Ilmansaasteille herkkien kohteiden huomioiminen suunnittelussa

Ketkä ovat herkkiä ilmansaasteille?

Osa ihmisistä on muita herkempiä ilmansaasteiden vaikutuksille. Osalle väestöstä koituu sairautensa tai ikänsä puolesta keskimääräistä enemmän terveyshaittaa ilmansaasteista. Herkimpiä ilmansaasteiden terveyshaitoille ovat pienet lapset ja ikääntyvät sekä hengitys- ja sydänsairaat. Esimerkiksi kroonisesti sairailla pienempikin lisäys hiukkaspitoisuudessa voi johtaa vakavaan sairauden pahenemiseen, kun taas lasten vielä kehittyvälle hengityselimistölle aiheutuvat vauriot voivat vaikuttaa vielä aikuisiällä. Ilmansaasteille herkkiä ryhmiä ovat

 • sepelvaltimotautia sairastavat             
 • sydämen vajaatoiminnasta kärsivät          
 • astmaatikot                                                
 • keuhkoahtaumatautia sairastavat              
 • lapset
 • iäkkäät.

Mitkä ovat herkkiä kohteita? 

Herkiksi kohteiksi kutsutaan ilmansaasteiden vaikutuksille erityisen herkkien kohteiden toimintoja. Herkkiä kohteita ovat esimerkiksi:

 • päiväkodit
 • leikkipuistot ja -kentät
 • ​asukaspuistot
 • alakoulut
 • iäkkäiden palvelutalot
 • sairaalat.

Miten herkät kohteet huomioidaan suunnittelussa?

Herkille ryhmille aiheutuvia terveyshaittoja voidaan vähentää hyvällä kaupunkisuunnittelulla. Suunnittelussa tulee erikseen huomioida herkät kohteet, joiden sijoittamisessa tulisi pyrkiä tavanomaista suurempiin suojaetäisyyksiin vilkasliikenteisistä väylistä ja kaduista. HSY:n ilmanlaatuvyöhykkeissä herkille kohteille on annettu minimietäisyydet, jotka ovat kaksin–kolminkertaiset verrattuna asumisen minimietäisyyksiin. Uusia alueita rakennettaessa suositellaan sovellettavaksi suositusetäisyyksiä, jotka ovat myös herkille kohteille suuremmat kuin asumiselle.

Silloin kun suojaetäisyyksiä ei ole mahdollista noudattaa, tulisi kohteisiin järjestää tehokas tuloilman suodatus. Herkkien kohteiden merkitystä korostaa se, että esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluissa vietetään usein runsaasti aikaa ulkona, myös ruuhka-aikoina, mikä lisää selvästi altistumista verrattuna sisätiloihin. Piha-alueet tulisikin sijoittaa rakennuksen suojaan etäämmäs tiestä. On suositeltavaa valita myös päiväkotilasten säännölliset kulkureitit niin, että altistuminen liikenteen päästöille on mahdollisimman vähäistä.