Ämmässuon ekoteollisuuskeskus on

resurssitehokas keskittymä, jossa yritykset tekevät kiertotalousyhteistyötä toistensa ja HSY:n kanssa eli Ekomo-yhteistyötä. Ekomo-yhteistyötä tehdään myös Helsingin Kivikossa ja Vantaan Seutulassa.

Tervetuloa Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen

Tarjoamme alustan yrityksille ja luomme edellytykset teollisten symbioosien kehittymiselle. Ekomo-yhteistyössä yritys voi hyödyntää toisten toimijoiden tuottamaa jätettä omassa toiminnassaan.
 
Tavoitteenamme on luoda sekä kansallisesti että kansainvälisesti kiinnostava ekoteollisuuskeskus, jossa toimii sekä kaupallisia että pilot-vaiheen yrityksiä. Alueella on myös hyvät mahdollisuudet tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Miksi Ekomo-yhteistyötä?

HSY:n biokaasulaitos Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus Ekomossa vuonna 2018.

Tarjoamme yrityksille: 

  • toimivan ja korkealaatuisen perusinfran 
  • keskeisen sijainnin pääkaupunkiseudulla 
  • vaakapalvelut Ämmässuolla ja Seutulassa
Kehitämme myös Vantaan Seutulan aluetta vastaamaan entistä paremmin Ekomo-yhteistyön tarpeisiin. 
 
Ämmässuolla olemassa olevat HSY:n ympäristöluvat, kaava, rakenteet, ja raaka-aineet sallivat monipuolisen toiminnan erilaisten materiaalien käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Alueen kentät ovat tiivisasfaltoituja ja niiden vedet kerätään tasausaltaisiin. Puhtaat hulevedet hyödynnetään omassa toiminnassa muun muassa pölyn sidonnassa ja tuhkankäsittelyssä. Ylijäävä puhdas hulevesi johdetaan tasausalataiden kautta maastoon. Jätteenkäsittelyn yhteydessä syntyvät likaiset vedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle.  
 
Kivikossa ja Seutulassa yritykseltä edellytetään omaa ympäristölupaa. Ämmässuolla yritys hakee toiminnalleen oman ympäristölupansa, mutta voi aloittaa toiminnan HSY:n luvalla. Pienimuotoinen ja lyhytaikainen toiminta voidaan tehdä Ämmässuolla HSY:n luvalla. Tarjoamme Ekomon alueita myös kenttä- ja laitosrakentamiseen. 

Teolliset symbioosit yritysten välillä

Iso kasa vanhaa, pientä metallijätettä.

Ekomo-yritysyhteistyötä tekevistä yrityksistä useiden toiminta pohjautuu teollisiin symbiooseihin. Yritykset saavat lisäarvoa eri toimijoiden välisestä kiertotalouden yhteistyöstä; ne luovat uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja. Alue tarjoaa yrityksille ja muille toimijoille monipuoliset mahdollisuudet materiaalien hyödyntämiseen ja jalostamiseen. 

Ämmässuon ekoteollisuuskeskus

Asfalttikallio Oy:n asfalttitehdas hyödyntää mm. kierrätysasfalttia. www.asfalttikallio.fi

G&C materials välivarastoi hevosenlantaa, jonka hyödyntää materiaalina omassa toiminnassaan. www.neova-group.fi

Lotus Demolition Oy käsittelee purkubetonia. Yritys valmistaa sertifioitua purkubetonimursketta, jonka raaka-aine on rakennusten purkamisessa tai betoniteollisuudessa syntyvä betoni- ja tiilijäte. Kierrätyskiviaines toimitetaan lähiseudulle maanrakennuskohteisiin hyödynnettäväksi.  www.lotusdemolition.fi

L&T Ympäristöpalvelut Oy:llä on siirtokuormausasema, jolla tehostetaan rakennus- ja purkujätteen sekä energiajätteen, pahvin ja kierrätyspuun logistiikkaa. www.lt.fi

Pihamaa vastaanottaa hevosenlantaa ja hyödyntää sen sekä Ämmässuolla tuotetun kompostin omassa multatuotannossaan. Pihamaalla on alueella myös kuorma-autoasiakkaita palveleva multa-asema. www.pihamaa.fi

Remeo Refining Oy:llä on siirtokuormausasema, jolla tehostetaan rakennus- ja purkujätteen sekä kierrätyspuun logistiikkaa. www.remeo.fi

