Ilmanlaadun sääntely

Hengitysilman laadulle on asetettu monia kansallisia ja Euroopan laajuisia säädöksiä, joiden avulla pyritään takaamaan puhdas ja terveellinen elinympäristö. Näistä sitovimpia ovat eri ilmansaasteiden raja-arvot. Raja-arvot määrittelevät suurimmat hyväksyttävät terveysperusteiset ilman epäpuhtauksien pitoisuudet. Jos raja-arvo ylittyy, kunnan on laadittava ja pantava toimeen ilmansuojelusuunnitelmia raja-arvon alittamiseksi.

Kansalliset ohjearvot määrittelevät ilmanlaadulle asetetut tavoitteet, ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti ohjeiksi suunnittelijoille ja viranomaisille. Maailman terveysjärjestö WHO on myös antanut terveysperusteisia ohjearvoja ilmansaasteiden pitoisuuksille. WHO:n antamat ohjearvot ovat suositusluontoisia ja ne perustuvat terveyshaittoihin, joita ilmansaasteiden on todettu aiheuttavan. Ohjearvoilla pyritään vaikuttamaan ilmanlaadun kehitykseen asettamalla tavoitteita sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Muita hengitysilman laadulle asetettuja säädöksiä ovat kynnysarvot ja tavoitearvot. Kynnysarvot määrittelevät tason, jonka ylittyessä on tiedotettava tai varoitettava kohonneista ilmansaasteiden pitoisuuksista. Varoituskynnys on pitoisuustaso, jonka ylittyessä lyhytaikainenkin ilmansaasteille altistuminen vaarantaa terveyden. Varoituskynnys on asetettu otsonille, typpidioksidille ja rikkidioksidille. Suomessa ja pääkaupunkisedulla ei kuitenkaan ole näin korkeita pitoisuustasoja. Tavoitearvoilla tarkoitetaan pitoisuutta tai kuormitusta, joka on mahdollisuuksien mukaan alitettava annetussa määräajassa tai pitkän ajan kuluessa. Tavoitearvot ovat sitovuudeltaan hieman löysempiä kuin raja-arvot. 

 

Taulukko 1. Ilmanlaadun raja-arvot (VN asetus 79/2017)

Yhdiste Aika Raja-arvo µg/m3 Sallitut ylitykset
Hengitettävät hiukkaset PM10 vuosi 40 -
  vrk 50 35 krt/vuosi
Pienhiukkaset PM2,5 vuosi 25 -
Typpidioksidi NO2 vuosi 40 -
  tunti 200 18 h/vuosi
Rikkidioksidi SO2 vrk 125 3 vrk/vuosi
  tunti 350 24 h/vuosi
Hiilimonoksidi CO 8 tuntia 10 000 -
Bentseeni C6H6 vuosi 5 -
Lyijy Pb vuosi 0,5 -

 

Taulukko 1.1. Ilmanlaadun kriittiset tasot rikkidioksidille ja typen oksideille ekosysteemien ja kasvillisuuden suojelemiseksi. 

Yhdiste Aika Kriittinen taso µg/m3
Rikkidioksidi SO2 vuosi ja talvikausi (1.10. - 31.3.) 20
Typen oksidit (NO, NO2) vuosi 30

 

Taulukko 2. Ilmanlaadun kansalliset ohjearvot (VN päätös 480/1996)

Yhdiste Aika Ohjearvo µg/m3 Tilastollinen määrittely 
Hengitettävät hiukkaset PM10 vrk 70 kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo
Kokonaisleijuma TSP vuosi 50 vuosikeskiarvo
  vrk 120 vuoden vuorokausiarvojen 98. prosenttipiste
Typpidioksidi NO2 vrk 70 kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo
  tunti 150 kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste
Rikkidioksidi SO2 vrk 80 kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo
  tunti 250 kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste
Hiilimonoksidi CO 8 tuntia 8 000 liukuva keskiarvo
  tunti 20 000 tuntikeskiarvo
Haisevat rikkiyhdisteet TRS vrk 10 kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo, TRS ilmoitetaan rikkinä

 

Taulukko 3. Ilmanlaadun kynnysarvot (VN asetus 79/2017)

Yhdiste Aika Tiedotuskynnys µg/m3 Varoituskynnys µg/m3
Otsoni O3 tunti 180 240
Rikkidioksidi SO2 kolme peräkkäistä tuntia - 500
Typpidioksidi NO2 kolme peräkkäistä tuntia - 400

 

Taulukko 4. Tavoitearvot arseenille, kadmiumille, nikkelille, ja bentso(a)pyreenille (VN asetus 79/2017)

Yhdiste Aika Tavoitearvo ng/m3
Arseeni vuosi 6
Kadmium vuosi 5
Nikkeli vuosi 20
Bentso(a)pyreeni vuosi 1

 

Taulukko 5. Otsonin tavoitearvot (VN asetus 79/2017)

Peruste Aika Tavoitearvo vuodelle 2010 Pitkän aikavälin tavoite
Terveyden suojeleminen 8 tunnin liukuva keskiarvo 120 µg/m3, saa ylittyä 25 kertaa vuodessa kolmen vuoden keskiarvona 120 µg/m3, ei ylityksiä
Kasvillisuuden suojeleminen kesä* 18000 µg/m3 h, viiden vuoden keskiarvo 6000 µg/m3, ei ylityksiä

* 80 µg/m3 ylittävien otsonin tuntipitoisuuksien ja 80 µg/m3 erotuksen kumulatiivinen summa jaksolla 1.5.–31.7. klo 10–22 välisenä aikana (AQT40-indeksi).

 

Taulukko 6. WHO:n ilmanlaadun ohjearvot hengitettäville hiukkasille, pienhiukkasille, typpidioksidille ja otsonille. (WHO 2021)

Yhdiste Aika Ohjearvo µg/m³ Tilastollinen määrittely
Hengitettävät hiukkaset PM10 vrk 45 3 ylitystä sallitaan vuodessa
  vuosi 15  
Pienhiukkaset PM2,5 vrk 15 3 ylitystä sallitaan vuodessa
  vuosi 5  
Typpidioksidi NO2 vrk 25 3 ylitystä sallitaan vuodessa
  vuosi 10  
Rikkidioksidi SO2 vrk 40 3 ylitystä sallitaan vuodessa
  10 minuuttia 500  
Otsonin O3 kesäkausi (maalis-elokuu) 60 verrataan vuorokauden korkeimpien 8 h keskiarvojen keskiarvoa 6kk ajalta.
  8h liukuva keskiarvo 100 3 ylitystä sallitaan vuodessa
Hiilimonoksidi CO vrk 4000 3 ylitystä sallitaan vuodessa
  tunti 30 000  
Lyijy Pb vuosi 0,5  
Kadmium Cd vuosi 0,005