringa vår kundtjänst och be dem att skicka den. Avtal om samanvändning bör dock ingås så att alla parter ingår avtalet antingen elektroniskt eller att alla undertecknar ett avtal på papper.

avtal om samanvändning (på finska)

Användarna kommer sinsemellan överens om användningen av kompostbehållaren och en gemensam komposteringsanmälan görs till HRM, inte avtal om samanvändning. Ansvarsperson är den på vars gård komposten placeras. Ansvarspersonen fungerar som kontaktperson till HRM och gör en komposteringsanmälan till HRM, där hen meddelar de deltagande fastigheternas avfallsservicenummer. Ansvarspersonen ska göra en komposteringsanmälan inom två månader från det att komposteringen började.