Vad kostar det att ansluta sig till vattenförsörjningen?

Om din fastighet tillhör HRM:s driftområde och/eller dagvattnets avrinningsområde måste fastigheten ansluta sig till HRM:s vattenförsörjningsnät.

Kostnaderna för att ansluta sig till vattenförsörjningen är tvåfaldiga för fastighetsägaren:

1) Kostnader via HRM: anslutningsavgift och arbete för anslutning till HRM:s vattenförsörjningsnät

2) Övriga kostnader: avgifter för tomtledningar och byggnation samt eventuella officiella licensavgifter

Kostnader via HRM

Tomtvattenledningar och tomtavlopp är fastighetsägarens (eller innehavarens) ansvar. HRM ansvarar för stamledningar för vattenförsörjning (stamvattenledningar och stamavloppsledningar) och underhåll av dessa samt arbetet för att ansluta nya tomtledningar till stamledningarna. HRM ansvarar även för eventuell förgrening av gemensamma tomtledningar i markområdet före HRM:s huvudvattenmätare. Vi installerar även huvudavstängningsventiler och huvudvattenmätare för tomtledningarna. Ovanstående arbeten får därför inte utföras av den entreprenör du har valt.

Fastighetsägaren kommer att ådra sig följande kostnader via HRM:

Anslutningsavgiftens storlek bestäms av byggnadens våningsareal, typen av byggnad och de tjänster som används. Du kan använda vår räknare för att beräkna en preliminär uppskattning av anslutningsavgiften.

Anslutningsavgifterna för tomtledningarna faktureras enligt de faktiska kostnaderna och priset påverkas till exempel av storleken på tomtledningarna. En mer exakt prisuppskattning kan du få när du diskuterar anslutningsarbetets tidtabell med vår arbetsledare. I detta fall måste fastighetens vatten- och avloppsplaner (FVA-planer) vara färdiga, eftersom de innehåller den ovannämnda storleken på tomtledningen. Du kan göra en preliminär uppskattning av avgiften för tomtledningarnas anslutningsarbete med hjälpa av vår serviceprislista. Eventuella ytterligare arbeten kommer också att faktureras i enlighet med serviceprislistan.

Vid byggande av nya kommunaltekniska vattenförsörjningsledningar har man i vissa områden byggt tomtförgreningar nära fastighetsgränsen. Om fastigheten använder de färdigbyggda tomtgrenarna faktureras anläggningsavgiften för tomtledningarna i samband med anslutningsarbetet enligt serviceprislistan. Det finns information om de färdigbyggda ledningarna i utlåtandet om anslutningspunkten.

Övriga kostnader för projektet 

Tomtledningarna är anslutarens egendom och fastighetsägaren (eller innehavaren) ansvarar för uppförandet av de nya tomtledningarna och renoveringen av de gamla fram till stamledningen. Fastighetsägaren är ansvarig för alla relaterade kostnader.

Övriga kostnader som uppstår i projektet baseras på entreprenörernas, designernas och myndigheternas prislistor. HRM kan därför inte tillhandahålla någon prisberäkning för övriga kostnader.

Till övriga kostnader hör till exempel:

  • FVA-planer krävs för uppförande av tomtledningar eller ändringar av dessa, och du kan be designern/planeringskontoret om en uppskattning av dessa kostnader.
  • Om det är fråga om en ny byggnad eller ett annat projekt som kräver tillstånd ska du också anställa en FVA-arbetsledare. Den FVA-arbetsledare du anställer ska vara godkänd av din kommuns byggnadsövervakning.
  • Du kan göra en offertförfrågan till entreprenören om byggandet av tomtledningar upp till stamledningen och tillhörande schaktarbeten. (Vissa FVA-planeringskontorer kan också erbjuda entreprenadtjänster).
  • Om tomtledningen ansluter till stamledningen i ett vägområde eller publikt område, uppstår även extra kostnader på grund av trafikarrangemang och eventuell schaktning i vägområdet, vägbeläggning etc.
  • Utöver ovanstående kostnader kan det uppstå olika licensavgifter via myndigheterna. Sådana kostnader kan bland annat bero på arbetstillstånd för schaktning, byggnads- eller åtgärdstillstånd samt eventuella placeringstillstånd och servitutsförrättningar. I detta sammanhang lönar det sig att granska licensavgifternas storlek hos myndigheterna.
  • Observera också att en förlängning av den planerade tidtabellen kan öka de slutliga kostnaderna. Det lönar sig att reservera flera månader för anslutningsprocessen. Till exempel eventuell ofullständig information på beställningsformulären kan öka förhandlingstiden.

Mer information om arbetet mellan HRM och anslutaren finns här.

Mer information om planering av tomtledningar finns här.