Työkaluja rakentamisen kiertotalouden edistämiseen kaupungeissa

Kaupungit voivat edistää kiertotaloutta rakentamisessa yhdistämällä kiertotalousratkaisuja erilaisiin hallinnollisiin työkaluihin ja ohjauskeinoihin.

Tämä voidaan tehdä niin säädöksiä tiukentamalla, taloudellisin kannustimin kuin tiedon lisäämisen keinoinkin. Erilaisia kiertotaloustavoitteita voidaan asettaa rakentamishankkeiden kilpailutusvaiheessa ja/tai tonttikilpailuissa.Tässä artikkelissa annetaan esimerkkejä sellaisista rakentamisen kiertotaloutta edistävistä ratkaisuista, jotka on tunnistettu toimiviksi ja mahdollisiksi käyttää kaupungeissa Suomen tämänhetkisessä säädösympäristössä. Jo kaupunkien määrittelemä visio ja strategia rakentamisen kiertotalouden edistämiseen luovat selkeän viestin asian tärkeydestä toimialalle ja kannustavat toimijoita uusien ratkaisujen ja toimintamallien hyödyntämiseen. Lisäksi on tunnistettu erilaisia käytännön toimenpiteitä.

Kaupunkien on mahdollista ottaa valikoimiinsa mm. seuraavat toimenpiteet:

  • Edellytetään hankkeen kiertotaloustoimien arviointia tai esimerkiksi hiilijalanjäljen laskentaa ennen uuden rakennusluvan myöntämistä
  • Sallitaan suurempi rakentamisoikeus sellaisissa hankkeissa tai kohteissa, joissa tietyt ympäristökriteerit täyttyvät (esimerkiksi olemassa olevan rakennuksen säilyttäminen, laajamittainen uudelleenkäyttö tai kierrätettyjen rakennusosien ja materiaalien käyttö tai pieni hiilijalanjälki)
  • Velvoitetaan toimijoita raportoimaan kiertotalouden seurantaa edistävää tietoa (esimerkiksi materiaalimäärätiedot, jätetiedot, uudelleenkäytetyn tai kierrätetyn materiaalin osuus) 

Materiaalien ja rakennusosien ohjauksessa uudelleenkäyttöön voidaan hyödyntää lupiin tai kilpailutusvaiheessa urakkaan liitettäviä vaatimuksia, kuten vaatimus kierrätetyn materiaalin ja/tai käytettyjen rakennusosien käytöstä uudisrakennuksissa (esimerkiksi tietty prosenttiosuus) tai vaatimus kierrättää tai ohjata uudelleenkäyttöön tietty prosenttiosuus purkumateriaalista purku-urakassa. Tiettyjen ei-ympäristöystävällisten materiaalien käyttö voidaan kieltää ja toisaalta myöntää taloudellinen hyvitys saavutetusta uudelleenkäyttö- tai kierrätystavoitteesta. Myös purkukartoitusten vaatiminen purkuhankkeissa edistäisi osaltaan mahdollisuuksia materiaalien uudelleenkäyttöön ohjaamisessa. Erilaisten tietojen keräämisen kohdalla oleellista on, että dataa käytetään hyödyksi rakentamisen kiertotalouden ohjauksessa. 

Rakennusten elinkaarten pidentämiseksi kaupungeissa voidaan linjata, että lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitetut rakennukset edellytetään rakennettavaksi valmiista moduuleista tai elementeistä, jotta ne ovat helpommin siirrettävissä ja uudelleenkäytettävissä. Tällaisille rakennuksille ja/tai tietyille rakennusosille voidaan myös asettaa purettavuustavoitteita, kuten mahdollisuus purkaa osiin niin, että osat voidaan uudelleenkäyttää sellaisenaan.  

 

 

Tämä artikkeli on pari rakentamisen kiertotalouden haasteita käsittelevälle artikkelille. Lisää tunnistetuista keinoista ja työkaluista voi lukea aihetta kansainvälisestä näkökulmasta luotaavasta blogikirjoituksesta ja sen yhteydestä löytyvästä raportista. 

 


Rakentamisen kiertotalouden haasteita ja ratkaisuja selvitettiin osana CIRCuIT-hanketta (Circular Construction In Regenerative Cities, no 821201).