Strategia ja vastuullisuus

Yhdessä teemme pääkaupunkiseudusta maailman kestävimmän kaupunkiseudun. Olemme Suomen suurin julkinen ympäristöalan toimija ja tuotamme jäte- ja vesihuoltopalveluita yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle. Lisäksi vastaamme ilmanlaatutiedosta, tuotamme paikkatietoa seudun kehityksestä ja edistämme ilmastotyötä.

Strategia

HSY:n visiona on tehdä yhdessä pääkaupunkiseudusta maailman kestävin kaupunkiseutu. Tavoitteeseen vievät toiminta ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijänä, korkea toimintavarmuus, sujuvat palvelut ja vakaa talous. Strategiamme ulottuu vuoteen 2025.

Strategiset päämäärämme

Olemme ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijä. Tavoittelemme hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.  Vähennämme energiankulutustamme ja lisäämme uusiutuvan energian tuotantoamme sekä nostamme jätteen, materiaalien ja ravinteiden kierrätys- ja hyötykäyttöastetta.

Panostamme sujuviin palveluihin. Sähköiset palvelumme toimivat vuorokauden ympäri jokaisena viikonpäivänä ja lyhennämme vastaus- ja käsittelyaikojamme.

Korkea toimintavarmuus toteutuu takaamalla jätehuollon ja vesihuollon luotettavat ja oikea-aikaiset palvelut sekä tuottamalla seudullista ympäristötietoa. Turvaamme katkeamattoman vesihuoltopalvelun yli miljoonalle asukkaalle ja varaudumme vakaviin häiriötilanteisiin yhä paremmin. 

Pidämme taloutemme vakaana. Hankintamme ja palvelumme ovat kustannustehokkaita sekä edistävät kestävää kehitystä. Huolehdimme vesihuollon toimintavarmuudesta.

Päämäärien mahdollistajat

Olemme hyvän työelämän edistäjä. Edistämme hyvää johtamista ja esimiestyötä sekä henkilöstön työtyytyväisyyttä kehittämällä työ- ja vuorovaikutuskulttuuriamme. Panostamme osaamisen kehittämiseen ja uudistumiseen.

Olemme Suomen suurin julkinen ympäristöalan toimija ja aktiivinen tiedolla vaikuttaja. Kannustamme asukkaita kestävään kaupunkielämään viestinnän ja neuvonnan keinoin. Teemme aktiivista yhteistyötä kuntien, yliopistojen ja tiedeyhteisöjen kanssa sekä kansainvälisissä verkostoissa.

Olemme aktiivinen uuden teknologian hyödyntäjä. Hyödynnämme digitalisaatiota ja uutta teknologiaa palvelujemme parantamiseksi ja edistämme tiedolla johtamista. Tuotamme avointa dataa ja edistämme aktiivisesti sen hyödyntämistä.

Rakennamme yhteistyötä tekemällä aktiivista tutkimus- ja kehitystyötä seudun kaupunkien, yritysten, tutkimuslaitosten ja asukkaiden kanssa. Edistämme kiertotaloutta ja hulevesien hallintaa sekä ilmasto- ja ilmanlaatutyötä omistajakuntiemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Kehitämme myös alustamaista yhteistyötä. Näistä esimerkkejä ovat ekoteollisuuskeskus Ekomo ja ilmanlaadun mittausasemat.

Katolla on aurinkopaneeleja.

Toimintajärjestelmä

Toimintajärjestelmän avulla pystymme järjestelmällisesti huomioimaan ja toteuttamaan laatu-, turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat toiminnassamme.

HSY:n toimintajärjestelmä täyttää kansainväliset laatu- ja ympäristövaatimukset ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 sekä työterveys- ja työturvallisuusvaatimukset ISO 45001:2018. DNV on myöntänyt kaikkiin kolmeen standardiin sertifikaatit.

Lainsäädännön velvoitteiden lisäksi parannamme ympäristön tilaa myös vapaaehtoisin toimenpitein. Jatkuvaa parantamista seuraamme mm. sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla ja raportoinneilla.

Yhdistelmäsertifikaatti

 

Toimintapolitiikka

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY on Suomen suurin julkinen ympäristöalan toimija. Tuotamme jäte- ja vesihuoltopalveluita yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle. Lisäksi vastaamme ilmanlaatutiedosta, tuotamme paikkatietoa seudun kehityksestä ja edistämme ilmastotyötä. Erinomainen palvelu ja tuotteet perustuvat asiakkaiden ja tärkeiden sidosryhmien tarpeiden, vaatimusten ja odotusten tunnistamiseen. HSY:n toiminta-ajatuksena on olla puhtaan ja kestävän kaupunkielämän mahdollistaja.  

Toteutamme tehtäväämme arvojemme mukaan.

Vastuullisesti 

  • Noudatamme toiminnassamme yhteiskunnan asettamia velvoitteita ja vaatimuksia sekä sidosryhmille annettuja lupauksia täyttäen lakisääteiset vaatimukset.
  • Panostamme riskien kokonaisvaltaiseen hallintaan siten, että toimintavarmuutemme on korkea ja vesihuoltoverkostojen toiminta on optimoitu.
  • Olemme ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijä parantamalla alueen materiaali- ja energiatehokkuutta, lisäämällä jätteen hyötykäyttöä ja vähentämällä ravinne- ja kasvihuonekaasupäästöjä  
  • Parannamme työturvallisuutta entisestään. Tavoitteenamme on jatkuvaan parantamiseen ja koko henkilöstön yhteistyöhön perustuvalla toiminnalla saada tapaturmien määrä nollaan.

Avoimesti 

  • Parannamme tuotteiden ja palveluiden laatua yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmiemme kanssa.
  • Olemme selvillä toimintojemme ympäristövaikutuksista ja tiedotamme niistä kaikille sidosryhmillemme avoimesti ja rehellisesti.

Palveluhenkisesti 

  • Rakennamme yhteistyötä aktiivisesti asukkaiden, kaupunkien, yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa.
  • Kehitämme asiakasprosesseja tuottaaksemme hyvän asiakaskokemuksen sekä luotettavia ja oikea-aikaisia palveluja.

Uudistuen 

  • Kehitämme aktiivisesti toimintaamme ja kokeilemme ennakkoluulottomasti uutta.  
  • Edistämme henkilöstömme hyvinvointia kehittämällä johtamista ja esimiestyötä. Pidämme huolta työn sujumisesta ja osaamisen uudistamisesta.

Visiomme 2025: Yhdessä teemme maailman kestävimmän kaupunkiseudun.  

Pöydällä on kartta, jota kaksi henkilöä tutkivat.

Vastuullisuus

Vastuullisuus sisältyy keskeisenä tekijänä strategiaamme.

Olemme sitoutuneet YK:n Kestävän kehityksen tavoitteisiin. Otamme huomioon kaikessa toiminnassamme ympäristön, ihmisen ja talouden sekä pääkaupunkiseudun asukkaat, kunnat ja muut toimijat.