Strategia ja vastuullisuus

Yhdessä teemme pääkaupunkiseudusta maailman kestävimmän kaupunkiseudun. Olemme Suomen suurin julkinen ympäristöalan toimija ja tuotamme jäte- ja vesihuoltopalveluita yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle. Lisäksi vastaamme ilmanlaatutiedosta, tuotamme paikkatietoa seudun kehityksestä ja edistämme ilmastotyötä.

Strategia 2030 – yhdessä kestävään huomiseen

HSY:n visiona on tehdä yhdessä pääkaupunkiseudusta maailman kestävin kaupunkiseutu. Tavoitteeseen meidät johtaa ympäristövastuullinen toiminta, kestävä talous, asukaskokemus ja työn murros. Strategiamme ulottuu vuoteen 2030.

Toimintamme perustuu neljään arvoon

 • Palveluhenkisesti
 • Avoimesti
 • Vastuullisesti
 • Yhteistyössä

Strategian tavoitteisiin vievät kymmenen ohjelmaa, joiden painopisteet ovat ympäristövastuu, työn murros, kestävä talous ja asukaskokemus.

Ympäristövastuu

Hiilineutraali pääkaupunkiseutu

Tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraali vesi- ja jätehuolto vuonna 2030. Hiilineutraalisuus tarkoittaa sitä, että toimintamme ei edistä ilmaston lämpenemistä.

 • Keskeiset toimemme ovat ilmastopäästöjen vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen.
 • Tuemme ilmastokestävän pääkaupunkiseudun toteutumista. Teemme yhteistyötä, jotta pääkaupunkiseutu saavuttaa ilmastotavoitteensa vuoteen 2030 mennessä.

Kiertotalouden keskiössä

Tavoitteenamme on vahvistaa pääkaupunkiseudun kiertotaloutta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että:

 • Toimimme koordinoijana, kehittäjänä ja tiedolla vaikuttajana seudullisessa kiertotalousyhteistyössä.
 • Edistämme ravinteiden kiertotaloutta ja lietteiden hyödyntämistä sekä lisäämme kiertotalousnäkökohtia hankintoihimme ja rakennushankkeisiimme.

Tavoitteenamme on nostaa kotitalouksien kierrätysaste 60 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä ja vähentää sekajätteen määrää pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Biojätteen lajittelun lisäämisellä on tavoitteen saavuttamiseen keskeinen merkitys. Tavoitteen saavuttamiseksi:

 • Tehostamme biojätteen keräystä ja käsittelyä sekä kehitämme uusia kierrätykseen kannustavia palveluja.
 • Kannustamme ja neuvomme asukkaita lajittelemaan. HSY:n jäteopas auttaa asukkaita lajittelupulmissa.

Puhdas Itämeri

Teemme aktiivisesti työtä sen eteen, että ravinnekuormituksemme vesistöihin pienenee.

 • Otimme käyttöön Blominmäen jätevedenpuhdistamon, jonka myötä ravinnekuormitus Itämereen pienenee yhä lisää. Teemme jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä mahdollisimman kustannustehokkaasti. Painopisteinämme ovat resurssitehokkuuden parantaminen, ravinteiden talteenotto sekä jätevedenpuhdistuksen ilmastovaikutusten minimointi.
 • Saneeraamme ja korjaamme viemäriverkostoa ylivuotojen vähentämiseksi. Kannustamme asiakkaitamme saneeraamaan vanhat tonttijohdot ja ohjaamaan hulevedet oikein. Lisäämme asukkaiden tietoa viemärietiketistä erityisesti haitallisten aineiden osalta.

Työn murros

Pito- ja vetovoimainen työnantaja

Tavoitteenamme on, että mahdollistamme hyvän työntekijäkokemuksen ja HSY:tä suositellaan työnantajana.

Tämä tarkoittaa käytännössä, että

 • Kehitämme motivoivan ja joustavan palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän, joka perustuu hyvään työsuoritukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen.
 • Panostamme valmentavaan johtamiseen ja rakentavaan vuorovaikutukseen.
 • Parannamme avointa, yhdenvertaista ja monimuotoista työkulttuuria.

Osaava ja kehittyvä henkilöstö

Tavoitteenamme on, että tekemisemme perustuu mielekkäisiin ja kehittyviin tehtäviin, muutoskyvykkyyteen ja yhteistyöhön.

 • Mahdollistamme omassa työssä kasvamisen toimivalla urapolkumallillamme ja suunnitelmallisella osaamisen kehittämisellä.
 • Vahvistamme yhteistyötä ja vuorovaikutusta HSY:ssä aktiivisesti kukin omassa työssämme.

Kestävä talous

Tehokasta ja taloudellista toimintaa

Tavoitteenamme on, että tuotamme palvelumme kestävästi ja kustannustehokkaasti.

