Kiertotalouskriteerit rakentamisen hankinnoissa

Rakentamisen hankinnoille asetettavilla kiertotalouskriteereillä voidaan jo rakentamisen alkuvaiheessa pyrkiä edistämään kiertotalouden toteutumista rakennushankkeissa.

Rakentamisen hankintojen kiertotalouskriteereillä tarkoitetaan hankinnalle asetettavia kriteerejä, jotka lisäävät kiertotalousnäkökohtia ja tukevat kiertotalouden toteutumista rakentamishankkeissa. Rakentamissektorilla haasteena on kokemuksen ja tiedon puute kiertotalouskriteereihin liittyen. Osa toimijoista on jo määritellyt kiertotalouskriteereitä ja soveltanut niitä rakennushankkeissa, mutta tieto kriteereistä ja niiden käytöstä on hajanaista ja vaatisi selvittelyä, johon on yleensä hyvin rajallisesti aikaa. Alalla on kasvava tarve lisätiedolle toimivista, kohtuullisista ja käyttökelpoisista kiertotalouskriteereistä, joita voitaisiin asettaa rakennushankkeiden yhteydessä.

CIRCuIT-hankkeessa tarkasteltiin potentiaalisia rakennushankkeissa sovellettavia kiertotalouskriteereitä ja niiden soveltuvuutta erilaisiin rakennushankkeisiin eri aikajänteillä. Monet kiertotalouskriteerit soveltuvat käytettäväksi niin purkuhankkeiden, korjausrakentamisen kuin uudisrakentamisenkin hankintojen yhteydessä. Tässä kriteerit on jaoteltu kolmeen ryhmään edellä mainittujen rakennushanketyyppien mukaan ja lisäksi kriteereihin, jotka voitaisiin ottaa käyttöön heti ja kriteereihin, jotka voitaisiin ottaa käyttöön lähitulevaisuudessa: 5–10 vuoden päästä.

Kaikkiin rakennushankkeisiin soveltuvista ja heti käyttöönotettavista kiertotalouskriteereistä tunnistettiin, mm.  työmaan jätteiden erilliskeräysvaatimus, CO2-päästöjen määrä tai määriteltyjen CO2-raja-arvojen alittaminen, purku- ja hukkamateriaalien kierrätys- ja hyödynnettävyysasteen toteuma työmaan aikana, vähäpäästöisen kaluston käyttö, uusiutuvan energian käyttö tai päästötön työmaa sekä asetettujen kriteerien todentaminen.

Alla olevissa lohkoissa listataan erityyppisten rakennushankkeiden hankinnoissa soveltuviksi todettuja kiertotalouskriteereitä.

Monet kriteereistä, jotka on jo nyt mahdollista ottaa käyttöön, vaativat täsmentämistä: esim. hiilikädenjäljen laskentaan tarvitaan yhtenäinen menetelmä ja raja-arvot. Rakennusosien irrotettavuuden suunnitteluun olisi hyvä olla olemassa suunnitteluohjeet, jolloin useampien tahojen olisi helpompaa toteuttaa ko. kriteerin vaatimukset. Rakennustuotteiden uudelleenkäyttöön ohjaamisessa puolestaan hankaluutena voi olla pienehkö kysyntä käytetyille tuotteille. Kysyntää kuitenkin on ja tarjonnan tuonti näkyviin voi luoda kysyntää myös sellaisille tuotteille, joita ei aiemmin ole juuri käytetty uudelleen.

Asetettujen kiertotalouskriteereiden todentaminen on tärkeää, jotta nähdään, että hankinnalle asetetut kriteerit todella toteutuvat. Jos kiertotalouskriteerejä asetetaan, mutta toteutumista ei seurata lainkaan, ei niillä voida olettaa olevan vaikuttavuutta.  

 


Osana CIRCuIT-hanketta pyritään edistämään kiertotalouskriteerien käyttöönottoa rakennushankkeissa. Tätä varten järjestettiin alkuvuodesta 2022 varhaisten markkinavuoropuhelutilaisuuksien sarja, jossa kartoitettiin eri osapuolten näkemyksiä mahdollisista kiertotalouskriteereistä. Tässä artikkelissa käytetty kriteerien jaottelu kuvastaa markkinavuoropuhelutilaisuuksissa mukana olleiden eri toimijoiden kokemusta kriteereiden käytöstä.

 

Aiheesta muualla:

FGBC:n Kira-kioski hankkeen selvitys kiertotalouden edistämisestä kuntien hankinnoissa.