Stena Recycling Oy rakentaa alueelle uuden palveluyksikön, joka aloittaa toimintansa vuoden 2023 aikana. Yksikössä vastaanotetaan metalleja, sähkö- ja elektroniikkaromua sekä vaarallisia jätteitä. www.stenarecycling.fi

Ekomossa alueen toimijat myös kehittävät ja pilotoivat uusia ratkaisuja. Esimerkiksi Fortum Oyj on pilotoinut erilaisia energiantuotantoon sopivia polttoaineseoksia. Alueen toimijat ovat yhteistyössä kehittäneet ja pilotoineet tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa edistävän TKI-toimintamallin, jonka avulla pyritään yhteistyötä ja yhteiskehittämismenetelmiä hyödyntämällä löytämään ratkaisuja teollisten materiaalien ja sivuvirtojen jalostamiseksi kierrätysraaka-aineiksi. 

Ekomo Kivikko on jätekeskus

Kuusakoski Oy on perustanut alueelle metallijätteen siirtokuormausaseman.

Tronkko Oy toteuttaa alueella jätemateriaalien logistiikkaan tarkoitettujen vaihtolavojen korjausta ja huoltoa.

Seutula

Delete Oy välivarastoi ja käsittelee purkupuuta.

Kuusakoski Oy on vuokrannut käyttöönsä kentän, jossa se säilyttää metallijätteiden keräykseen ja kuljettamiseen tarkoitettavia vaihtolavoja jätelogistiikan optimoimiseksi.

Suomen Paalauskeskus Oy toteuttaa alueella muovin, kartongin ja pahvin käsittelyä ja paalausta.

Tervetuloa start-upit ja konkarit

Nainen työskentelemässä valvomossa Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Ekomossa.
Ekomo-yhteistyöhön ovat tervetulleita kaupalliset yritykset, pilot-yritykset sekä T&K-vaiheen yritykset.

Kriteereitämme alueelle tuleville toimijoille ovat 

  • materiaalitehokkuuteen pohjautuva teollinen liiketoiminta 
  • synergia HSY:n ja/tai alueen muiden toimijoiden kanssa 
  • taloudellisesti, ympäristöllisesti sekä sosiaalisesti kestävä toimintamalli.
Kaupalliset yritykset voivat harjoittaa omaa liiketoimintaansa yhdessä HSY:n ja alueen muiden yritysten kanssa. Yritykset voivat hyödyntää Ämmässuolla olevia kierrätettäviä materiaaleja ja raaka-aineita. Tavoitteena on lisätä materiaalien jalostusarvoa mahdollisimman korkeaksi.
 
Tavoitteena on luoda Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueelle monipuolinen pilotointiympäristö, jossa uusia innovaatioita voidaan kehittää pilotoimalla, testaamalla ja jalostamalla mm. teollisia materiaali- ja sivuvirtoja sekä biojätettä.
 
Ekomon alueella on mahdollista myös toteuttaa tutkimus- ja kehitystoimintaa yhdessä esimerkiksi HSY:n, tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.

Yhteistyötahoja ja -hankkeita

Espoon kaupungin Kulmakorpi-alue

Espoon kaupungin tavoitteena on mahdollistaa laajan teollisuustyöpaikka-alueen rakentuminen logistisesti hyvälle paikalle Espoon kaupungin Kulmakorpi I-alueelle, Ämmässuon viereen.
 

6Aika: Circhubs

Suomen kuuden suurimman kaupungin 6aika-strategiaan pohjautuva kiertotalousliiketoiminnan kehittämishanke. CircHubs pyrkii rakentamaan kaupunkien välistä kiertotalousyhteistyötä- ja verkostoa, mahdollistaen uusia kumppanuuksia. 

6Aika: Circhubs

Helsinki Business HUB 

Helsinki Business HUB on Helsingin seudun elinkeinoyhtiö, joka edistää ulkomaisten yritysten sijoittumista sekä innovaatiovetoisten yritysten kasvua ja kehittymistä Helsingin seudulla.

Lue lisää

Aalto-yliopisto, NPHarvest-hanke

Ravinteiden talteenoton mahdollisuuksia ja teknologiaa tutkiva NPHarvest-hanke pilotoi typen talteenottoa kaatopaikan suotovesistä keväällä 2020.

Lue hankkeesta lisää