Anslutning till vatten- och avloppsnät

Bygger du en ny byggnad? Ska din nuvarande byggnad anslutas till vattenförsörjning och/eller dagvattennätverket? Eller kommer det att ske en linjesanering på er fastighet? Följ anvisningen nedan (punkterna 1-10).

1. Hämta en karta från ledningsdatatjänsten i den kommun där du ska bygga.

På stadens ledningskarta ser du vilken kommunalteknik som finns nära din tomt, dvs. vilken kommunalteknik din fastighet kan anslutas till. Om din fastighet hör till och/eller till , har fastigheten skyldighet att ansluta sig till HRM:s nätverk.

Om du inte vill ansluta dig till vatten-, avlopps- eller dagvattennätverket, kan du ansöka om Med hjälp av ledningskartan kan du också i god tid kontrollera vattenledningar eller avlopp finns på din tomt.

2. Beställ utlåtande om anslutningspunkt

Du behöver ett utlåtande om anslutningspunkt som bilaga till bygglovsansökan och som startinformation för fastighetens vatten- och avloppsplaner (FVA-planer). Läs anvisningar av utlåtande om anslutningspunkt och beställ ett utlåtande om anslutningspunkt i anslutningsportalen. Utlåtandet levereras vanligtvis 1-6 veckor från beställningen, beroende på rusningssituationen.

3. Ansök om bygglov

Ansök om bygglov från byggnadstillsynsverket i din fastighets kommun.

Kom ihåg att förutom nya byggnader, är också linjerenoveringar, utbyggnader och anslutning av befintliga byggnader till kommunalteknik föremål för tillstånd. I Esbo, Grankulla och Vanda krävs inget bygglov när en befintlig byggnad ansluts till dagvattennätet, men i Helsingfors krävs ett Z-utlåtande. Kontrollera om dina åtgärder är föremål för tillstånd från din kommuns byggnadstillsynsverk.

4. Beställ anslutnings- och bruksavtal, och betala anslutningsavgiften

Beställ anslutnings- och bruksavtalet i god tid genom att fylla i beställningsformuläret för vattenavtal. Leveranstiden för avtalet är ungefär två veckor. Villkoren för att ingå ett avtal är ett utlåtande om anslutningspunkt och ett beviljat bygglov. Också vid anslutning av en befintlig byggnad till dagvatten krävs en beställning av ett nytt avtal. Läs också om bilagor till anslutnings- och bruksavtal.

Avtalet kräver underskrifter av alla fastighetsägare. Vi skickar avtalet i två exemplar och anslutaren returnerar de båda undertecknade avtalen till HRM. Därefter undertecknar HRM avtalen och skickar ett exemplar av avtalet och en faktura för anslutningsavgiften till anslutaren. Bekanta dig med för att ansluta sig till vatten- och avloppsnät.

5. Skicka fastighetens vatten- och avloppsplaner (FVA-planer)

Skicka din fastighets FVA-planer till HRM via anslutningsportalen. För kopplingarna behöver vi

  • en utredning över FVA-utrustningen
  • en FVA-situationsplan
  • En FVA-planritning över den våning där vattenmätaren finns.

HRM ansvarar inte för genomförbarheten av fastighetens vatten- och avloppsplaner. HRM hämtar inte planer från byggnadstillsynens Lupapiste-tjänst och tar inte emot planer på papper. Som anslutare är det på ditt ansvar att leverera en FVA-plan som är i enlighet med implementeringen till HRM.

Om man enligt planerna ansluter sig till HRM:s nätverk tillsammans med en annan fastighet med ett gemensamt rör, behöver vi också ett avtal om gemensamma rör innan anslutningsarbetet beställs. Ett undertecknat rörledningsavtal kan skickas till HRM tillsammans med FVA-planerna via anslutningsportalen.

6. Skaffa en FVA-arbetsledare för fastigheten

Arbetsledaren för vatten- och avloppsarbeten (FVA) måste godkännas innan vatten- och avloppsarbeten påbörjas. Arbetsledarens godkännande görs via byggnadstillsynen i din kommun.

7. Skaffa en entreprenör för gräv- och rörinstallationsarbeten

Skaffa en entreprenör för fastighetens gräv- och rörinstallationsarbeten. HRM utför anslutningsarbetena till huvudlinjerna i färdigt grävda schaktgropar.

8. Beställ anslutningsarbete och boka tid för anslutningsarbete 

Du kan beställa anslutningsarbetet från arbetsorder- och anslutningsportalen, när fastigheten har:

  • bygglov (vid projekt som kräver en)
  • arbetsledaren för vatten- och avloppsarbeten som har godkänts av byggnadstillsynen
  • fastighetens vatten- och avloppsplaner som skickats till HRM:s arbetsorder- och anslutningsportal
  • undertecknat anslutnings- och användningsavtal

När du har beställt ett anslutningsarbete kontaktar rörmästaren dig och kommer överens om tidpunkten för anslutningsarbetet med dig. Vattenmätaren kan också beställas senare, ifall det inte går att installera den i samband med anslutningsarbetet.

Läs också om avgifter för anslutningsarbete:

Se till att schaktgropen följer instruktionerna före anslutningsarbetet. 

9. Beställ installation av vattenmätare

HRM installerar vattenmätaren antingen i samband med anslutningsarbeten eller vid en tidpunkt som ska överenskommas separat. Om du vill komma överens om tidpunkten för installationen av vattenmätare senare, beställ installation av vattenmätare på arbetsbeställnings- och anslutningsportalen med “Beställ annat vattenförsörjningsarbete”-blanketten.


Vattenmätaren ska placeras på en lämplig plats där den enkelt kan installeras, avläsas, underhållas och bytas ut. Den ska skyddas mot frysning, värme samt övrig skadlig påverkan.


Vattenmätaren installeras på en plats som fastslagits i fastighetens vatten- och avloppsplan. Vattenledningen ska ledas till utrymmet där vattenmätaren finns för installering. Vattenmätaren installeras alltid i vågrätt läge. I samband med installeringen av mätaren utför man vid behov ett tryckprov i tomtledningen.