Rakentamisen kiertotalousindikaattorit

Rakentamisen alueelliset kiertotalousindikaattorit havainnollistavat seudun kiertotalouden tilaa purkamisessa, uudisrakentamisessa ja olemassa olevassa rakennuskannassa.

Kiinteistö- ja rakennusala on tärkeässä asemassa kiertotalousratkaisujen edistämisessä ja ilmastonmuutoksen hillinnässä. Rakentamisessa käytetään ja vastaavasti purkuvaiheessa rakennuksista vapautuu merkittäviä määriä materiaaleja, joiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä lisäämällä vähennetään neitseellisten materiaalien kulutusta.
 
Rakentamisen kiertotalouden edistämiseksi on oltava mitattavia ja kohdennettuja indikaattoreita, jotta asetettujen tavoitteiden toteutumista voidaan seurata. Indikaattorit tukevat esimerkiksi kaupunkisuunnittelijoita ja päättäjiä rakentamisen kiertotalousratkaisujen edistämisessä. 
 
Rakentamisen kiertotalousindikaattorit voidaan jakaa kolmeen pääryhmään:
 
Purkamisen kiertotalousindikaattorit havainnollistavat, mikä on kiertotalouden aste purkutoiminnassa. Kuinka suuri osa purettavista rakennusosista käytetään uudelleen seuraavissa kohteissa? Entä kuinka suuri osa rakennusmateriaaleista pystytään kierrättämään?
 
Olemassa olevan rakennuskannan kiertotalousindikaattorit havainnollistavat esimerkiksi sitä, miten hyvin nykyistä rakennuskantaa hyödynnetään (tilojen käyttöaste) tai miten hyvin rakennuksia huolletaan ja korjataan, jotta ne palvelevat käyttäjäänsä mahdollisimman pitkään. Entä miten hyvin rakennusten käyttötarkoituksia voidaan muuntaa, mikäli alkuperäinen käyttötarkoitus ei enää palvele alueen tarpeita?
 
Uudisrakentamisessa kiertotalousindikaattorit voivat havainnollistaa esimerkiksi, miten hyvin erilaiset kiertotalouskriteerit on otettu huomioon rakennuskohteissa. Onko rakennusten suunnittelussa otettu huomioon pitkäikäisyys, monikäyttöisyys ja muunneltavuus? Onko rakennukset suunniteltu helposti huollettaviksi ja korjattavaksi? Uudisrakentamisessa kiertotalousindikaattorit voivat mitata myös uudelleenkäytettyjen rakennusosien tai kierrätettyjen rakennusmateriaalien käyttöä tai sitä, miten hyvin rakennusosat ja materiaalit ovat hyödynnettävissä tulevaisuudessa. 
 
CIRCuIT-hankkeessa selvitettiin toteuttamiskelpoisia rakentamisen kiertotalouden alueellisia tai kaupunkikohtaisia indikaattoreita ja tuotettiin niistä pilottiratkaisut. Tuotetut indikaattorit ovat:
 
Purkamisen kiertotalousindikaattorit:
Olemassa olevan rakennuskannan kiertotalousindikaattorit:
Muita potentiaalisia kiertotalousindikaattoreita:
Rakentamisen kiertotalousindikaattorit kehitettiin osana Horisontti2020-rahoitteista EU-hanketta Circular Construction in Regenerative Cities (CIRCuIT). Pääkaupunkiseudun ja muiden hankkeeseen osallistuneiden metropolialueiden tuloksiin voi tutustua Circularity Dashboard -sivuilla. Indikaattoreiden kehitystyöstä julkaistaan arviolta vuonna 2022 raportti, joka linkitetään tähän tietoartikkeliin.
 
 
CIRCuIT graphic social.png