Päätöksenteko

Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit sopivat Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n perustamisesta perussopimuksella 17.6.2009. HSY hoitaa jäsenkuntiensa puolesta perussopimuksen mukaisia tehtäviä.

HSY:ssä ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous, joka kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokouksessa kullakin jäsenkaupungilla on yksi edustaja. Edustajan äänivalta määräytyy kaupungin asukasluvun mukaan. Kuntayhtymän muita toimielimiä ovat hallitus ja tarkastuslautakunta.

Yhtymäkokouksen tehtävät

Yhtymäkokouksen tehtäviä ovat muun muassa HSY:n toimintasuunnitelman, talousarvion ja tilinpäätöksen hyväksyminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. 

Yhtymäkokous valitsee HSY:n hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet kunnallisvaalikaudeksi kerrallaan vaalien poliittisten voimasuhteiden mukaan. Yhtymäkokouksen tehtävät on määrätty perussopimuksessa.  

Hallintosääntö

HSY:n toiminnassa noudatetaan hallintosääntöä, ellei laissa tai perussopimuksessa ole toisin säädetty. Hallintosäännössä on määräykset muun muassa hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, toimivallasta, päätöksentekomenettelystä, hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. HSY:n hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista päättää yhtymäkokous.

Konserniohje

Konserniohjetta sovelletaan HSY:n tytäryhteisöjen, sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Konserniohje sisältää toimintaperiaatteet, joilla johdetaan, ohjataan ja valvotaan kuntayhtymäkonsernia yhtymäkokouksen asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Hallituksen esityslista liitteineen julkaistaan HSY:n kotisivuilla noin kolme päivää ennen kokousta ja yhtymäkokouksen esityslista noin 30 päivää ennen kokousta. Esityslistat ovat verkkosivuilla siihen asti, kunnes kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan. 

HSY:n viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista. Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kotisivuilla kuuden kuukauden ajan. Toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä kaksi vuotta. Tätä vanhempia pöytäkirjoja voi tiedustella HSY:n kirjaamosta.

Päätösasiakirjoissa saatetaan mainita myös liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei teknisistä syistä ole saatu sähköiseen muotoon.

Hallituksen kokoukset

Vuonna 2024: 26.1, 16.2, 22.3, 26.4, 31.5, 14.6, 30.8, 20.9. 11.10, 15.11 ja  20.12.
Kokoukset alkavat klo 9.00

Yhtymäkokoukset

Vuonna 2024: 31.5. ja 15.11. klo 10.30

Muutoksenhakuohjeet

HSY:n hallituksen tai viranhaltijan tekemään päätökseen saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voivat tehdä myös HSY:n jäsenkaupungit; Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa ja myös näiden kaupunkien jäsenenä olevat henkilöt, yhteisöt, laitokset tai säätiöiden jäsenet.

Oikaisuvaatimuksen tuloksena päätös voi muuttua.

HSY:n yhtymäkokouksen päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella, joka tehdään hallinto-oikeudelle.

Erityiset muutoksenhakuohjeet, kun muutoksenhaun kohteena oleva päätös on:

Erityisalojen tai hankintalain mukainen hankintapäätös, haetaan muutosta hankintaoikaisulla tai valittamalla markkinaoikeuteen:

Oikaisuvaatimukseen annettu päätös, haetaan muutosta valittamalla kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen:

Jätelain nojalla tehty päätös, haetaan muutosta valittamalla hallintovalituksella hallinto-oikeuteen:

Sidonnaisuusilmoitukset 

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitettuja sidonnaisuusilmoituksia ja julkaisee ne HSY:n verkkosivuilla. Lisäksi tarkastuslautakunta saattaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi hallitukselle ja yhtymäkokoukselle vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Sidonnaisuusilmoitusrekisteri 

Tietopyynnöt

HSY noudattaa toiminnassaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (julkisuuslaki). HSY:n asiakirjoja koskevat tietopyynnöt tulee osoittaa kirjaamolle.

Tietopyyntö tulee yksilöidä siten, että siitä käy ilmi, mitä asiakirjaa tai asiakirjoja pyyntö koskee. Mahdollisimman tarkka yksilöinti helpottaa ja nopeuttaa myös asiakirjan löytymistä. HSY voi luovuttaa pyydetyt tiedot joko sähköisinä, paperisina tai asiakirjoihin voi tutustua paikan päällä, riippuen asiakirjapyynnön tekijän toiveesta ja asiakirjojen muodosta, sisällöstä ja määrästä.

HSY:n asiakirjajulkisuuskuvaus

HSY:n hallitus

Hallitus vastaa HSY:n hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valmistelee ja panee täytäntöön yhtymäkokouksen päätökset. Hallituksen päätösvalta on määritelty tarkemmin perussopimuksessa ja hallintosäännössä. HSY:n hallitus koostuu 14 varsinaisesta jäsenestä, jotka valitsee HSY:n yhtymäkokous. Jäsenistä seitsemän on Helsingistä, kolme Espoosta, yksi Kauniaisista ja kolme Vantaalta. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi HSY:n hallitukseen kuuluu neljä jäsenkuntien asiantuntijajäsentä, joilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta huolehtii kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä ja kuntalain mukaisen arvioinnin suorittamisesta. Tarkastuslautakunta myös valvoo kuntalain 84. §:ssä tarkoitettuja sidonnaisuusilmoituksia ja julkaisee ne HSY:n verkkosivuilla. Tarkastuslautakuntaan kuuluu 5 jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsenensä.