Kuvassa on mustaa hiiltä levitettynä valkoiselle taustalle.

Lietehiilihanke

Lietehiilihankkeessa tutkitaan puhdistamolietteen pyrolyysia sekä prosessin lopputuotteena syntyvän lietehiilen ominaisuuksia ja mahdollisia käyttökohteita.

 

Hankkeesta lyhyesti

Kehitämme HSY:llä innovatiivisia käsittelymenetelmiä jäteveden hiilen ja ravinteiden hyödyntämiseksi edistääksemme kiertotaloutta. Puhdistamolietteen pyrolyysi on HSY:lle merkittävä strateginen hanke, joka yhdessä HSY:n kehittämän RAVITA-teknologian kanssa muodostaa konseptin, jossa jätevesilietteen ravinteet ja hiili saadaan kierrätettyä entistä tehokkaammin. Tästä yhteiskonseptista voit lukea lisää RAHI-hankkeen sivulta.

Jätevesilietettä on käytetty maataloudessa ja viherrakentamisessa, mutta uusien käsittelymenetelmien käyttöönottoa pidetään välttämättömänä, jotta lietteen hyödyntämiseen voidaan löytää uusia ja pitkäkestoisia ratkaisuja. Puhdistamolietteen pyrolyysi on yksi tulevaisuuden ratkaisu. Prosessin lopputuotteena muodostuu puuhiilen tapaista lietehiiltä, joka voidaan hyödyntää esimerkiksi maanparannusaineena tai hulevesien suodatuksessa. Pyrolysoitu hiili on hyvin stabiilia. Maanparannuskäytössä se ei vapaudu takaisin ilmakehään, eikä siten lämmitä ilmastoa.

Rakensimme Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen koetoimintalaitoksen, jossa testaamme jätevesilietteen pyrolyysia. Kyseisellä tekniikalla kuivattu jätevesiliete käsitellään hapettomissa oloissa ja korkeassa lämpötilassa. Laitoksella optimoidaan prosessin toimintaa, energiatasetta ja lopputuotteen laatua. Koetoimintalaitos on parhaillaan ylösajovaiheessa.

Teemme tutkimusyhteistyötä useiden eri organisaatioiden kanssa. Tutkimme lietehiilen ominaisuuksia ja mahdollisia uusia hyötykäyttökohteita.  Parhaillaan hankkeessa tehdään yhteistyötä Hämeen Ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston kanssa. Lisätietoa aiemmasta, Luonnonvarakeskuksen ja Gasumin kanssa yhteistyössä toteutetusta hankkeesta löytyy ”Hankkeen tausta” -sivulta.