Yritysyhteistyötä Ekomossa

Ekomo on Espoon Ämmässuolla sijaitseva resurssitehokas keskittymä, jossa yritykset tekevät kiertotalousyhteistyötä toistensa ja HSY:n kanssa. Ekomo-yhteistyötä tehdään myös Helsingin Kivikossa ja Vantaan Seutulassa.

Tervetuloa Ekomoon

Ekomo tarjoaa alustan yrityksille ja luo edellytykset teollisten symbioosien kehittymiselle. Ekomossa yritys voi hyödyntää toisten toimijoiden tuottamaa jätettä sekä alueella syntyvää uusiutuvaa energiaa omassa toiminnassaan.
 
Tavoitteenamme on luoda sekä kansallisesti että kansainvälisesti kiinnostava ekoteollisuuskeskus, jossa toimii sekä kaupallisia että pilot-vaiheen yrityksiä. Alueella on myös hyvät mahdollisuudet tutkimus- ja kehitystoimintaan. 

Miksi Ekomoon?

HSY:n biokaasulaitos Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus Ekomossa vuonna 2018.

Tarjoamme yrityksille: 

  • toimivan ja korkealaatuisen perusinfran 
  • keskeisen sijainnin pääkaupunkiseudulla 
  • hyvät tietoliikenneyhteydet 
  • mahdollisuuden tutustua alueen muihin yrityksiin ja toimijoihin.
Ämmässuolla Ekomo on alueellisesti energiaomavarainen pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteenamme HSY:ssä on lisätä alueen jo entisestään laajaa uusiutuvan energian tuotantoa. Kehitämme myös Vantaan Seutulan aluetta vastaamaan entistä paremmin Ekomo-yhteistyön tarpeisiin. 
 
Ämmässuolla olemassa olevat HSY:n ympäristöluvat, kaava, rakenteet, energiavarat ja raaka-aineet sallivat monipuolisen toiminnan erilaisten materiaalien käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Alueen kentät ovat tiivisasfaltoituja ja niiden vedet kerätään tasausaltaisiin. Puhtaat hulevedet hyödynnetään omassa toiminnassa muun muassa pölyn sidonnassa ja tuhkankäsittelyssä. Ylijäävä puhdas hulevesi johdetaan tasauslataiden kautta maastoon. Jätteenkäsittelyn yhteydessä syntyvät likaiset vedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle.  
 
Kivikossa ja Seutulassa yritykseltä edellytetään omaa ympäristölupaa. Ämmässuolla yritys voi toimia joko HSY:n luvan alaisena tai hakea toiminnalleen oman ympäristöluvan. Tarjoamme Ekomon alueita myös kenttä- ja laitosrakentamiseen. 

Teolliset symbioosit yritysten välillä

Iso kasa vanhaa, pientä metallijätettä.

Ekomossa toimii jo useita yrityksiä, joiden toiminta pohjautuu teollisiin symbiooseihin. Yritykset saavat lisäarvoa eri toimijoiden välisestä kiertotalouden yhteistyöstä; ne luovat uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja. Alue tarjoaa yrityksille ja muille toimijoille monipuoliset mahdollisuudet materiaalien hyödyntämiseen ja jalostamiseen. 

Ekomo Ämmässuo

NCC Industry Oy:llä on Ämmässuolla kaksi toimintoa. Vuonna 2017 aloittanut asfalttitehdas hyödyntää mm. kierrätysasfalttia ja louheesta jalostettua kiviainesta raaka-aineenaKiviainesterminaalilla yritys jalostaa Blominmäen jätevedenpuhdistamon työmaan louheita ja muita louheita. www.ncc.fi

Delete Demolition Oy käsittelee purkubetonia. Yritys valmistaa DeleKivi® -uusiokiviainesta, jonka raaka-aine on rakennusten purkamisessa tai betoniteollisuudessa syntyvä betoni- ja tiilijäte. Uusiokiviaineksen Delete toimittaa lähiseudulle maanrakennuskohteisiin hyödynnettäväksi. www.delete.fi

Lassila & Tikanoja Oyj:llä on siirtokuormausasema, jolla tehostetaan rakennus- ja purkujätteen sekä energiajätteen, pahvin ja kierrätyspuun logistiikkaa.

Fortum Oyj vastaanottaa ja välivarastoi hevosen kuivikelantaa ja sekoittaa siihen sahanpurua tai kierrätyspuuhaketta. HorsePower-biopolttoaineen Fortum toimittaa hyödynnettäväksi energiavoimalaitoksiin.

Remeo Oy:llä on siirtokuormausasema, jolla tehostetaan rakennus- ja purkujätteen sekä kierrätyspuun logistiikkaa.
 
Kompostia hyödyntävät yritykset noutavat Ekomossa Ämmässuolla tuotetun kompostin ja hyödyntävät sen esimerkiksi omassa multatuotannossaan pääkaupunkiseudulla.
 
Fortum Power and Heat Oy on solminut esisopimuksen HSY:n kanssa koskien energiantuotantolaitoksen rakentamista Ekomon alueelle osana hiilivapaa Espoo 2030 -ohjelmaa.
 
Ekomossa alueen toimijat myös kehittävät ja pilotoivat uusia ratkaisuja. Esimerkiksi Fortum Oyj on pilotoinut erilaisia energiantuotantoon sopivia polttoaineseoksia.Alueen toimijat ovat yhteistyössä kehittäneet ja pilotoineet tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa edistävän TKI-toimintamallin, jonka avulla pyritään yhteistyötä ja yhteiskehittämismenetelmiä hyödyntämällä löytämään ratkaisujteollisten materiaalien ja sivuvirtojen jalostamiseksi kierrätysraaka-aineiksi. 

 

Ekomo Kivikko

Kuusakoski Oy on perustanut alueelle metallijätteen siirtokuormausaseman.

Tronkko Oy toteuttaa alueella jätemateriaalien logistiikkaan tarkoitettujen vaihtolavojen korjausta ja huoltoa.

Sihvari Oy on vuokrannut alueelta käyttöönsä toimisto ja sosiaalitilat sekä ulkoalueet jätteiden keräyskaluston ja jäteautojen säilytykseen.

 

Ekomo Seutula

Suomen Paalauskeskus Oy toteuttaa alueella muovin, kartongin ja pahvin käsittelyä ja paalausta.

Kuusakoski Oy on vuokrannut käyttöönsä kentän, jossa se säilyttää metallijätteiden keräykseen ja kuljettamiseen tarkoitettavia vaihtolavoja jätelogistiikan optimoimiseksi.

Tervetuloa start-upit ja konkarit

Nainen työskentelemässä valvomossa Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Ekomossa.
Ekomoon ovat tervetulleita kaupalliset yritykset, pilot-yritykset sekä T&K-vaiheen yritykset.

Kriteereitämme alueelle tuleville toimijoille ovat 

  • materiaalitehokkuuteen pohjautuva teollinen liiketoiminta 
  • synergia HSY:n ja/tai alueen muiden toimijoiden kanssa 
  • taloudellisesti, ympäristöllisesti sekä sosiaalisesti kestävä toimintamalli.
Kaupalliset yritykset voivat harjoittaa omaa liiketoimintaansa yhdessä HSY:n ja alueen muiden yritysten kanssa. Yritykset voivat hyödyntää Ämmässuolla olevia kierrätettäviä materiaaleja ja raaka-aineita. Tavoitteena on lisätä materiaalien jalostusarvoa mahdollisimman korkeaksi.
 
Ekomon tavoitteena on luoda alueelle monipuolinen pilotointiympäristö, jossa uusia innovaatioita voidaan kehittää pilotoimalla, testaamalla ja jalostamalla mm. teollisia materiaali- ja sivuvirtoja sekä biojätettä.
 
Ekomon alueella on mahdollista myös toteuttaa tutkimus- ja kehitystoimintaa yhdessä esimerkiksi HSY:n, tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.

Yhteistyötahoja ja -hankkeita

Espoon kaupungin Kulmakorpi-alue

Espoon kaupungin tavoitteena on mahdollistaa laajan teollisuustyöpaikka-alueen rakentuminen logistisesti hyvälle paikalle Espoon kaupungin Kulmakorpi I-alueelle, Ämmässuon viereen.
 

 

Helsinki Business HUB 

Helsinki Business HUB on Helsingin seudun elinkeinoyhtiö, joka edistää ulkomaisten yritysten sijoittumista sekä innovaatiovetoisten yritysten kasvua ja kehittymistä Helsingin seudulla.
 

Lue lisää

 

UUMA3

UUMA3:n tavoitteena on jatkaa UUMA2:n tavoitteiden toteuttamista siten, että uusiomaarakentamisesta tulisi kiertotaloutta edistävä toimintatapa, joka olisi tasavertainen luonnonkiviainesten käytön kanssa. Näillä toimenpiteillä on mahdollista saavuttaa merkittäviä teknisiä, taloudellisia ja ympäristöllisiä hyötyjä.

Lue lisää UUMA3-hankkeen sivuilta

 

Aalto-yliopisto, NPHarvest-hanke

Ravinteiden talteenoton mahdollisuuksia ja teknologiaa tutkiva NPHarvest-hanke pilotoi typen talteenottoa kaatopaikan suotovesistä keväällä 2020.