Ilmanlaatu erilaisissa ympäristöissä

2 pilkkijää kaupungin edustalla aurinkoisena päivänä. Jäätä peittää lumikerros.

Ilmanlaatu vaihtelee eri alueilla pääkaupunkiseudulla. Siihen vaikuttavat erilaiset päästölähteet, rakennettu ympäristö, maisemanmuodot ja sääolosuhteet.

Ilmanlaatuun vaikuttavat teiden ja katujen läheisyydessä autoliikenne, pientaloalueilla puun poltto, satamien läheisyydessä laivat ja sinne suuntautuva liikenne sekä lentokentän läheisyydessä lentokenttätoiminta ja sinne suuntautuva liikenne. Muita lähialueen ilmanlaatuun vaikuttavia toimintoja ovat rakennustyömaat, murskaamot, asfalttiasemat, jätevedenkäsittely, jätteenkäsittely ja teollisuus sekä maastopalot. Pääkaupunkiseudun ilmanlaatuun vaikuttaa hieman myös paikallinen energiantuotanto. Lisäksi alueen ja maan rajojen ulkopuolelta kulkeutuu ilmansaasteita ilmavirtojen mukana.

Pääkaupunkiseutu on enimmäkseen tasaista ja alavaa aluetta. Tasaiset pinnanmuodot ja avoin sijainti meren rannassa edistävät ilmansaasteiden sekoittumista ja laimenemista. Kaupunkiympäristössä kaupunkirakenne vaikuttaa ilmansaasteiden leviämiseen. Epäsuotuisissa sääolosuhteissa, kuten heikkotuulisina aamuina, ilmansaasteita kertyy enemmän.

Vilkasliikenteinen alue

Pääkaupunkiseudulla hengitysilman laatua heikentävät eniten liikenteen pakokaasut, sillä ne purkautuvat lähelle korkeutta, jossa hengitämme. Liikenne lisää pienhiukkasten sekä typpidioksidin ja katupölyn määrää. Tie vaikuttaa lähialueen ilmanlaatuun merkittävästi silloin, kun sillä liikennöi yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Päästöjä on eniten aivan liikenneväylän varrella, ja jokainen metri kauemmas väylästä parantaa ilmanlaatua. Jo korttelin päässä pääväylältä ilma on puhtaampaa ja altistumisesi esimerkiksi pienhiukkasille vähenee noin 25 prosenttia. Liikenteen päästöt vaikuttavat ympäristöön vielä 150–200 metrin etäisyydellä. Liikenteen melukin kertoo päästöistä: jos melu häiritsee sinua, ilmassa on myös liikenteen tuottamia ilmansaasteita.

Katukuilu

Katukuilulla tarkoitetaan katua, jota reunustavat molemmin puolin korkeat rakennukset, jotka estävät liikenteen ilmansaastepäästöjen leviämistä ja laimenemista. Laimeneminen on heikointa tilanteessa, jossa rakennukset muodostavat yhtenäisen ja tiiviin seinämän. Rakennukset estävät ilmansaasteiden leviämistä sisäpihoille, mutta heikentävät ilmanlaatua kadun puolella. Pakokaasut pääsevät leviämään aukoista ja avoimista kohdista. Ilma on puhtaampaa sisäpihoilla ja ylemmissä kerroksissa kuin kadulla.

Kantakaupunki ja aluekeskukset

Ilmansaasteita on yleensä eniten kaupunkien keskustoissa. Jos liikut tai asut keskusta-alueilla ja muuten vilkkaasti liikennöidyillä alueilla, altistut ilmansaasteille. Rakennukset kuitenkin estävät ilmansaasteiden leviämistä sisäpihoille ja siten ilma on puhtaampaa sisäpihoilla ja ylempien kerrosten korkeudella kuin katutasolla.  

Pientaloalue

Pientaloalueiden ilmanlaatuun vaikuttavat yleensä tulisijojen käyttö ja katujen pölyäminen.

Tulisijojen käyttö nostaa pienhiukkasten pitoisuuksia pientaloalueilla ja voi ajoittain heikentää ilmanlaatua. Noin 80 prosentissa pääkaupunkiseudun pientaloista poltetaan puuta. Vaikka pääasiallista puulämmitystä seudulla on vain vähän, tulisijojen päästöt heikentävät ilmanlaatua, koska pientaloja on paljon ja tiiviisti. Puunpolton päästöt aiheuttavat merkittäviä terveyshaittoja, koska päästöt syntyvät asuinalueilla ja ovat välittömästi alueen hengitysilmassa. Tulisijojen käyttö keskittyy niihin aikoihin, jolloin ihmiset ovat kotonaan tai pihallaan ja altistuvat siten päästöille. Heikkotuulisina päivinä ja pakkassäällä savu jää leijumaan pihapiiriin ja pääsee kulkeutumaan asuntoihin. 