Tämä tarkoittaa käytännössä, että

 • Parannamme palveluidemme kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta.
 • Tehostamme, sujuvoitamme ja suoraviivaistamme sisäisiä prosessejamme.
 • Varmistamme, että organisoitumisemme tukee tehokasta toimintaa.
 • Kehitämme tuottavuudelle sitä kuvaavat mittarit.

Tasapainoinen talous

Tavoitteenamme on, että rahoitamme investointimme ja palvelumme vesi- ja jätemaksuilla. Teemme pitkäjänteistä suunnittelua tasapainoisen talouden saavuttamiseksi.

Tämä tarkoittaa käytännössä, että

 • Ylläpidämme omaisuutemme sellaisessa kunnossa, että voimme tuottaa riittävän laadukkaat ja kattavat palvelut tulevina vuosikymmeninä. Hyödynnämme omaisuuttamme tehokkaasti koko sen elinkaaren ajan.
 • Kehitämme investointien priorisointia, toteutusta, seurantaa ja vaikuttavuutta. Tasapainotamme jäsenkuntien rakentamisen ja vesihuollon investoinnit.
 • Toteutamme vastuullista, säästämiseen ohjaavaa ja ennustettavaa taksapolitiikkaa
 • Järjestämme lainarahoituksemme tehokkaasti ja varainhankintapolitiikan mukaisesti. Lisävelkaantumisemme saadaan loppumaan.

Asukaskokemus

Vastuulliset ja kehittyvät palvelut

Tavoitteenamme on, että palvelumme ovat sujuvia ja helposti saavutettavia. Kehitämme sähköistä asiointia asiakkaillemme. Monipuolistamme ja laajennamme Sortti-palveluja.

Turvattu juomavesi

Tavoitteenamme on, että asukkailla on aina saatavissa hyvälaatuista juomavettä. Huolehdimme toimintavarmuudesta riittävillä investoinneilla. Olemme varautuneet häiriö- ja poikkeustilanteisiin.

Toimintaa lähiympäristöstä huolehtien

Tavoitteenamme on huolehtia toiminnassamme pääkaupunkiseutulaisten lähiympäristöstä.

Tunnistamme ja vähennämme toimintamme haitallisia vaikutuksia lähiluontoon ja lähiasukkaisiin. Edistämme luonnon monimuotoisuutta toiminnallamme kuten esimerkiksi niitytykset sekä vieras- ja haittalajitorjunta.

Tuotamme luotettavaa ja ajantasaista tietoa pääkaupunkiseudun ilmanlaadusta.

Toimintajärjestelmä

Toimintajärjestelmän avulla pystymme järjestelmällisesti huomioimaan ja toteuttamaan laatu-, turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat toiminnassamme.

HSY:n toimintajärjestelmä täyttää kansainväliset laatu- ja ympäristövaatimukset ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 sekä työterveys- ja työturvallisuusvaatimukset ISO 45001:2018. DNV on myöntänyt kaikkiin kolmeen standardiin sertifikaatit.

Lainsäädännön velvoitteiden lisäksi parannamme ympäristön tilaa myös vapaaehtoisin toimenpitein. Jatkuvaa parantamista seuraamme mm. sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla ja raportoinneilla.

 

Toimintapolitiikka

Kaksi ihmistä tutkii pöydällä olevaa paperia.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY on Suomen suurin julkinen ympäristöalan toimija.

Tuotamme vesi- ja jätehuollon palveluja sekä seudullista tietoa jatkuvan parantamisen periaatteella.

Noudatamme toiminnassamme yhteiskunnan asettamia velvoitteita ja vaatimuksia sekä sidosryhmille annettuja lupauksia noudattaen lakisääteisiä vaatimuksia.

Visiomme 2030

Yhdessä teemme maailman kestävimmän kaupunkiseudun.

HSYn arvot

 • Avoimesti
 • Palveluhenkisesti
 • Vastuullisesti
 • Yhteistyössä

Me HSY:ssä

 • Kehitämme palvelujamme asiakaslähtöisesti sujuvammiksi.
 • Tuotamme toimintavarmat ja laadukkaat palvelut asiakkaille kustannustehokkaasti.
 • Huolehdimme Itämeren hyvinvoinnista.
 • Hillitsemme ilmastonmuutosta.
 • Vahvistamme alueen kiertotalouden toteutumista.
 • Luomme yhdessä turvallisen työympäristön.

HSY on vastuullinen ja kehittyvä työnantaja.

Meillä HSY:ssä viihdytään ja töihin on kiva tulla.

Tommi Fred
toimitusjohtaja

Vastuullisuus

Vastuullisuus sisältyy keskeisenä tekijänä strategiaamme.

Olemme sitoutuneet YK:n Kestävän kehityksen tavoitteisiin. Otamme huomioon kaikessa toiminnassamme ympäristön, ihmisen ja talouden sekä pääkaupunkiseudun asukkaat, kunnat ja muut toimijat.