Rakennustyömaat

Rakennustyömaat ovat merkittäviä paikallisia pölylähteitä ja heikentävät ajoittain lähiympäristön ilmanlaatua. Suuret työmaat voivat aiheuttaa useita vuosia kestäviä pölyhaittoja laajalla alueella. Työmaaliikenteen mukana pölyä voi kulkeutua myös lähiympäristön kaduille ja teille. Myös työkoneiden päästöt voivat vaikuttaa paikallisesti ilmanlaatuun. Työmaiden päästöt pyritään rajoittamaan kohtuullisiksi ja niiden haitat ovat yleensä lyhytaikaisia.

Rakentamiseen liittyvät toiminnot, kuten kivenmurskaus ja louhinta, voivat aiheuttaa ympäristöönsä pöly- ja meluhaittaa. Merkittäviä haittoja aiheuttaville toiminnoille voidaan antaa esim. meluilmoituspäätöksissä päästöjä vähentäviä määräyksiä, joilla ympäristöhaitat pyritään saamaan kohtuullisiksi.

Sataman, lentokentän, teollisuuden ja energiatuotannon lähialueet

Laivojen päästöt heikentävät ilmanlaatua paikallisesti ja säätilanteesta riippuen. Satamiin suuntautuva liikenne voi ruuhkautuessaan heikentää ilmanlaatua lähikaduilla. Lisäksi satamien työkoneet aiheuttavat päästöjä. Satamat sijaitsevat hyvin tuulettuvilla alueilla ja päästöt yleensä laimenevat tehokkaasti.

Helsinki-Vantaan lentoaseman alueella päästöjä ilmaan aiheuttavat useat erilaiset toiminnot ja toimijat, kuten lentoliikenne, kenttäalueen maakalusto, lentoaseman omat energialaitokset sekä saattoliikenne. Lentokoneiden ja alueen toiminnot vaikuttavat ilmanlaatuun kenttäalueella ja aivan sen läheisyydessä. Koneiden tankkauksessa haihtuu ilmaan kerosiinia, joka voi aiheuttaa ilmaan hajuhaittoja lentoasemilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Saattoliikenteen päästöt heikentävät ilmanlaatua paikallisesti.

Pääkaupunkiseudulla on vähän teollisuutta ja siten teollisuuden vaikutus hengitysilman laatuunkin on vähäistä. Teollisuuden päästöjä säädellään ympäristöluvissa sekä rekisteröinti- ja ilmoitusmenettelyissä. Päästöt pyritään rajoittamaan kohtuullisiksi.

Energiantuotannon päästöt purkautuvat korkeista piipuista, joten ne leviävät laajalle alueelle eivätkä yleensä aiheuta paikallisesti ympäristöhaittoja.

Jätteenkäsittelyn lähialueet

Jätteenkäsittelyalueilla on hajua aiheuttavia ja pölyäviä toimintoja. Esimerkiksi Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen jätteiden loppusijoitusalueelta sekä biojätteen ja lietteen käsittelystä pääsee ilmaan pelkistyneitä rikkiyhdisteitä. Haisevat rikkiyhdisteet ovat jo pieninä pitoisuuksina viihtyvyyshaitta epämiellyttävän hajunsa takia. Pitoisuudet ovat korkeimmillaan päästölähteen läheisyydessä, ja ne leviävät tuulen mukana. Normaalista kohonneita pitoisuuksia esiintyy ilmassa lyhytaikaisesti.

Myös jätevedenkäsittelystä ja jätevedenpumppaamoista voi aiheutua epämiellyttävää hajua ympäristöön. Sekä jätteenkäsittelylle että jätevedenpuhdistukselle on velvoitteita ympäristöluvissa ja niiden toimintaa, päästöjä ja ympäristövaikutuksia valvotaan ja seurataan.

Ilmanlaadultaan puhtaimpia alueita

Merenranta

Ilmansaasteet pääsevät paremmin laimenemaan avoimissa ympäristöissä. Meren läheisyydessä ilma vaihtuu hyvin ja tuuli tuo mukanaan puhdasta ilmaa. Laivojen päästöt ja satamiin suuntautuva liikenne voivat heikentää ajoittain lähialueen ilmanlaatua.

Puistot ja ulkoilualueet

Ilma on puhtainta kaukana vilkasliikenteisistä teistä ja muista päästölähteistä. Suosi puistoja ja ulkoilualueita, kun ulkoilet ja lenkkeilet.

 

Kaupunkien ympäristökeskusten yhteystiedot: